Okobringebaer 11 06 2020 nr 1 AV
Planting av bringebær 11.juni (fra venstre): Erlend Vandeskog, Jan Karstein Henriksen, Jens Sandkjær og Svein Lysestøl Foto: Anne Vintland

NLR Viken har de siste årene hatt en vellykket utprøving med luktfeller for å fange bringebærbille i økologiske bringebær på friland. Likevel er det mye kunnskap som mangler før vi kan få til en lønnsom sikker kvalitetsproduksjon av økologisk bringebær. NLR Agder er derfor i gang med et prosjekt på økologisk bringebær i tunnel og på friland, der vi skal finne ut hvordan vi kan dyrke stabile og gode avlinger over tid med hensyn til skadegjørere og om vi kan oppnå avling og kvalitet som gir tilfredsstillende økonomi. Større omsetning av økologisk bringebær i direktesalg og dagligvarebutikker er ønskelig, og markedsadgang og prøvesalg skal også sjekkes ut.

I Agder har vi nå etablert et stort forsøksfelt i godkjent økologisk jord i Lyngdal, der halve feltet er i tunnel og resten er på friland. Totalt areal er to dekar, inkludert kantsoner og litt avstand mellom tunnel og friland. Det er 2 tunneler på 8 x 55 meter, og det er to rader per tunnel med tilsvarende radavstand og areal på friland. Før planting ble det tatt jordanalyse for pH og næring og jorda er kalket, gjødslet og klargjort optimalt før planting. Jorda er også analysert for og funnet ok med hensyn til frittlevende skadenematoder. I hele feltet ble det plantet på opphøyet drill dekka med vevd duk (mypex) og med dryppvanning. I feltet ble det plantet inn seks ulike sorter bringebær på småruter med to gjentak, friland og tunnel. Hoveddelen av feltet ble plantet med hovedsorten i Norge, Glen Ample.

Okobringebaer 11 06 2020 nr 2 AV
Bringebærfeltet ble plantet 11.juni. Foto: Anne Vintland

For hvert av de to hoveddyrkingssystemene skal det prøves ut ulike sorter, ulike vannings- og gjødslingsstrategier, samt ulike tiltak mot skadegjørere. Da får vi testet mange dyrkingskombinasjoner. Vi ønsker å se på om vi kan klare å holde skadeinsekter som bringebærbille i sjakk med luktfeller, veksthusspinnmidd under kontroll med rovmidd, om tynning for luftig bestand i tillegg til tunneler som værvern kan fungere mot sopp i blomsten og på stengler, og ugrashåndtering med klipping og luking.

Prosjektet er søkt som et femårig prosjekt, og det er økomidler fra NLR sentralt som finansierer prosjektet. NLR Agder har hoveddelen av prosjektet. I 2020 ble feltet etablert, og i 2021 skal vi høste en liten avling og ellers stelle og klargjøre plantene for full avling i 2022. I 2022 - 2024 får vi tre bærår for å få fram effekt av ulike årsvariasjoner, få prøvd ut og verifisert langvarig effekt av innsatte tiltak, få frem endring i skadegjørere og foreta alle aktuelle prøvetakinger, registreringer og økonomiberegninger.

NLR Viken blir med i prosjektet fra 2021 med en del mindre utprøvinger. I Viken blir det også felt- og arbeidsregistreringer i etablerte økobringebærfelt hos dyrkere, med økonomisk vurdering og beregninger.

Det vil bli arrangert markdager og publisert artikler underveis i prosjektet. Styringsgruppa for prosjektet består av bærrådgiverne Stanislav Strbac i NLR Viken, Jan Karstein Henriksen og Anne Vintland i NLR Agder, og feltvertene i Agder og Viken.

Okobringebaer 11 06 2020 nr 3 AV
Hele feltet ble plantet på opphøyet drill dekket med vevd duk. Foto: Anne Vintland
Okobringebaer Karstein overvaker drill
Rådgiver i NLR Agder, Jan Karstein Henriksen, overvåker drillforming. Feltvert Kjell Magne Larsen på traktoren. Foto: Anne Vintland