Mange faktorer spiller inn på evnen til overvintring, men bare et fåtall av disse kan vi påvirke med dyrkingsteknikk. Såtid, soppbehandling og gjødsling er de viktigste faktorene vi kan endre på høsten.

Denne forsøksserien startet opp høsten 2021 og årets felt i Innlandet ble etablert hos Ole Johan Stafsberg i Hamar høsten 2022. I feltet opereres det med to ulike såtider, den første i starten av september, den andre mot slutten av september. Høsten 2022 var første såtid 5. september og andre såtid 20. september. Feltet ble sådd med vår kombiforsøkssåmaskin og det ble brukt Kuban høsthvete

For begge såtidene ble halve feltet soppbehandlet. Det ble gjort 7. november 2022 med Delaro, 70 ml/daa. Hver såtid ble gjødslet med 5 ulike nivåer av N, P og K på høsten, fra 0 til 1,2 kg N, 0 til 2,3 kg P og 0 til 4,4 kg K. De ulike gjødslingsstrategiene er vist i tabell 1. Vårt felt ble vårgjødslet 5. mai 2023 og høstet 22. august

Gjodslingsledd
Tabell 1 – De ulike gjødslingsledda.

Resultater

Det var totalt 6 felter på Østlandet i denne serien i 2023. Gjennomsnittsavlinga for hvert felt varierte fra 207 kg/daa til 477 kg/daa. Vårt felt lå omtrent midt på treet med ei gjennomsnittsavling på 332 kg/daa, men hadde oppi 450 kg/daa for den beste behandlingen. I og med at det var såpass stor variasjon mellom feltene i serien har vi valgt å bare presentere resultatene fra vårt felt. Dette vises i figur 1. Soppbehandling på høsten har gitt merkbar avlingsøkning spesielt på det som er sådd tidligst. Når det gjelder de ulike gjødslingsledda har ledd 4 der det er brukt YARA Mila Høst på høsten gitt høyest avling på den behandla delen. For den delen som ikke er soppbehandlet på høsten er utslagene for gjødsling noe mer varierende, men dette kan skyldes forskjeller i overvintring.

Avling kg pr daa gjodsling satid hostkorn
Figur 1 – Avling på felt med dyrkingsteknikk i høstkorn.