Mineraler blir plantetilgjengelige gjennom fysiske, kjemiske og biologiske prosesser

Fysiske prosesser dreier seg hovedsakelig om frostsprengning og tørke som først og fremst bryter opp fjell og stein i mindre bestanddeler.

De kjemiske prosessene dreier seg om bygging og spalting av leirmineraler, om oksidasjon og om syrer og baser som påvirker strukturen til leirmineraler. De kjemiske prosessene bidrar til frigjøring av de mineralbundne makro- og mikronæringsstoffene. Typiske mineralbundne makronæringsstoffer er Ca og Mg, men også P og S dersom de er til stede i det mineralske opphavsmaterialet. Mineralbundne mikronæringssoffer er Mn, Zn, Cu, Fe, Mo, B.

De biologiske prosessene dreier seg om resultatene av aktivitetene til alt fra meitemark, protozoer og planter til sopp og bakterier. Organisk materiale brytes ned og næringsstoffene som planter tidligere har tatt opp blir gjort tilgjengelig igjen for nye planter og andre organismer. Næringsstoffene kan også bindes opp i jorda eller vaskes ut. Planterøttenes utskillelse av syrer bidrar til utbytting av næringsstoffer fra leirpartiklene slik at de blir plantetilgjengelige. Disse prosessene blir på en måte både biologiske og kjemiske.

Er salt skadelig for plantene?

Det har blitt hevdet at kunstgjødsel og salt er giftig for planter. Dette kan være både riktig og fullstendig feil. Salt i store konsentrasjoner vil skade og drepe planter. Havet inneholder salt, og det er langt større biologisk mangfold av både planter og dyr i havet enn i ferskvann. Likevel vil mennesker og landlevende dyr dø om væskeinntaket kun består av saltvann fra sjøen. Vanning med saltvann fra havet vil ødelegge de fleste planter på landjorda, men det er forskjeller på hvor mye de ulike plantene tåler. Eksempelvis tåler ikke løkvekster og skjermplanter som gulrot og persille høye saltkonsentrasjoner, mens kålvekster og gras tåler mer.

Alle næringsstoffene består av enten det positive eller det negative elementet fra et salt. Unntakene er bor som tas opp som udissosiert borsyre og jern som kan tas opp som kelat. Plantenæringsstoffene er salter løst i vann, således er saltene helt nødvendig for plantevekst og for alt annet liv på jorden. Plantene kan få tilgang til næringsstoffer gjennom kunstgjødsel, organisk materiale som husdyrgjødsel, grønngjødsel og kompost og gjennom forvitring av leirmineraler. Uten salter – intet liv.

Kan planter vokse uten organisk materiale og liv i jorda?

Ting er som regel ikke svart/ hvitt. Vi kan utmerket godt dyrke planter av god kvalitet i Glava eller Rockwool, uten organisk materiale ved å kun tilføre næringsstoffer i ulike saltkonsentrasjoner. Disse plantene vil inneholde mineraler og vitaminer, akkurat som andre planter dyrket i jord. Når dette er sagt, er det hevet over enhver tvil at det er en stor fordel at jorda har et visst innhold av organisk materiale.

Mens sand har en spesifikk overflate på ca 10 cm2 pr cm3 og leire 100 m2 pr cm3, kan organisk materiale ha en spesifikk overflate på 800 - 1000 m2 pr cm3. Dette gjør at en ikke trenger så mye organisk materiale i jorda for å endre jordas egenskaper radikalt når det gjelder dens evne til å holde på vann og holde på og bytte ut næringsstoffer. Men det er først når det organiske materialet fra planene omdannes til mindre strukturer av de jordlevende organismene at det organiske materialet får så høy spesifikk overflate. Organisk materiale bidrar til at mikroorganismene får noe å spise. Både det organiske materialet og mikroorganismene kan bidrar til at jorda får en mer porøs og løsere struktur. Dette fører til at planterøttene utvikler seg bedre. Det blir kraftigere rotsystem, de små røttene infiltrerer jorda bedre og plantenes næringsopptak blir mer effektivt. Ei plantes opptak av mineraler styres av hvor stor kontaktflate røttene til planta har mot jorda.