I Europa er det stort fokus på å sikre vannkvaliteten både i sjøvann, grunnvann og i vassdragene. Her er det både snakk om innhold av næringsstoffer og miljøgifter og livsbetingelser for fisk, insekter og andre organismer som lever i vann. Norge er med i dette arbeidet gjennom vannforskriften.

Det er gjort et grundig arbeid for å vurdere og kartlegge tilstanden i vassdragene våre. Selv om mye kartlegging gjenstår og at tilstanden i de fleste vassdragene våre ikke er alarmerende dårlig er det behov for å gjennomføre tiltak. Dette kan være alt fra å fjerne vandringshindre for fisk i landbruksbekker til å jobbe aktivt for å redusere avrenning fra eng og åker. Selv om næringen har gjort mye på dette området er det fortsatt mulig med forbedringer. En del av disse forbedringene fører til bedre lønnsomhet ved at man oppnår bedre utnyttelse av husdyrgjødsel. Andre tiltak fører til avlingstap og da er det mulig å søke kompensasjon for tap gjennom RMP-ordningen. Eksempel på dette er tilskudd til ugjødsla kantsone. Dette er en ordning som bare gjelder utvalgte vassdrag.

Rundballeplast er etter hvert blitt et problem også i vassdragene. Plast som blir liggende igjen etter at rundballen er hentet ute på jordet eller plastremser som slites løs under transport havner gjerne i bekker, elver og innsjøer. Dette kommer til å bli et område der miljø- og landbruksmyndigheter kommer til å ha fokus fremover. Det er viktig at plast og nett rives av kasserte rundballer og at man har rutiner for å plukke opp plast på jordene. Her trengs en stor innsats for å rydde opp i gamle synder.

Det er mulig å søke SMIL-tilskudd til fysiske tiltak som utskifting av stikkrenner, erosjonssikring, tilrettelegging for gyting, planting langs vassdrag mm. Dersom du har en bekk der det er ønskelig å legge til rette for gytefisk anbefaler vi våre artikler under Hydroteknikk (eller se nederst på denne siden). Det er også viktig å være klar over at det er strenge regler for å gjøre tiltak i og langs vassdrag. Vi anbefaler at dere leser vår brosjyre «Søk først, grav siden».

Norsk Landbruksrådgiving i Nord-Norge kommer til å ha fokus på informasjon om ordninger som stimulerer til ekstra innsats for å ivareta vannmiljøet. Dersom du har spørsmål om landbruk og vannforskriften kan du kontakte Are Johansen eller Ingvild Lauvland Høie.

Dersom du er interessert i mer informasjon om vannforskriften anbefaler vi presentasjoner og opptak fra webinar litt lenger ned på siden.

Lovverk - generelt: Søk først - grav siden

Landbruk og vannforskrift presentasjoner

Trykk deg inn på linkene i PDF-en for å gå til de ulike presentasjonene, eller se opptak av alle presentasjoner på videoene nedenfor.

> Last ned PDF her.

Tilrettelegging for gytefisk nær landbruksområder

Hva er de viktigste forholdene du må tenke på når du skal legge til rette for gytefisk i et område? Se bilder, video og tekst fra feltdag i Bø i Vesterålen.

> Les saken.

Skjermbilde 2023 01 24 12443255
Ulrich Pulg er forsker fra NORCE LFI i Bergen. Han forklarer at gytegrusen skal være en god blanding med steiner mellom 1 til 10 cm i diameter.