Maksimal utnyttelse av N i mineralgjødsel er viktig for begrenset miljøeffekt og best mulig økonomi. Med 40 kr/ kg N kreves drøyt 10 kg avlingsøkning for hver ekstra kg N som blir brukt. Målet med forsøkene er å se hva som var mest mulig optimalt i året som gikk.

I byggforsøket kombinerte vi variasjon i N-mengde på våren med N-mengde og tidspunkt i delgjødsling. Samlet varierte gjødselmengden fra 9 til 16 kg N/ daa. Delgjødslingstidspunk- tet ble satt til 3-bladstadiet/ be- gynnende busking og begynnende strekning.

I hvetefeltet så vi på effek- ten av å utsette siste del av vårgjødslinga fra 3-bladstadiet til to uker seinere. Hele feltet ble i tillegg proteingjødslet ved skyting.

Byggfeltet ble anlagt i Bente 2-radsbygg. I vårhvetefeltet ble det brukt Betong.

Resultat

Forsøksresultatene er usikre da det kun er anlagt et felt i bygg og et felt i vårhvete. Forsøksplanene er også forskjellige, så feltene kan ikke slås sammen.

I byggfeltet er det avlingsøkning fra ingen delgjødsling til å bruke 2 kg N. Det ble ikke registrert noe avlingsøkning for å doble N-mengden ved delgjødsling. Det er også en tendens til avlingsøkning ved å øke vårgjødslinge fra 9 til 12 kg N/ daa. Tidspunktet for delgjødsling har hatt mindre å si, med usikker og liten avlingsnedgang fra første til siste tidspunkt.

I vårhvete var det en forholdsvis stabil avlingsøkning fra 0 delgjødsling til 3 kg N/ daa. I snitt er den på 48 kg/ daa. Forskjellen ved utsatt tidspunkt for delgjødsling er liten, men ser ut til å ha en liten topp ei uke etter 3-bladstadiet. En er da inne i buskingsfasen.

Tabell 1: Byggavling i kg/daa ved to N-mengder ved såing og økende delgjødsling

Kg N delgjødsling

9 kg N vår

12 kg N vårMiddel
0671701686

2

754742748
4719785752
Middel715742729

Tabell 2: Byggavling i kg/daa ved to N-mengder ved såing og to delgjødslingstidspunkt

Delgjødslingstidspunkt9 kg N vår12 kg N vårMiddel
3-bladstadiet716747732
Beg. strekning713738717
Middel715742729

Tabell 3: Avling vårhvete kg/daa ved utsatt delgjødsling av vårgjødsla.

Delgjødslingstidspunkt vårhveteKg N/daa i delgjødsling

Avling kg/daa

Uten delgjødsling0717
3-bladstadiet3

762

1 uke seinere3785
2 uker seinere3747

Våren 22 var tørr. Delgjødslingstidspunktet hadde derfor lite å si da alle tidspunkter kom i en tørr periode og en periode plantene hadde rikelig med næring tilgjengelig fortsatt. Likevel gir delgjødsling, både i bygg og vårhvete, en tydelig avlingsøkning. Sesongen videre ga gode forhold til kornplantene og potensielt store avlinger.

I bygg var det god lønnsomhet i en delgjødsling på 2 kg N. Det kostet 80 kr/ daa, mens brutto avlingsverdi økte med 250 kr/ daa. Verdien på meravlinga av vårhvete var nær 230 kr/ daa. Siden vi ikke har proteininnholdet er kornet gitt samme pris.

Oppsummering

Sesongen 2022 var det god lønnsomhet for delgjødsling i både seine byggsorter og vårhvete. En sesong med en fuktig vår vil utslagene erfaringsvis også gi gode meravlinger, men vil da være avhengig av rask tilleggsgjødsling etter kraftig regn. Den hasten hadde vi ikke i 22 da våren var tørr og all næringen ble nyttiggjort seinere i sesongen.