Hver høst når kornåkrene modnes er det mange som oppdager hønsehirse for første gang på gården, eller på helt nye steder.

I denne artikkelen har vi samlet noen viktige punkter om hønsehirse som er aktuelle både på høsten og i planleggingen av neste sesong.

Du kan også laste ned informasjonsbrosjyren vår Kontroll av hønsehirse

Tilpasningsdyktig plante

Hønsehirse tilpasser seg raskt ulike forhold, og kan derfor se litt ulik ut fra sted til sted. Plante og aks kan ha grønn eller rødlig farge, og fargen er ikke avhengig av modning. Noen typer har kort snerp, andre har langt snerp. Hønsehirse kan bre seg flatt utover om den ikke har konkurranse, eller strekke seg høyt opp om den står i en åker.

Luking av enkeltplanter

Der det er få planter og mulig å luke er dette ofte det beste alternativet. Samle plantene i eks. en søppelsekk og få planter med frø på ut av jordet. Hvordan planter som er samlet sammen skal behandles etter dette har vi ikke gode løsninger på. En kunne ha ønsket å ha de i siloposer som ble ammoniakkbehandlet, eller rett og slett brent opp massen. Her har vi en jobb å gjøre med å finne en god og sikker måte å få drept dette ugrasfrøet.

Arealer nedgrodd i hønsehirse

Slike arealer som ikke er mulig å luke bør ikke treskes. På slike arealer er en god løsning å sprøyte med glyfosat (Roundup eller tilsvarende). Glyfosat vil bekjempe en stor del av frøene, men de mest modne vil overleve en slik behandling. Planter som ellers ville ha produsert frø utover høsten blir også bekjempet.

Unngå spredning med maskiner og kornlass

Maskiner brukt på arealer med hønsehirse har stor risiko for å ta med seg frø. Det gjelder særlig treskere og halmpresser, men også andre maskiner. Husk presenning over kornlass på vei til mølla. Arealer med hønsehirse bør treskes til slutt for å unngå å spre hønsehirsefrø videre med treskeren. Det kan være en utfordring der det drives leietresking. Etter kjøring på arealer må tresker blåses rein. Les om treskerreingjøring i artikkelen En rein tresker sprer ikke ugras hos frøavlerlaget.

Nlr 38015969517
Hønsehirse spredd over et stort areal med treskeren. Arealer med hønsehirse bør treskes til sist. Dersom det er mye hønsehirse bør det ikke treskes. Husk å rengjøre treskeren godt! Foto: John Ingar Øverland

Glyfosat i modent bygg

I byggåker med noen hønsehirseplanter er det mulig å behandle med glyfosat i moden åker før tresking. I andre kornarter er det ikke tillatt å bruke glyfosat om kornet skal høstes. Les mer om hvilke regler som gjelder ved sprøyting med glyfosat i modent bygg hos mattilsynet.

Halm fra arealer med hønsehirse

Halm fra arealer med hønsehirse vil med stor sikkerhet inneholde hønsehirsefrø. Det var det flere som erfarte etter tørkesommeren 2018 da det ble samlet halm fra mange kornarealer. Ved ammoniakkbehandling vil frø i halmen dø. Det gjelder både hønsehirse og floghavre. NLR Viken undersøkte dette for noen år siden, og fant at ingen hønsehirsefrø overlevde i halmballer som ble ammoniakkbehandlet.

Ikke pløy ned hønsehirse

Arealer med hønsehirse bør ikke høstpløyes. Pløying vil konservere frøene i jorda. Mye av frøa som ligger på overflaten gjennom høst og vinter vil blir drept av sopp eller spist av insekter, mus og fugler.

Planlegg et variert vekstskifte

Et variert vekstskifte gir mulighet til bruk av flere strategier for å kontrollere hønsehirsa. Gras og frøenger som ligger flere år har vist seg å gi hønsehirsa svært dårlige vekstforhold. Gras som høstes til fôr i begynnelsen av juni vil slippe ned lys til nyspirte hønsehirseplanter. Dersom det ikke er god vekst i fôrenga, for eksempel på grunn av tørke, kan hønsehirse ta over enga. Hønsehirse er ikke glad i konkurranse, her kan fangvekster bidra positivt. I åkerkulturer er det viktig med godt arbeid ved såing, og god vekst av kulturplanten på hele åkeren. Husk også kanter og vendeteiger.

Sikre en tett åker

Sesong og vekstforhold spiller en stor rolle for hvordan åkeren utvikler seg. Likevel kan vi gjøre noen tiltak. Ikke reduser såmengden for mye. Såmengden bør heller økes litt for å sikre en tett åker med større konkurranseevne mot hønsehirsa. Sprøytespor bør unngås, da disse gir hønsehirsa gode muligheter for lys og plass. Om mulig vil det også være gunstig å så arealer med hønsehirse tidlig om våren, eller med høstsådde vekster. Særlig høsthvete og høstraps er gunstig. Fangvekster vil også være med på å gi hønsehirsa konkurranse.

Hønsehirse i eng

Har du hønsehirse på arealer hvor du ha eng, anbefales det å etablere gjenlegg i grønnfôr og ta to slåtter i etableringsåret. Da vil du hindre frøsetting av hønsehirsa. Når enga er etablert bør det tas hyppige slåtter, minst tre i året, og ha tett eng. Det finns ikke kjemiske plantevern mot hønsehirse i eng. Dyra vil beite hønsehirse, slik at hyppige avbeitinger vil også holde hirsa i sjakk.

IMG 20190708 145252
Hønsehirse spirer godt i jordekanten der det er lite konkurranse om plass, næring og lys. Husk å gjøre tiltak helt ut i kanten. Foto: Hanna Næss Holm
IMG 20190913 131819
Der det er få planter er luking det beste tiltaket mot hønsehirse. Foto: Hanna Næss Holm
I X Gxj23 S X2
Aks av hønsehirse med rødlig farge og snerp. Foto: John Ingar Øverland