Glyfosat kom på det norske markedet på 1970-tallet, og glyfosatpreparater er de klart største og viktigste midlene vi har for kvekebekjempelse og brakking. Midlene er også svært viktige for en god ugrasbekjempelse ved redusert jordarbeiding i korn.

Prisen på glyfosat har vært forholdsvis lav i mange år, og dette har nok ført til at bruken har vært unødvendig høy. Vi har sprøytet hyppig, og det har vært lite å spare ved å gå ned på dosen. Dagens priser gjør det interessant å tenke annerledes.Hvordan kan det spares?

Pløying gir generelt en god bekjempelse av frøugraset som er i kornstubben. Det har lite for seg å glyfosatsprøyte på tunrapp og annet frøugras der en likevel skal pløye i etterkant. Det er derfor viktig å nøye sjekke hva en har av ugras i stubben. Har en ikke kveke, vil en pløying være godt nok.

Plog Trond Gunnarstorp
Foto: Trond Gunnarstorp

Der en praktisere redusert jordarbeiding er glyfosatsprøyting viktig for å bekjempe frøugras og særlig tunrapp. Det er som regel nødvendig med en bekjempelse hvert år. Disse frøugrasene er enkle å bekjempe med glyfosat, og en kan gå langt ned i dose, ned til halv kvekedose. Siden en sprøyter så jevnlig, vil den lave dosen også være tilstrekkelig for å hindre kveka i å etablere seg.

Ved glyfosatsprøyting mot kveke i stubbåker er det mange faktorer som påvirker resultatet. Hvis forholdene ligger til rette, er fullt mulig å oppnå et fullgodt resultat med en redusert glyfosatdose. Bladmasse på kveka og temperatur er de viktigste faktorene. Kveka bør ha minst 3-4 blad når en sprøyter. Det er først da kveka har transport av saftstrømmen nedover i røttene, noe som gir en god bekjempelse. Ved sprøyting på kveke med stor bladmasse kan en gå ned på doseringen. Temperaturen bør være over 12 °C. Det er også viktig at det går lang nok tid fra glyfosatsprøyting til jordarbeiding. Hvor lang tid som kreves er avhengig av temperaturen. På høsten bør det helst gå 14 dager fra behandling til jordarbeiding. På våren er temperaturen gjerne høyere, og da vil 3-4 dager våre nok. Det finnes flere ulike glyfosatprodukter på markedet. Roundup Flex, Roundup Powermax og Roundup Flick har en formulering som gjør at de har raskere regnfasthet, og raskere virkning slik at det kan gå kortere tid mellom behandling og jordarbeiding.

Flekksprøyting kan være et alternativ, og det vil naturlig nok gi en redusert bruk av glyfosat. Det er viktig å nøye vurdere behovet på ulike deler av jordet. Å ta denne vurderingen fra traktorsetet er som oftest vanskelig. I endel tilfeller vil en slik praksis føre til at en må komme igjen med glyfosatsprøyting oftere, og at den totale bruken ikke reduseres.

Det er altså gode muligheter for å spare inn på bruken av glyfosat under gitte forhold. Det er forventet at den høye prisen på glyfosat vil holde seg en stund, siden det vil ta tid å bygge opp økt produksjonskapasitet hos glyfosatprodusentene.