Forsøk i Vest-Agder i 2010 viste at bredpredt gras med stengelknekker tørket mye raskere og ga bedre gjæringskvalitet og lavere total fôrkostnad enn graset som ble lagt i smal streng, selv når kostnader med rive og raking medregnes. En videreføring av forsøket i 2011 under nesten identiske forhold, viste at bredspredning uten stengelknekker ikke førte til raskere tørking og ga dessuten høgere fôrkostnad enn strenglagt gras. For å kunne utnytte muligheten som ligger i bredspredningsmetoden til raskere tørking og billigere fôr, mener vi at slåmaskinene må ha stengelknekker også ved bredspredning.

Forsøkene
Forsøkene i 2010 og 2011 viser mange interessante effekter og resultater, og flere detaljer finnes i våre forsøksmeldinger. Her konsentrerer vi oss om resultatene med og uten stengelknekker på slåmaskinen. Forsøkene begge år ble utført på det samme 20 daa store skiftet med siltjord med ny eng med Spire Surfôr Normal hos Johan Dag Drange i Marnardal. Avling og energiinnhold i graset var nesten identisk begge år. Slåttedato var begge år 4/6 om formiddagen i tørt og varmt vær. I 2010 ble det brukt slåmaskin med stengelknekker til både strenglagt og bredspredt gras. I 2011 ble det brukt slåmaskin med stengelknekker til strengelagt gras og slåmaskin uten stengelknekker til bredspredt gras. Begge maskinene hadde ca. 8 cm stubbehøgde. Graset lå begge år 7 - 8 timer til fortørking før det samme kveld ble sammenrakt og presset. Det ble ikke brukt ensileringsmiddel. Ballene ble lagret frem til høsten, så fulgte veiing, prøvetaking, nærings- og gjæringsanalyser ved Eurofins, resultat- og statistikkbehandling samt økonomiberegninger. Forsøkene hadde meget god forsøkskvalitet.

Resultater
I 2010 hadde bredspredt gras slått med stengelknekker 7 %-enheter høgere tørrstoffinnhold enn strenglagt gras etter 7 timers fortørking. Bredspredt gras hadde lavere total fôrkostnad til tross for ekstra rakekostnad. I 2011 oppnådde strenglagt gras omtrent samme tørrstoffinnhold som året før, mens bredspredt gras uten stengelknekker hadde ca. 2 %-enheter lavere tørrstoffinnhold, færre fôrenheter i ballene og høgere total fôrkostnad enn strenglagt gras. Det bredspredte graset lå i en tett matte som tørket dårlig, og det var helt tydelig at tørkepotensialet i bredspredning ikke ble utnyttet når slåmaskinen manglet stengelknekker. Begge år hadde bredspredt gras bedre gjæringskvalitet og høgere opptaksindeks enn strenglagt gras.

Økonomiske beregninger
Økonomiske beregninger viser at bredspredning av gras medfører ekstrakostnader til sammenraking på 0,06 - 0,14 kr/FEm. Hvis bredspredning skal være lønnsomt, må de kostnadene tas inn igjen et annet sted i prosessen. Slåmaskiner uten stengelknekker er billigere og lettere og kan gi økt kapasitet og mindre dieselforbruk, men beregningene viser at uten bedre fortørkingseffekt betales bare maksimum halvparten av ekstrakostnadene som skyldes sammenraking. Det er mulig å oppnå lavere total fôrkostnad og god konservering ved bredspredning, men bare så sant bredspredning fører til minst 4 - 5 %-enheter bedre fortørking enn strenglegging. Med bedre fortørking oppnår du mer fôr i hver balle, færre baller og mindre kostnader til handtering og transport. Slåmaskin med stengelknekker er dyrere i innkjøp og har mindre kapasitet og høgere dieselforbruk, men gir mye bedre fortørking og totalt sett billigere fôr. Derfor mener vi at slåmaskiner også ved bredspredning bør ha stengelknekker.

Sammenligning mellom strenglegging og bredspredning.

Skjermbilde 2020 11 26 125235 jpg