Vi har de siste åra hatt meget lav rente, og det er bra for næringa. Samtidig har den lave renta gitt rom for å presse marginene i investeringene. For å få i land en driftsplan med kjøp av gård, bygging av fjøs og kjøp av kvote eller tilleggsjord må planen «knas» og justeres med optimistens pågangsmot. Resultatet kan komme ut som ok, uten særlig rom for flere investeringer, med en lånetid på 25-30 år. Vi planlegger et skippertak med presset økonomi og arbeidsbelastning som skal vare nesten hele karrieren som bonde. Ser vi langt nok frem? Tar vi de hensyn vi bør? Driftsplanen går ofte 6 år frem i tid, men hva skjer etter 10-15 år? På en del bruk – særlig melkebruk, hvor store investeringer ble gjort for 10-15 år siden, ser vi nå en utfordrende situasjon. Økt skatt på grunn minkende avskrivningsgrunnlag vil gi strammere likviditet. Samtidig er det behov for nye investeringer, hva da?

Hovedårsakene til denne utviklingen er:

  1. Mangel på avskrivninger: På mange bruk, spesielt med melkeproduksjon er det gjort store investeringer i kjøp av tilleggsjord og melkekvote. Dette er nødvendige investeringer for å sikre inntektsgrunnlaget, men obs: De må aktiveres i regnskapet, men kan ikke avskrives! Avskrivninger er reduksjon i verdien av en varig eiendel på grunn av slitasje og elde. Maskiner og bygninger er avskrivbart og verditapet på disse eiendelene føres som en kostnad i regnskapet som reduserer det skattbare overskuddet. Nå ser vi at andelen lån som er knyttet til ikke avskrivbare eiendeler øker.
  2. Prisutvikling: Økte priser på jord og kvote. De siste 15 årene er prisene på jord og kvote i mange områder doblet.
  3. Finansieringsmåte: Leasing av de ellers avskrivbare eiendelene. Ofte i kombinasjon med utbygging. Ved finansiering gjennom leasing er du låst til å få utgiftene med anskaffelsen i årene etter investeringen uansett om det er skattemessig gunstig eller ikke. Ved finansiering gjennom lån eller oppsparte midler kan du velge å avskrive når det er skattemessig gunstig.
  4. Privat forbruk: Den nye generasjonen bønder vil leve «mer normalt», med ferier, fritidsaktiviteter og en ren bil. Den store posten på privatforbruket er ofte oppussing av bolig med stort vedlikeholdsbehov. Privat forbruk må skje med ferdig beskatta penger, og har ingen effekt på skatt.
  5. Presset likviditet: Handlingsrommet for nye investeringer som kan gi nytt avskrivningsgrunnlag er marginalt, med et presset gjeldsnivå etter tidligere investeringer.


Kan skatt Fig1
Effekt av forskjellig finansiering av en traktor til 1 mill. i tillegg til dagens driftsapparat og lån. Til venstre med kjøp og lån, til høyre finansiert med leasing.

Oppsummert gir dette en økt andel gjeld som skal betales uten å ha avskrivninger. Avdragene må betales av ferdig beskatta penger på lik linje med annen sparing eller privat forbruk. Da kan vi ende opp med et høyt regnskapsmessig resultat uten penger på konto.

Hvorfor er det en tøffere økonomisk belastning å investere i kvote enn traktor?

Hvis du må ta opp lån til kjøp av jord eller kvote, må du regne at du skal klare å betale det med ferdig beskatta penger. Eksempel: Kvotepris kr 16 pr l, din marginale skattesats: 37,6%, Omregnet pris: kr 22. Hvis du investerer en million i kvote må du ut med ca. 77 000 kr mer første år enn hvis du kjøper traktor til en million. Det er ikke derved sagt at en investering i traktor er smartere, den vil tape seg i verdi over tid og ikke gi samme verdiøkning på gården som kvotekjøpet. Men det er viktig å regne på om man faktisk klarer å betale investeringen og skatten.

Kan skatt Fig2
Forskjellen i likviditetsbelastning ved kjøp av traktor og kvote.

Hvordan unngå denne skattebølgen?

Betal minst like mye i avdrag som det avskrives. Se over hva du har i lån og hvor mye avskrivningsgrunnlag du har. Snakk med regnskapsfører og bank for å legge en langsiktig god strategi for lånetyper, avskrivninger og avdragstid. Prøv å få inntekten så jevn som mulig, helst på ca 600 000 kr. Det sikrer trygderettigheter uten å gi høy trinnskatt. Snakk med økonomirådgiver før du velger finansieringsmodell på nye investeringer. Vurdering av investeringer, leasing eller lån må gjøres på den enkelte gård med et langsiktig perspektiv. Lønnsomheten og konsekvensene av investeringene bør vurderes minst like lenge som lånetiden.

Vil du finne ut av hvordan du ligger an? Se på balansen i næringsoppgaven

Kan skatt Fig3

Summer de avskrivbare eiendelene i balansearket og sammenlign med den langsiktige foretaksgjelden. I dette eksemplet må det i løpet av lånetiden betales 1 million mer enn det er avskrivningsgrunnlag for. Husk at eventuell privat gjeld kommer i tillegg.

Ønsker du en gjennomgang av din økonomi og hjelp til langsiktige planer? Målet bør være bevisste økonomiske valg og strategier, som ikke gir snikende overraskelser!

Ta kontakt med en økonomirådgiver. Samarbeid mellom bonde, bank, regnskapsfører og rådgiver kan være lønnsomt på både kort og lang sikt!