Arts– og sortsvalg

Hvilke kornarter som kan dyrkes bestemmes av tilgjengelig veksttid. Byggsorter krever 101-113 dager ifra såing til de når gul-modningsstadiet, havresorter 108-114, og vårhvetesorter 120-124 dager. Veksttiden gjelder for gode modningsforhold på høsten, og eksempelvis svært sein såing vil forlenge denne. Etter gulmodning vil det normalt gå 1–2 uker før kornet kan treskes. Ved såing omkring 1. mai og normale temperaturer og vekstforhold, vil bygg være treskemodent omkring 20.-25. august og havre og hvete henholdsvis 1 og 3 uker seinere. For korndyrking bør pH generelt ligge på 6,0-6,3. Havre tolererer lavest pH, mens 2 radsbygg har høyest krav.

Strategi for å unngå skadelig jordpakking

God jordstruktur er avgjørende for rotutviklingen og dermed avlingspotensialet. Det er vanskelig og tar tid å reparere pakkingsskader, særlig under ploglaget. Mekaniske tiltak som for eksempel grubbing har ofte dårlig effekt på lang sikt. Forebygging er derfor viktig!

Skadelig jordpakking forebygges først og fremst gjennom kjøring på lagelig jord. Sørg derfor for god drenering og husk vedlikehold av grøfter og utløp. Så langt det er mulig skal det aldri kjøres på jord som er våt. Siden antallet dager da jorden er laglig kan være få, er det viktig å kjøre med full kapasitet på de brukbare dagene.

Lagelig jord

Vanninnholdet i jorda ved kjøring er en meget viktig faktor for bæreevne, jordpakking og såbedskvalitet. Kjøring på våt jord ødelegger jordas poresystem og skadene blir større jo tyngre redskap og jo våtere jorda er. Når det blir færre porer i jorda fylles disse raskt med vann når det kommer nedbør, og det blir liten plass for nødvendig luft til plantene.

Sjekk derfor jordas lagelighet (konsistens) før du starter jordarbeidinga. Det gjøres enklest ved å sjekke om jorda smuldrer ved hjelp av en spade. Ta ut jord fra matjordlaget og form den til en ball. Dersom denne enkelt kan smuldres opp igjen med hendene eller ved å slippe den mot f.eks. spaden er jorda lagelig og kan bearbeides.

Det ideelle såbedet

I spiringens startfase må frøet ta opp vann, og god kontakt mellom jord og frø er viktig (3) (figur til høyre). Frøet bør derfor plasseres på en noe fastere bunn (4), under et sjikt med fine aggregater (2). De fine aggregatene skal fungere som en barriere mot fordamping og tap av vann, samtidig som det skal gi god lufttilgang. Det aller øverste sjiktet (1) har som oppgave å beskytte ved kraftig regn og motvirke skorpedanning. Sjiktet bør derfor bestå av grovere aggregater, samt inneholde organisk materiale. Jord med høyt moldinnhold er mindre utsatt for skorpedannelse.

Dersom en likevel må bearbeide jord før den er lagelig, må etablering av åker skje med minst mulig jordarbeiding, eksempelvis en harving til 10 – 15 cm med ei grov harv før en etter litt opptørking sår. Resultatet blir best ved pløying, pløyedybden bør varieres for å unngå å få plogsåle.

Sådybde

Ved gode spiringsforhold bør kornet plasseres på 3-5 cm dybde. Både dypere og grunnere såing er uheldig. For grunn såing gir ujevn spiring på grunn av fuktighetsvariasjoner i det øverste jordsjiktet, samt at jorden kan dekke kornene dårlig. Djup såing gjør at mer opplagsnæring enn nødvendig må brukes for å få spiren over bakken, noe som fører til at plantene svekkes. Gjenlegg bør sås grunnere.

Korndyrkinga 1
Det ideelle såbedet. Se i tekst for beskrivelse av bildet