I forsøket var det 10 sorter og 4 gjentak. 2 av gjentakene var tilført 30 kg/daa patentkalie 24/25. Det er sannsynlig at kaliumbehovet blei dekt inn med 5 tonn storfegjødsel/daa. Det var veldig sterkt tørråtepress sesongen 2020 slik at sortene med best resistens kom klart best ut.

Avling oko potet Lyngdal 2020
Avling i økofelt Lyngdal sortert etter størrelse.
Kval feil oko potet
Kvalitetsfeil i sortene i Lyngdal.

Vurdering av sortenes egnethet til råskrelling

Feltet er enda i ikke testskrelt for året. Fakse er en kjent sort som egner seg godt til skrelling som er med som en referansesort. Nansen vet vi fra tidligere fungerer bra til råskrelling, men pga. at den har vist seg å være svært utsatt for rust så regner vi den som en uaktuell sort noen plasser. Alizee har fått mye vekstsprekk slik at det er tvilsomt om den vil kunne fungere til skrelling. Av nye sorter som ikke er testa til råskrelling tidligere, har en størst forhåpninger til Evolution og G07- 1147. Evolution er en tidlig sort som er nokså sterk mot tørråte. Den skal også være sterk mot mekaniske skader og lite feil på knollene. Nummersorten G07-1147 har gule, rundovale knoller med grunne grohull og lysegult kjøtt

Torrstoff okopotet Lyngdal
Tørrstoffinnhold i sortfelt Lyngdal.

Jordanalyser: pH 6,2. K-AL: 5 P-AL :16 Ca-Al: 78 Mg-Al:8


Forsøksdata

Feltvert

Jordart

Forgrøde

Gjødsling

Setting

Høstet

Kjell Magne Larsen

mellomsand

Eng

5 tonn storfegjødsel

13/5

31/8