Er kaliumverdiene i jorda lave nok (klasse 1) reduseres grasavlingene betydelig. Forskningen sier at kaliuminnholdet bør ligge på 1,5-1,8% av tørrstoffet ved første slått, og 1,7-2% ved andre slått, for å ikke gi avlingsnedgang. I økologiske fôrprøver ser vi ofte kaliumtall under dette nivået. Vinasse er et billig restprodukt fra sukkerproduksjon, det er svært rikt på kalium og svovel, 30% K og 12% S. Dette tilsatte vi direkte i gjødselvogna før spredning tilsvarende 5 kg K/daa.

Vinassen blanda seg godt med husdyrgjødsla, og vi fant en bra økning i både kalium og svovel innhold når en analyserte husdyrgjødsla før og etter tilsetning av vinassen.

Tørken ødela

Innblanding av vinasse i husdyrgjødsla ga ingen positiv avlingseffekt, snarere en avlingsreduksjon, ekstra tilførsel av Marihøne pluss gjødsel ga ekstra avling. Likevel er disse resultatene misvisende da tørken var den største effekten og at alle ledd med vinasse lå på de tørreste delene av feltet der graset svei av tidligst.

Det var svært vanskelig med feltforsøk, og i særdeleshet med husdyrgjødselforsøk, i 2018 pga tørken. Feltforsøket ble lagt ut 18. mai under dårlige spredeforhold, sol og tørt. Da husdyrgjødsla skulle kjøres ut med gjødselvogn i feltforsøket måtte alle ruter med vinasse/uten vinnasse ligge midt i spredebredden på gjødselvogna, stripa der en tilsatte vinasse var litt mere opplendt. Dette ble den totalt mest utslagsgivende faktoren i denne tørre sesongen. Det ble kjørt på 4,9 tonn husdyrgjødsel/daa.

I tillegg til ledd med og uten vinasse la vi inn ett ledd med ekstra tilførsel av Marihøne pluss gjødsel. Den ble tilført rutevis og dermed randomisert. Det ble tilført 50 kg om våren og 30 kg etter første slått i rutene med ekstra marihøne.

Ved førsteslåtten 11. juni var det ikke kommet nedbør etter spredning av husdyrgjødsla og husdyrgjødsla lå fortsatt på overflata av jorda i feltet, se bilde. Feltet var allerede svært prega av tørken, tørrstoffinnholdet i graset var 30 % ved slått! På grunn av avlingsmangel kjørte feltvert på nye 4,9 tonn husdyrgjødsel/daa når regnet kom i høst. Andreslåtten ble tatt 24. september.

Økt kaliuminnhold

Fôranalysene viste et kaliuminnhold på 1,8-1,9 på førsteslåtten i feltene uten tilført vinasse og 2,1-2,2 % i feltene med tilført vinasse. Ved andreslåtten var kaliuminnholdet 2,8-2,9 % i feltene uten vinasse og 3,2-3,4 % i leddene med tilført ekstra vinasse. Det var derfor ingen kaliummangel i feltet ved noen av slåttene i noen av leddene. Dette er ikke uventa da det var vann og ikke næringstoffer som var begrensende for avlinga.

Resultatene vi tar med oss fra i år er at vinasse lar seg blande godt ut i husdyrgjødsel og øker kaliumverdiene i både husdyrgjødsel og i plantene. Feltet går videre neste år og vi håper på mer normale vekstforhold slik at vi kan få bedre svar.

Resultater fra vinasse-feltet i 2018

Behandling

Behandling

1. slått kg ts

2. slått kg ts

kg ts 2 slåtter

Husdyrgjødsel + vinasse

Uten Marihøne

253

222

475

Med Marihøne

247

269

516

Husdyrgjødsel, ingen vinasse

Uten Marihøne

352

272

623

Med Marihøne

343

405

748

Effekt tilført vinasse

Ekstra tilført vinasse

250

245

496

Ingen tilført vinasse

347

338

686

Effekt Ekstra Marihøne

Ekstra Marihøne

295

337

632

Ingen Marihøne

303

247

549

VINASSE/FORSØKSDATA

Husdyrgjodselrester vinassefelt 1 slatt gsmedsland
Gjødsla forsøksfelt, 2018. Foto: Georg Smedsland.