Næringsinnholdet i husdyrgjødsla varierer mye fra gård til gård ut fra driftsopplegg, ytelse, fôrrasjoner, vanntilsetning og lagringsforhold i utekummer/nedbør. Standardverdier for husdyrgjødsel gir usikkert grunnlag for gjødselplanen. En gjødslingsplan blir ikke bedre enn de verdier man legger inn i planen. I dag justerer vi gjødslingsbehovet på grunnlag jordanalyser, vekst- og slåtteopplegg, avlingsnivå og fôranalyser. Har vi dette tilgjengelig vil vi også kunne gi ganske nøyaktige råd om næringsbehovet. Optimal gjødsling er å få til balansert næringsdekning til billigst mulig kostnad. Da er husdyrgjødselanalyse en joker – rett og slett en god investering. Da kan vi utnytte husdyrgjødsla optimalt og supplere med billigste type og mengde mineralgjødsel.

Fosfor og kalium.

En kan benytte enkle flytevekter til å måle TS-innholdet i opprørt husdyrgjødsel, og når vi vet hvilket dyreslag som er opprinnelsen til gjødsla kan vi si noe om fosforinnholdet. Fosfor i husdyrgjødsel har like god eller bedre gjødselvirkning enn fosfor i mineralgjødsel.

Kalium i gjødsla varierer mere både fra gård til gård og med dyreslag. For mye kalium i hver gjødsling kan være med å forskyve mineralsituasjonen i graset i feil retning med mye kalium i grovfôret og redusert innhold av magnesium og kalsium.

Vannfortynning gir direkte uttynning av effekt og utnyttelse av fosfor (P) og kalium (K) i husdyrgjødsla. Det er meget god økonomi i å tilføre husdyrgjødselmengder som tilfredsstiller kalium- og fosforbehovet. Så supplerer vi med nitrogen og svovel som husdyrgjødsla har lite va i forhold til plantenes behov. Husdyrgjødselanalyse gir oss derfor svar på hva som er optimal mengde husdyrgjødsel i forhold til hva det jordet trenger. Er gjødsla rik på P og K, så kan vi bruke mindre pr dekar og rekke over flere dekar jord. Ved halvering av tørrstoffinnholdet i gjødsla må vi altså doble utspredd mengde for å få tilfredsstille fosfor- og kaliumbehovet.

Vanninnhold øker nitrogenvirkningen

Nitrogen (N) i husdyrgjødsla er i form av lettløselig ammonium-N, urea og N bundet i organiske forbindelser. Ammonium-N og urea er rimelig raskt tilgjengelige for plantene. Virkningen av den organisk bundne delen er tregere og vil frigjøres i løpet av sesongen og til dels påfølgende år når mikroorganismer har brutt det ned. Ammoniumdelen kan tapes til luft. Lavt tørrstoffinnhold, regn, moderat temperatur, fuktig luft, lite vind, rask nedmolding og ikke bruke fanespredd gjødsel reduserer N-tapet til luft og øker altså N-virkningen.

Fanespredd gjødsel på eng og beiter gir mye N-tap under ugunstige forhold. Den korte tida gjødsla er i lufta ved fanespredning betyr lite for det totale N-tapet, det meste av tapet kommer på grunn av finfordelinga og stor overflate etter at gjødsla har landet.

Vannfortynning gir fortynning også av nitrogeninnholdet i gjødsla. Ved rask nedmolding blir N-virkningen redusert per tonn tilsvarende som for fosfor og kalium. Men ved overflatespredning på eng og beiter gir fortynninga så mye redusert N-tap til luft at N-virkningen pr tonn utspredd husdyrgjødsel holder seg ganske stabilt helt til tørrstoffinnholdet er kommet ned i ca 3,5 %. Spredning med stripespreder og nedlegger legger gjødsla i striper og gir henholdsvis 25 - 30 og 50 – 60 % bedre N-virkning pr tonn husdyrgjødsel.

Vanninnblanding øker gjødselvolum som skal ut og/eller spredning med stripespreder eller nedlegger øker handteringskostnadene sammenlignet med ufortynnet husdyrgjødsel spredd med fanespreder. Sterk økning i mineralgjødselpriser gjør at husdyrgjødsla er mere verd og vanninnblanding og miljøvennlig spredeutstyr er mer aktuelt og lønnsomt enn før.

I alle sammenhenger er det viktig å vite tørrstoffinnhold og nitrogeninnhold i husdyrgjødsla. Da kan vi lettere gjøre vurderinger/gi råd om eventuell vanninnblanding, finne forventet nitrogenvirkning med det spredeutstyret som brukes, finne hvor langt det er lønnsomt å transportere husdyrgjødsla og supplere med optimal type og mengde mineralgjødsel. Utslagene økonomisk er større jo høyere mineralgjødselprisene er. Med så høye priser som nå, så tjener du fort inn igjen analysekostnaden i form av reduserte mineralgjødselkostnader og økt avling.

Ta prøve av gjødsla

Vi har flasker som er spesialberegnet for å sende husdyrgjødselprøver i, men en vanlig plastflaske, minimum 1 liter med skrukork kan også brukes. Representativ prøve må tas av opprørt møkk. Vi anbefaler at prøven fryses før den sendes til analyselaboratoriet i begynnelsen av uka. Det tar omtrent 10 dager før prøvesvaret foreligger. Standard analyse av husdyrgjødsla hos Eurofins koster ca 1 350 kr per prøve. Da får vi analysert tørrstoff, Total-N, ammonium-N, fosfor, kalium, svovel og pH. Innholdet i gjødsla varierer normalt lite på en og samme gård fra år til år. Om du har tatt prøve i 2 påfølgende år, så har vi brukbar representativ gjennomsnitt vi kan bruke i planlegginga.