Flere driftsgrener i jordbruket er i dag preget av overproduksjon og bekymring for fremtiden. Det er daglig artikler i media med dystre spådommer. Så hva bør bonden gjøre med for å ruste gården for fremtiden? Det er nettopp i slike tider man kan ta seg tid til å stoppe litt opp og tenke over livet.

I begynnelsen av denne artikkelen vil dere oppleve det mange kaller tåkeprat i den første delen. Det viktigste avsnittet står først. Det blir mer og mer "action" utover i artikkelen. I denne fasen av livet er tåkeprat sundt!

Det første du må spørre deg selv om er hva du drømmer om, og hva du ønsker å oppnå i livet ditt.

Det nytter ikke om du har en aldri så vanntett plan med utsikter om gode overskudd hvis du ikke har en personlig interesse og lidenskap for det du vurderer å sette i gang med. Snakk sammen på gården og still dere selv spørsmålet: "hvorfor vil vi dette"? Det er alltid spennende å se hvilke svar som dukker opp. Spør man hvorfor nok mange ganger får man et bilde av hvilke verdier som er viktig for deg. Har dere mange verdier som dukker opp er det god grunn til å drodle videre på idéen.

Den klassiske bonden er en person som er svært opptatt av handling. Bonden er selvgående og godt vant med at skal noe gjøres må man gjøre det selv. Dette er en kjempegod kvalitet, men i all handlingen er det svært fort å glemme å spørre "hvorfor?". Det er viktig å ta seg litt tid til å tenke over hvorfor vi gjør det vi gjør hver dag.

Det å avdekke den ekte grunnen til at du ønsker å investere på gården din er vesentlig for at vi skal kunne gi dere god rådgivning i prosessen. Det er derfor viktig at dere er ærlige om hva som driver dere, ikke minst med dere selv. Husk at det er svært viktig at alle på gården er med på drømmen.

I denne fasen kan det være lurt å ha med en utenforstående som kan stille disse spørsmålene. Økonomirådgiveren kan være en slik person, og skal ha et bredt fokus og utfordre dere på drømmene deres.

Er det du tenker realistisk?

Bonden er en realist, dette fordi dere er vant med å gjøre så å si alt selv. Veien fra realisme til pessimisme kan være kort. Det er derfor vi satte fokus på det å tenke over drømmenene og verdiene sine innledningsvis. Det nytter lite å gå rundt i et mønster som er utenfor drømmen du har.

Når du vet hva drømmen din er, kan du begynne å stille deg spørsmålet "hvordan"? Her kan vi snakke om handling. Hvis du mangler svar på spørsmålet "hvordan?" er det enten fordi du ikke vet veien videre, eller fordi drømmen er urealistisk. Det er her den klassiske ekspertrådgiveren kommer inn.

I Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge har vi også innenfor investeringsplaner helhetlig rådgivning.

Økonomirådgiveren og den byggetekniske rådgiveren kan i et forprosjekt gjøre grovanslag for å se om drømmen din er realistisk. Dette uten å koste på omfattende rådgivning før du vet om prosjektet er verdt å gå videre på.

Hva skjer videre?

Hvis det konkluderes med at prosjektet er verdt å gå videre på er neste fase:

 • Den bygningstekniske rådgiveren utarbeider et mer konkret kostnadsoverslag på hva investeringen vil koste. Det utarbeides en grovskisse av bygningen. Det aller beste med våre bygningsrådgivere er at de ikke selger verken inventar eller bygg. Du kan derfor være helt sikker på at dette er uavhengig rådgivning.
 • Økonomirådgiveren setter totaløkonomien din inn i en driftsplan. Vi utarbeider dekningsbidrag for produksjonen du vurderer å gå i gang med. Hvis du har samme eksisterende produksjon i dag og skal endre volum, tar vi utgangspunkt i dine slakteoppgjør, meierileveranser, grønnsaksleveranser etc. Hvis dette er en helt ny produksjon du skal i gang med må vi benytte erfaringstall og vurdere hvor forsiktig vi skal være.
 • Du er allikevel den viktigste nøkkelen i jobben vi gjør. Vi må være sikre på at forutsetningene vi har tatt er i tråd med dine planer.
 • Når totaløkonomien er kartlagt veileder økonomirådgiveren og bygningsrådgiveren deg videre. Vi holder hele tiden dialogen internt slik at økonomi og bygg henger i hop.
 • Finn ut hva du kun gjøre selv. Dette verdsettes som egeninnsats. Dette beregnes til kr 350 per persontime i prosjektregnskapet.

Søke investeringsstøtte

Å søke investeringsstøtte betyr ikke at du skal sette i gang. Selv om du får innvilget investeringstilskudd betyr ikke det at du må realisere prosjektet.

Vi mener at det er i usikre tider at man har tid til å planlegge veiene videre. Å bruke tid på mulighetene på gården i slike perioder kan lønne seg. Alle produksjoner går i bølgedaler, hvis en alltid skal tenke investering når ting er på topp er sjansen større for at prosjektet ditt er ferdig når nedturen kommer. Ignorer stress fra leverandører, ikke la de påvirke når du skal ta beslutninger. Innovasjon Norge gir deg 2 år på å ferdigstille prosjektet etter at eventuell investeringsstøtte er innvilget. Det er fortsatt god tid til å tenke seg om selv om en får innvilget et tilskudd.

I de aller fleste tilfeller må du ha finansiering fra en bank. I noen tilfeller kan Innovasjon Norge gi lån. Før du søker om investeringsstøtte må du ha et finansieringsbevis fra banken. Er det gjort en god jobb i fasen over vil sjansen være større for at banken har tro på idéen din. Vi leverer aldri videre en driftsplan uten at den er gjennomgått sammen med gårdbrukeren. Hvis banken har spørsmål til økonomien er det som regel deg de spør, det er derfor viktig at du kjenner forutsetningene som er tatt og at det er dine forutsetninger.

Hvis du har fått finansieringsbeviset er neste steg å sende inn søknad til Innovasjon Norge. Vi kan bistå med å utarbeide søknad, men det er du som søker som skal gjøre hovedjobben. Det er dine tanker, og dine argumenter som skal inn i søknaden. Vi kan legge inn kostnadsoverslag og økonomiberegninger, men det er du som søker som må argumentere deg til hvorfor du skal få investeringsstøtte.

Når søknaden er innsendt er det kommunen som førsteinstans som godkjenner søknaden. Kommunen ser blant annet på jordgrunnlag, driftsenheten og betydningen ditt prosjekt kan ha for kommunen. Deretter går den videre til saksbehandling hos Innovasjon Norge.

Jeg har fått innvilget investeringsstøtte!

Hvis du har fått innvilget investeringsstøtte skal du ikke bestille betongbilen med engang. Ta deg noen dager til å tenke over drømmen din.

Våre bygningsrådgivere kan hjelpe deg med å fintegne bygningen og konkurranseutsette anbudet. Her er betydelige beløp å spare på å konkurranseutsette anbudet. Det er ikke kun laveste pris som skal styre valg av leverandør, god oppfølging fra leverandør i ettertid er minst like viktig.

Hvis du velger å sette i gang blir du erklært som byggherre. Som byggherre har du et ansvar for sikkerheten til alle arbeidere som setter sin fot på gården, selv om de er ansatt hos entreprenøren. Få hjelp til utarbeidelse av Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA – plan) jfr. byggherreforskriften § 7. NLR kan bistå med dette.

Valget om du skal sette i gang eller ikke er det til syvende og sist du som må ta. Vi veileder deg på veien, men det er du som avgjør veien videre.

Oppsummering startfasen i en investeringsprosess

 1. Drømmefasen:
  1. Spør dere selv hvorfor dere vil investere. Mange svar taler for at dere vil dette, få svar taler for at det er feil grunn til å investere.
  2. Hva er den helt ærlige grunnen til at dere vil investere?
  3. Ta med alle berørte parter på gården i samtalene
  4. Det kan være lurt å benytte en uavhengig utenforstående person til å styre samtalene, f.eks. en økonomirådgiver.
 2. «Ned på jorda»-fasen
  1. Spør dere selv hvordan dette skal gjøres. Mange svar taler for at idéen er realistisk, få svar taler for at dette er urealistisk.
  2. Søk hjelp hos rådgivere til å få idéen ned på papiret. Dette gjør konsekvensene av investeringen mer synlig. Dere får også flere pekepinner på om idéen er realistisk.
  3. Det utarbeides grove kostnadsoverslag og en grov driftsplan. Jordgrunnlaget kartlegges, og det lages et grovt fôrregnskap.
 3. Avklaringsfasen
  1. Hvis ideen ser ut til å være realistisk og det er det dere drømmer om er det grunn for å gå videre.
  2. Det utarbeides kostnadsoverslag for prosjektet basert på et omforent forprosjekt, grovskisse, fôrregnskap og komplett driftsplan
  3. Du må ha tilstrekkelig jordgrunnlag. Tommelfingerregelen er at du må eie, eller ha oppdaterte leieavtaler på 75% av totalarealet.
  4. Hvis beregningene taler for å gå videre er neste fase å søke finansiering.
 4. Søknadsfasen
  1. Driftsplanen oversendes banken sammen med en søknad om finansiering. (i enkelte tilfeller kan vi søke Innovasjon Norge om lån) Søk flere banker, slik at de konkurrerer om pris.
  2. Når du har fått finansieringsbevis kan du søke Innovasjon Norge om støtte.
  3. Du kan nå søke Innovasjon Norge. Vi kan hjelpe deg på veien. Innovasjon Norge gir maksimalt støtte på 35% av godkjent kostnadsoverslag. I Nordland gis det maksimalt kr 2 millioner i støtte, mens det i Troms og Finnmark ikke er noe maksimalt tak. Det understrekes at ingen har krav på investeringstilskudd. Du må argumentere for hvorfor nettopp ditt prosjekt skal få støtte. Det kan nå også søkes ekstra støtte til bygninger i treverk.
  4. Er du under 36 år er det også mulig å søke om generasjonsskiftetilskudd, dette skal vanligvis dekke etterslep på vedlikeholdsarbeid.
  5. Våre bygningsrådgivere kan bistå med byggesøknad. Når finansieringen er klar kan bygningsrådgiverne bistå med å innhente og vurdere pristilbud og også utarbeide alle nødvendige arbeidstegninger dersom disse ikke leveres av andre.
  6. Får du innvilget finansiering og støtte må du tenke over hvordan og om du skal gå i gang med byggeprosessen
  7. Lag en plan for hvordan du skal holde driften som normalt i byggefasen.
  8. Søk om 2 månedlig MVA-termin i byggeperioden. Dere må følge dette løpet i 2 år før dere kan gå tilbake til årsoppgave. Dette letter pengestrømmen med at merverdiavgift på byggekostnadene refunderes fortløpende.
 5. Før byggestart
  1. Vi anbefaler at du bruker våre bygningrådgivere i anbudsfasen
  2. Reis rundt hos andre bønder og se på gode og dårlige løsninger
  3. Snakk med andre som har vært i samme situasjon som deg
  4. Få hjelp til SHA-plan. (byggherreforskriften)
  5. Hold dialog med økonomirådgiver på veien slik at driftsplanen kan korrigeres når det oppstår avvik i planen
  6. Våre bygningsrådgivere tilbyr også bistand til byggeledelse
  7. Som byggherre må du gjøre deg kjent med innholdet i byggherreforskriften.
  8. Ta kontakt med regnskapsfører slik at det blir ført prosjektregnskap.
  9. Hold orden på egne timer slik at du får betalt for egeninnsats i investeringstilskuddet.

Som dere ser er det mye å tenke på. Det aller viktigste hele veien er at dere er ærlige med hverandre og dere selv om årsaken til at dere ønsker å investere på gården.

Neste artikkel i serien omhandler selve byggeprosessen, denne er planlagt utgitt i neste medlemsskriv. Følg med!