Oseassen har ganske sein lemming til området å være. Sauene lemmer inne før de slippes ut på beite noen dager gamle. Lemminga er tilpassa beiteslipp og starter ca 15. april. På denne tida er beitesesongen skikkelig i gang slik at dyra ikke trenger noe tilleggsfôring.

Godt beite

Vårbeitene er 80 daa fulldyrka jord rett ved fjøset. Arealene blir gjødsla med hønsegjødsel i mars måned. Med tidlig gjødsling, god jordkultur og beiteslipp ikke tidligere enn at dyra ikke klarer beite tilveksten sørger dette for gode tilvekst på vårbeitene før sommerbeite. Oseassen regner ca 1 daa vårbeite pr sau.

Om lag 20. mai kjøres dyra to mil innover i landet til sommerbeite. Dette er svært kuperte heieområder 200-300 m.o.h. med blankslitte knauser på toppene og tett vegetasjon i le. Der beiter sauen til midten av august da dyra samles og lamma tas heim, mens sauen får beite videre til ca 15. oktober.

Lamma slippes da på håbeiter heime med vekter rundt 38 kg i snitt. Oseassen regner at håbeitet produserer nok til to lam/daa. Lamma slaktes i tre puljer, første slakting ca 1. september, og siste slakting 10. oktober. Ved første slakting slaktes ingen under 50 kg levendevekt. Ingen lam settes inn på sluttfôring, alt fôres opp til slakt på gode håbeiter med mye kløver. Snitt slaktevekt er 20 kg, klasse R og fett 3-.

Grovfôr av høy kvalitet

Oseassen slår omtrent 150 daa. Han har alltid vært opptatt av god agronomi og plantekultur. De siste årene har han blitt mer opptatt av jordpakking og det biologiske livet i jorda. Han er derfor svært forsiktig med å kjøre ut på jorda før jorda er lagelig om våren. Mye av jorda er svært god og fornyes jevnlig, mens noe jord er vanskelig med stein og bakker. På den lettdrevne jorda tar han fem rundballer/daa mens på den vanskelige jorda tar han to rundballer på målet. Oseassen er svært opptatt av godt innslag av kløver og tilsetter ekstra kløver i alle blandinger.

Innsett om høsten skjer rundt 15 oktober. Innefôringa består av rundball. Oseassen er opptatt av og fortørka rundball og ingen bråe forbytter. Det kjøres inn 2 rundballer om gangen, da har han mulighet til å sette inn en rundballe fra ulike skifter slik at en unngår brå forbytter. Dyra kan gå ut og inn av fjøset til en luftegård hele året. Foruten rundball får dyra mineraltilskudd og salt. Lammetallet ligger på 2,3.

Fra ca 1. april settes det også inn en rundball med grønnfôr bestående av erter/vikker og raps. Dette er en veldig proteinrik grovfôr. Siden dyra ikke får kraftfôr er Oseassen opptatt og følge med på mineralstatusen på dyra. Blodprøver fra dyra viste fine verdier foruten noe lave verdier på selen og jod. Oseassen vurderer derfor å legge inn bolus for å sikre at dyra har god dekning på mineral.

Økologisk drift

Ernst Oseassen har tenkt i økologiske baner i 30 år, men først i 2017 tok han steget ut og la om produksjonen til økologisk drift. Han har kun hatt positive erfaringer han la om til økologisk drift. Måten han dreiv på tidligere lå tett opp mot økologisk. Ernst får kyllinggjødsel fra Jæren som sammen med god plantekultur og biologisk nitrogenfiksering med stort innslag av kløver i eng og beiter gir han svært gode grovfôravlinger. Talle brukes i gjenlegg og kyllinggjødsel på enga. Han har etter hvert valgt å kjøre alle gjødsel ut om våren og mener det gir best resultat. Gjødsla gir virkning gjennom hele vekstsesongen og kløveren produserer best når temperaturen stiger utover sommeren.

Gode morsegenskaper

Oseassen starta med NKS men har gradvis gått over til spælsau med innblanding av islandsk spæl. Islandsk spæl gir en tettbygd sau. Han er opptatt av dyr som har gode morsinstinkter som kommer hjem om høsten med lamma og som klarer flere produksjonsår. Det mener han oppnår best uten å pare lamma. Han ønsker at dyra skal klare 6-7 år. I vinter ble det para 86 søyer, ni ettåringer og tre værer. Antall påsett viser at Oseassen lykkes med friske dyr med dertil liten utrangering.