N-gjødslinga varierte fra 10 kg/daa til 16 kg/daa. Det var ikke sikker avlingsøkning utover 14 kg N/daa. Strategien med å gi all gjødsla om våren og strategier med delt gjødsling ga omtrent samme avlingsnivå. Delgjødsling ble prøvd både ved BBCH 21, 31-32 og 37-39. Både proteininnholdet og fettinnholdet i havren ble påvirket av gjødslingsstrategien, der mye nitrogen seint i sesongen ga økt proteininnhold og redusert innhold av fett.

Artikkelen er hentet fra Jord- og plantekultur 2023. NIBIO BOK 9(1) side 126 - 130.

Les hele artikkelen!