Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag inngikk i 2019 en klimaavtale med regjeringen. Målet er å redusere utslippene fra landbruket med 5 mill tonn CO2 ekvivalenter for perioden 2021-2030. Næringskomiteen på Stortinget erklærte at "arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra norsk jordbruk må prioriteres samtidig som målet om økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning ligger fast" og at jordbrukets viktigste oppgave i klimasammenheng er å redusere klimagassutslippene per produsert enhet, i tillegg til å øke opptaket av CO2 og tilpasse produksjonen til et klima i endring.

Landbrukets Klimaplan

I 2020 utarbeidet landbruksorganisasjonene Landbrukets Klimaplan som viser landbrukets satsningsområder for å kutte utslippene av klimagasser og øke bindingen av karbon i jord.

De åtte satsningsområdene:

• Klimakalkulator og økt satsing på klimarådgiving

• Mer klimavennlig og bærekraftig fôring, avl og friskere husdyr

• Fossilfri maskinpark

• Fossilfri oppvarming

• Bedre bruk av gjødsla og god agronomi

• Bruk av husdyrgjødsel i biogassanlegg

• Jorda som karbonlager

• Ny klimateknologi

«I løpet av 2025 skal alle gårdsbruk i Norge ifølge Landbrukets Klimaplan, ha en egen klimaberegning og ha fått tilbud om klimarådgiving»

Gratis å bruke

Foreløpig er klimakalkulatoren for melk, korn og gris klar for bruk. Planen er å få på plass kalkulator for ammeku, grønt, fjørfe og sau i løpet av året. Du kan selv gå inn på klimasmartlandbruk.no og logge inn i kalkulatoren. For å bruke kalkulatoren må du være registrert som bruker i Landbrukets Dataflyt. Hvis du ikke er det fra før, må det ordnes ved første innlogging. Ved første innlogging blir du også bedt om å gi samtykke til deling av data med kalkulatoren.

På klimasmartlandbruk.no finner du også detaljerte brukerveiledninger og e-læringskurs; presentasjoner om klima og klimakalkulatoren. Det er gratis å bruke kalkulatoren.

Klimakalkulatoren samler en rekke data og beregner klimagassutslipp på den enkelte gård. Dataene hentes automatisk inn gjennom Landbrukets Dataflyt. Her brukes tall fra Skifteplan (gjødslingsplan), Husdyrkontroller (Kukontrollen, Ingris), regnskap (begrenset til strøm, diesel, plast og lignende), FakturaData (kraftfôr) og registeringer om jord og klimaforhold fra NIBIO.

Klimaberegning for din gård

Når alle viktige data er på plass, får du en klimaberegning for gården og de ulike produksjonene. Du vil også se hvordan utslippene på din gård er jfr. en sammenligningsgruppe. Får kalkulatoren ikke inn nok data til å få en klimaberegning vil du se en feilmelding. Ta i så fall kontakt med den aktuelle rådgiveren.

Prosjektet Klimasmart landbruk har som formål å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon og gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk. Ved å ta i bruk Klimakalkulatoren og finne klimatiltak for din gård bidrar du til at landbruket klarer å innfri sine klimamål. Målet for landbruket er å nå målene ved å kutte utslippene per produserte enhet slik at norsk matproduksjon, matberedskap og distriktjordbruk opprettholdes.

Mange av klimatiltakene du kan gjøre på din gård er også gode agronomiske tiltak som gir høyere produksjon og bedre lønnsomhet. Norsk landbruk reduserte sine klimagassutslipp med 6 % i perioden 1990-2019. Dette var i hovedsak en sideeffekt av bedre drift- høyere avlinger, avlsarbeid, dyrehelse, bedre tilvekst og ytelse mm.

Med klimaberegninger fra klimakalkulatoren skal landbruket fortsette dette arbeidet og høste klimagevinster. Det er særlig på områdene fôring og avl, og på karbonbinding man ser for seg de største klimagevinstene. Men for å nå målene må det også gis mer støtte til klimatiltak som isolert sett ikke er økonomisk lønnsomme. Landbruket må som resten av samfunnet gå over til fossilfrie maskiner, fossilfri oppvarming og bruk av ny klimateknologi. Dette er områder som vil bli krevende. Her trengs det økonomiske midler til forskning og innovasjon.

Klimarådgiving i NLR Agder

Vi har siden oppstarten av prosjektet Klimasmart Landbruk vært med på uttesting av Klimakalkulatoren. Vi har nå fire rådgivere som er involvert i klimakalkulatoren. Vi er klare for å hjelpe deg med klimakalkulatoren og identifisering av gode klimatiltak på din gård.

I vinter etterlyste vi melkebønder og kornbønder som ville være med i erfaringsgrupper om klima. Vi vil i løpet av våren ha samlinger der vi sammen arbeider med klimakalkulatoren og diskuterer klimatiltak for gårdene. Målet er at hver gård skal få sin egen Klimahandlingsplan.

Bilde EVA gras
Slå eller vente litt? Stor avling og god grovfôrkvalitet er gunstig for klimaavtrykket. Gras som er høstet tidlig gir mindre metan- produksjon i vomma. Foto: Erlend Vandeskog.