Innledning

I forsøksserien «Arter og sorter i høstkorn» dyrker vi ulike arter og sorter av høstkorn i samme felt for å sammenligne avling. Feltet anlegges fortrinnsvis i en høsthveteåker og får samme grunngjødsling, sprøyting mot ugras, sopp og vekstregulering som åkeren rundt.

Høsten 2022 ble det anlagt to felt med arter og sorter av høstkorn i Innlandet. Ett felt hos Lars Magne Mauset (Stange) og ett hos Hans Olav Froknestad (Toten). Feltene ble sådd rundt midten av september. De var jevne og fine på høsten, men om våren var det dårlig overvintring hos noen sorter, spesielt høsthvete. De ulike sortene, plantebestand om vårer i våre felt og avlinger er vist i tabell 1. Det var totalt 6 felter i denne serien, men bare to av de med god overvintring. Våre felt og to andre hadde dårlig overvintring så de er utskilt i tabellen.

Arter og sorter hostkorn 2023 1
Tabell 1 – Arter og sorten av høstkorn og avlinger

Resultat

Det var generelt en vanskelig høstkornsesong med mye dårlig overvintring og veldig mange var i tvil om hva de skulle gjøre om våren.

Av høsthvetesortene var det særlig mathvetesorten Bernstein som hadde dårligst overvintring i våre felter, men heller ikke de andre mathvetesortene Kuban og Praktik hadde spesielt god overvintring. De to fôrhvetesortene Jantarka og Rotax hadde adskillig bedre overvintring, men nådde allikevel ikke helt opp avlingsmessig i våre felt.

Til tross for noe glisne plantebestand på våren også i rug klarte disse sortene seg overraskende bra, spesielt i feltet på Toten. SU Performer har tidligere vist seg å være bra, både overvintringsmessig og avlingsmessig. SU Perspectiv fra samme foredler gjorde det også bra. Av rughvetesortene var det Belcanto og Panaso som ga best avling. En del rughvete rundt omkring hadde veldig mye groing i akset. Vi så ikke noe av dette i våre felter og heller ikke noe mjøldrøye i rug.