Tidspunkt for delgjødsling er interessant å undersøke spesielt med tanke på å dele gjødslinga for å gi større mulighet til å justere mengde etter varierende vekstforhold.

Jorda er et svært lite stabilt lager for gjødsel, og muligheten for å tilføre nitrogen etter behov kan være gunstig for å hindre tap av nitrogen gjennom utvasking og avrenning.

I feltet ønsket vi å se om tidlig delgjødsling påvirker avling og protein annerledes enn normalt delgjødslingstidspunkt ved begynnende strekking. Feltet ble anlagt i vårhvete på Blæstad, og grunngjødslet med 8 kg N/daa, gitt som 22-3-10 på våren. 1. tidspunkt ble gjødslet med 3 kg N/daa på 3-bladstadiet, 30 mai, ved begynnende busking 6. juni og ved begynnende strekking 15. juni. Hele feltet ble overgjødslet med 3 kg N/daa ved skyting.

Delgjodsling varhvete
Figur: Gjødsling med 3 kg N/daa ved ulike vekststadier i vårhvete. Ett felt på Blæstad 2023

Resultater

Det var generelt svært lave avlinger i vårhvete i 2023, under 250 kg/daa i feltet. Det var ingen forskjeller i avling mellom de ulike tidspunktene, heller ikke mot leddet som ikke ble delgjødslet. Mangel på vann er nok viktigste faktor for avling i dette feltet. Nitrogen har ikke vært begrensende på veksten i dette feltet på noe tidspunkt.