Kommunen kan i «særlige tilfeller» gi dispensasjon og det er tre inngangsvilkår, der minst ett vilkår må være oppfylt for å vurdere dispensasjon.

Tre inngangsvilkår:

  1. Når grunneier mister andre produksjonsarealer på grunn av tap av leiejord, eller ved utbygging i offentlig regi som samferdselstiltak eller lignende.
  2. Der grunneiers eneste dyrkingsressurs er myr og søker må dokumentere at dette er en vesentlig betydning for å opprettholde drifta.
  1. For å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn

Tilleggsvilkår ved dyp myr:

Dersom søknaden gjelder dyp myr (gjennomsnittsdybde på mer enn 1 meter), kan dispensasjon bare gis dersom dyp myr er det eneste tilgjengelige dyrkingsarealet på eiendommen.

Konklusjonen er at det skal være tungtveiende grunner til at det gis dispensasjon:

  • Grunneiers tilgang på andre arealer
  • Hvis grunneier har tilgang på dyrkbar jord som ikke er myr, taler dette mot å gi dispensasjon.
  • Hensynet til en rasjonell arrondering

Grunneier må dokumentere at man er avhengig av nydyrkingen for å fortsette sin virksomhet.