Det er flere organiske gjødselmidler på markedet i dag, og det er også noen som etablerer små biogassanlegg på egen gård. Vi har derfor undersøkt avlingsrespons ved bruk av slam- og biokompost fra Avfall Sør, og biorest fra Grønn Vekst/Grødaland i Rogaland. Biorest kommer fra produksjon av biogass, hvor det er tilsatt både kloakkslam, matrester, slakteriavfall og annet. Restproduktet er avvannet og ligner mest på fast husdyrgjødsel. Siden denne typen biorest inneholder kloakkslam omfattes bruken av samme regler som for slamkompost. Til korn og gjenlegg kan det brukes inntil to tonn tørrstoff per dekar i løpet av en tiårsperiode. Ved 25 % tørrstoff tilsvarer dette 8 tonn biorest per dekar. Biokompost er kun matrester og hageavfall og har ingen begrensning.


Tabell 1: Forventet virkning av nitrogen, fosfor og kalium fra biokompost, slamkompost og biorest ved tilførsel av to tonn tørrstoff per dekar, sammenlignet med Fullgjødsel 18-3-15

Type

Nitrogen (N)

Fosfor (P)

Kalium (K)

Biokompost

8,5

5,4

13,8

Slamkompost

13,5

1,8

2,6

Biorest

21

19

8

Fullgjødsel 18-3-15, 75 kg/daa

13,5

2,3

11


Ved beregning av nitrogenvirkning av biokompost, slamkompost og biorest er det estimert 80 % virkning av ammonium-nitrogen og 10 % av organisk nitrogen. Fosforvirkning er beregnet ut fra analyser av plantetilgjengelig fosfor (P-Al). Kaliumvirkning er beregnet fra analyser av totalt kaliuminnhold, siden man forventer at alt kalium (K-Al) er plantetilgjengelig. Sammenligningsgrunnlag er fullgjødsel 18-3-15 som dekker fosfor- og kaliumbehovet til korn og gras i forsøksfeltene. All gjødsel er spredd like før såing på våren og moldet ned umiddelbart med jordfres.

Tilførte mengder

Tilførsel av to tonn tørrstoff biokompost gir en forventet underdekning av nitrogen sammenlignet med ønsket tilførsel i fullgjødsel. Det ble derfor lagt inn et ledd med 5 kg nitrogen per dekar i mineralgjødsel pluss biokompost for å komme opp til nivået for fullgjødsel.

Slamkompost har høyere innhold av nitrogen slik at tilførsel av to tonn tørrstoff i seg selv gir en forventet nitrogenvirkning på 13,5 kg. Derimot er innholdet av plantetilgjengelig fosfor og kalium mye lavere og vi la derfor inn et ledd med ekstra tilførsel slik at det tilsvarte tilførselen vi fikk med fullgjødsel.

Biorest har veldig høyt innhold av nitrogen. To tonn tørrstoff gir en forventet virkning på hele 21 kg nitrogen. I tillegg tilføres hele 19 kg fosfor! Kaliuminnholdet er derimot litt lavt, slik at vi la inn et ledd med ekstra kalium slik at vi kom opp på sammen nivå som med fullgjødsel.


Gjødslinger benyttet på alle felt både i korn og gras:

  • Kontroll uten gjødsel
  • Biokompost – 2 tonn tørrstoff /daa
  • Biokompost – 2 tonn tørrstoff /daa + 5 kg N
  • Slamkompost – 2 tonn tørrstoff /daa
  • Slamkompost – 2 tonn tørrstoff /daa + 0,5 kg fosfor og 8 kg kalium
  • Biorest – 2 tonn tørrstoff /daa
  • Biorest – 2 tonn tørrstoff /daa + 3,5 kg kalium
  • Fullgjødsel 18-3-15, 75 kg/daa


Liten effekt av fosfor og kalium

Tilførsel av ekstra fosfor og kalium til slamkompost har hatt liten effekt. Enten har virkningen av disse næringsstoffene i slamkomposten vært bedre enn forventet eller så har behovet til plantene vært lavere enn vi trodde.

Det er interessant at slamkompost og biokompost pluss 5 kg nitrogen har oppnådd jevnt over like god avling som tilførsel av 13,5 kg nitrogen i fullgjødsel. Dette betyr at beregningen av forventet nitrogenvirkning fra slamkompost og biokompost må ha vært ganske presis.

Alle observasjoner og registreringer i korn og gras tyder også på at nitrogenvirkningen fra to tonn tørrstoff i biorest har vært betydelig over 13,5 kg nitrogen i fullgjødsel. Omkring 20 kg nitrogen fra 8 tonn vare virker helt rèelt. I praksis er dette langt over anbefalingene og vi fikk da også problem med legde i kornet begge år. Dette er åpenbart for kraftig gjødsling til korn som skal treskes. Vi anbefaler derfor å redusere mengden av biorest til ett tonn tørrstoff per dekar til korn. Med 25 % tørrstoff tilsvarer dette 4 tonn per dekar. Dette gir en mer balansert tilførsel av næringsstoffer og kan da gjentas etter 4-5 år. Det vil også være en ettervirkning de første årene etter spredning.

Krav om søknad

For spredning krever kommunen at det sendes inn en søknad. Dette kan entreprenøren eller vi i NLR Agder hjelpe deg med. Det er tillatt å bruke totalt to tonn tørrstoff pr. daa over en tiårsperiode, dette tilsvarer 8 tonn biorest/daa. Komposten varierer i tørrstoffinnhold og mengden må beregnes fra år til år. For produkter som inneholder kloakkslam gjelder begrensingen på to tonn tørrstoff per dekar for en tiårsperiode. Det er krav om at biorest og kompost skal moldes ned og disse kan dermed ikke benyttes på eng eller beite. Det er også restriksjoner mot dyrking av grønnsaker og potet tre år etter spredning når produktet inneholder kloakkslam.

Grasavling nr 1
Figurene viser at biokompost, slamkompost og biorest har gitt stor meravling sammenlignet med ugjødsla ledd i alle forsøkene. Biorest alene og biorest pluss ekstra kalium ga høyest avling både i gras og korn. Vi må da huske at nitrogentilførselen i biorest er betydelig høyere enn med de andre produktene. Biokompost alene tilfører knapt med nitrogen, men der dette ble kompensert med 5 kg N/daa fikk vi stort sett avling på høyde med slamkompost og fullgjødsel.
Grasavling 2 landvik
Figurene viser at biokompost, slamkompost og biorest har gitt stor meravling sammenlignet med ugjødsla ledd i alle forsøkene. Biorest alene og biorest pluss ekstra kalium ga høyest avling både i gras og korn. Vi må da huske at nitrogentilførselen i biorest er betydelig høyere enn med de andre produktene. Biokompost alene tilfører knapt med nitrogen, men der dette ble kompensert med 5 kg N/daa fikk vi stort sett avling på høyde med slamkompost og fullgjødsel.
Kornavling
Figurene viser at biokompost, slamkompost og biorest har gitt stor meravling sammenlignet med ugjødsla ledd i alle forsøkene. Biorest alene og biorest pluss ekstra kalium ga høyest avling både i gras og korn. Vi må da huske at nitrogentilførselen i biorest er betydelig høyere enn med de andre produktene. Biokompost alene tilfører knapt med nitrogen, men der dette ble kompensert med 5 kg N/daa fikk vi stort sett avling på høyde med slamkompost og fullgjødsel.