Lønner seg ikke å gjødsle som før

Gjødsling til korn er sannsynligvis et av de tema som det norske forsøksvesen har undersøkt mest iherdig opp gjennom tidene. Sammenheng mellom økende gjødselmengde, særlig i form av stigende mengder nitrogen, og kornavling er godt dokumentert.

Nibio har utviklet en «nitrogenkalkulator» som beregner økonomisk optimal nitrogengjødsling ved ulike forhold mellom gjødselkostnad og kornpris. Til grunn ligger resultater fra ca. 300 forsøk utført i 1991-2014. SE RESULTATENE HER

Eksempel: Vi forutsetter at jordanalysene viser at man kan bruke fullgjødsel 22-2-12 og avlingspotensialet er 600 kg/daa bygg. Prisen på gjødsla settes til 20 kr/kg N før prisstigning og 35 kr/kg N i dagens marked. Byggprisen settes til 3 kr/kg. Alle gjødselmengder er per dekar.

Beregningen viser at det i fjor var riktig å gjødsle 12,8 kg N, eller 59 kg 22-2-12. Med dagens gjødselpriser er dette redusert til 11 kg N, eller 51 kg 22-2-12. Økonomisk optimalt gjødselnivå har altså gått ned ca. 14 % som følge av prisstigningen.

Tilpass gjødslinga til forventa avling

Avlingspotensialet varierer mye fra område til område, og selv på egen gard kan det være store forskjeller. Jord er så mangt og ei skrinn sandjord i indre Agder gir erfaringsvis aldri like god avling som ei god morenejord på Jæren. Det har lite for seg å gjødsle til 600 kg /daa når avlingspotensialet er 400 kg/ daa. Med de samme forutsetningene som ovenfor vil økonomisk optimal gjødsling være 8,9 kg N eller 41 kg 22-2-12 på slik jord i år.

Samtidig er det stor årsvariasjon i kornavlingene. Noen år klaffer alt med tidlig såing og høvelig med nedbør og sol utover våren og sommeren. Andre år går alt galt. På våren vet man ikke hvordan vekstsesongen blir, og om man aldri gjødsler til mer enn 400 kg vil man ikke utnytte avlingspotensialet de gode kornåra. Når vi setter opp gjødslingsplan i Landbruksrådgivinga legger vi som regel opp til ei forventa avling på 600 kg bygg på god jord langs kysten.

Anbefaler delt gjødsling

Delt gjødsling betyr at man på forhånd bestemmer seg for å gi dele planlagt gjødselmengde i minst to omganger. Det vanlige er da å gi ca. 70 % av beregna nitrogenbehov ved såing, ofte dreier det seg om 8-9 kg N, og resten når kornet er i slutten av buskingsfasen. Fordelen er at man er mindre utsatt for å tape nitrogen i form av utvasking hvis det kommer mye regn rett etter såing. Dersom kornet av en eller annen årsak etablerer seg veldig dårlig og man ser at avlingspotensialet er mye lavere enn man trodde på våren, vil det være fornuftig å redusere eller kutte delgjødslinga. Motsatt kan man øke gjødselmengden dersom man ser at etableringa er over all forventning og åkeren har stort potensiale. Ved mye nedbør vil det også være aktuelt å gi noe ekstra, avhengig av jordart og utvaskingsfare. Sist, men ikke minst vil delt gjødsling i 2022 ha den fordelen at man sikrer at kornet får en god start, men kjøper seg tid i forhold til ny vurdering når det foreligger ny kornpris ca. 16. mai.

Virkning av kompensasjon og kornpris

Som kjent ble det i tilleggsforhandlingene bevilget et ekstrabeløp på kr 85,- per dekar korn, utover ordinært areal- og kulturlandskapstilskudd. Dette er allerede utbetalt flatt til alle kornprodusenter, og virker i og for seg ikke direkte inn på gjødslingsnivået i årets kornproduksjon. Siden prisøkningen på korngjødsling i eksempelet ovenfor utgjør hele kr 192,- per dekar, er det underdekning samme hvordan man vurderer kompensasjonen. Ytterligere kompensasjon eller prisnedskriving på gjødsel blir diskutert, og særlig det sistnevnte vil virke inn på hvor mye det lønner seg å gjødsle. Det samme gjelder en forventet økning i kornprisen. Det er derfor for mange usikre faktorer til at vi i dag kan si helt sikkert hva som er riktig gjødselnivå til korn i 2022.

Artikkelen sto først på trykk i Bondevennen.