Gjødselprisene har svingt mye de siste årene og det har vært spesielt lønnsomt å velge gjødsel ut fra pris. Urea inneholder 46 % N, mens de andre gjødseltypene med bare N har 25-27% N. Vi har liten erfaring med bruk av Urea som gjødselmiddel i Norge der NPK typer og amoniumnitrat-typer dominerer, mens Urea på verdensplan er svært vanlig. Urea skiller seg fra andre gjødselslag ved at ureaen først må omdannes til ammonium i jorda, og så videre til nitrat som planta kan ta opp. Temperatur og vanninnhold i jorda påvirker omdanningen mye.

Det er interessant å se på effekten av urea til delgjødsling tidlig i sesongen og muligheten til å bruke urea som proteingjødsling. En grunn til at vi også ønsker å prøve ut urea er risikoen for tap til luft. Risikoen er større for urea enn andre gjødseltyper med mindre N-konsentrasjon og at nitrogenet er i en annen form. Utenlands dokumentasjon tilsier risiko for tap på 10-15 % under normale forhold og helt opp i 40 % under sterk varme og høy fuktighet. Vanlig i gjødsel brukt i Norge er N i form av ammoniumnitrat. N-tapet for denne N-typen er mindre enn 3%.

Forsøket i 2023 følger opp tilsvarende forsøk fra 2022 der urea ikke ga noen vesentlige fordeler hverken på avling eller på protein i hveten.

Forsøket i 2023 ble gjødslet på tre ulike tidspunkt, men ca en uke mellom hver gjødsling frem mot blomstring. Våren og forsommeren 2023 var spesielt tørr.

Forsøket er gjennomført med støtte fra Innlandet Fylkeskommune.

Tabell 1 Pris per kg og pris per kg nitrogen i ulike gjodseltyper november 2022
Tabell 1: Pris per kg og pris per kg nitrogen i ulike gjødseltyper november 2022

Et enkelt forsøk ble lagt opp med urea overflatespredd til ulike tidspunkt med 3 spredetidspunkt med ei ukes mellomrom fra 24. juni. Ved siste spredning 8. juli ble det også tilført samme N-mengde med Opti NS.

Resultater

Tabell 1 Kvalitetsanalyse og avlingsniva etter spredning av samme N mengde til 3 tidspunkt og 2 gjodseltyper
Tabell 1: Kvalitetsanalyse og avlingsnivå etter spredning av samme N-mengde til 3 tidspunkt og 2 gjødseltyper.

Avlingsnivået er svært lavt i forsøket, 500 kg under avlingene i 2022. Mangel på vann er nok største årsak til lave avlinger i feltet. Proteininnholdet er svært høyt i alle ruter, også i ruten uten proteingjødsling. Dette viser at det har vært overskudd av tilgjengelig N i jorda gjennom hele vekstperioden og at proteingjødsling med urea og Opti-NS ikke har hatt noen påvirkning på hverken avling eller proteininnhold i 2023. i 2023 var vann vekst-faktoren som begrenset avlingene mest.

Oppsummering

Urea kan være et alternativ i år der prisforskjellen per kg N er stor, men ulempene med dette gjødselslaget og faren for tap av nitrogen er betydelig. Ut fra et miljø og klimaperspektiv er urea lite gunstig på grunn av potensielt stort N-tap og usikker virkning.

Selv om en kan hente noen kr ekstra ved å bytte over til urea er det flere faktorer som taler imot:

  • Gjødselkvalitet – urea er vanskeligere å spre jevnt
  • Hygroskopisk - urea er mindre hygroskopisk enn andre gjødseltyper
  • Urea er veldig utsatt for tap til luft, noe andre gjødseltyper ikke er
  • Effekten av urea er vesentlig mer variabel enn effekten av andre N-kilder