Forholdene for dyrking av erter var gode i 2022. Økt såmengde utover minste prøvde mengde ser ut til å ha virket positivt på avlingsnivået mens effekten av økt såmengde på bestandshøyden har vært varierende. Vekstregulering hadde ingen sikker effekt på avlingsnivået men har gitt noe lavere plantehøyde ved høsting.

Les artikkelen!

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 9 (1). Jord- og plantekultur 2023, side 149 - 152.