I disse forsøkene ble det testet ulike gjødseltyper fra Mafigold. Dette var fiskeslam, storfegjødsel og hønsegjødsel, fullgjødsel 22-2-12 ble brukt som en sammenligningsgjødsel her. Det var ledd som ikke ble tilført noe nitrogen for å ha en referanse. De resterende ble tilført 3 ulike mengder nitrogen: 6, 9 og 12 kg N. Gjødsel ble tildelt etter såing og alt ble harvet ned.

Forsøksfeltet

Forsøkene ble anlagt 26.05.23, gjødslingen ble tildelt 29.05 og ble harvet ned 30.05. Forsøkene ble tresket 26.09. Byggsorten som ble brukt i forsøket var Bente og hvetesorten som ble brukt var Betong. Under tresking var vannprosenten høy og begge feltene hadde en gjennomsnitts vannprosent på 33%. På noen gjødselslag måtte det til store mengder med slam for å oppnå en tilstrekkelig mengde med nitrogen. Den høyeste tilførte mengden passerte over 400kg per daa. Dette ble vanskelig med forsøksutstyret og derfor ble det tilført gjødsel noen dager etter såing. Dette forsøket ble sådd senest av feltene på Blæstad og opplevde dermed også vesentlig mindre tørkestress enn andre felt ved samme lokasjon. En annen grunn til at feltet ble sådd senere skyldes utfordringer med tilgang på gjødseltypen i forsøket. Det var liten forskjell mellom gjødseltypene. Det som ga størst variasjon er antall kg N og det er i tillegg stor variasjon i mengden som skal tilføres.

Resultater

Det var lave avlinger i forsøkene. Gjennomsnittsavlingen var 182kg per daa for bygg og variasjonen var fra 67kg/daa til 261kg per daa. For hvete var snittavlingen 225kg per daa og variasjonen var fra 158kg per daa til 287 per daa. Det var ingen tendenser til forskjell mellom gjødselslagene i forsøkene, men alle hadde høyere avling enn referansen som ble tilført 0 kg N. Det trengs mer forsøk for å kunne si noe signifikant, og med utfordringene i vekstsesongen 2023 er det vanskelig å si noe om forskjellene mellom de ulike gjødselslagene.

Fiskeslam hvete
Fiskeslam hvete.
Bygg fiskeslam
Bygg fiskeslam.