Disse forsøksresultatene er første gang publisert i forsøksmeldingen til gamle NLR Øst i 2023. Feltforsøk ble utført av Norsk Landbruksrådgiving Øst for Soil Steam.

Det ble i 2022 utført tre ulike forsøk. Damping på ulike dybder i rotpersille, pastinakk og knollselleri, stripedamping, samt ny damping av arealer som ble dampet i 2021. Avlingsprøver fra forsøkene, utenom stripedamping, ble lagt inn på lager. Videre følger et utdrag fra forsøk med ulike dampedybder. Full rapport fra forsøkene finner du på NLR sin hjemmeside.

Bakgrunn

Soil Steam har utviklet en maskin for dypdamping av jord som sender damp på rundt 110 grader inn i jorda og varmer opp jorda i et dypt sjikt til ca. 70-80 grader. Ved dypdamping drepes 90-100 prosent av alt ugress, sopp og parasitter. Hos flere grønnsaksprodusenter er ugrasbanken av problemugras, som svartsøtvier, hønsehirse m.fl., nærmest uoverkommelig, og det brukes store pengesummer hvert år til både kjemisk og mekanisk bekjemping. Bakgrunn for forsøkene var å se om bruk av Soil Steam kunne redusere oppspiring av problemugras og bruk av kjemiske ugrasmidler, samt gi bedre lagringskvalitet.

Damping i ulike dybder

Det ble dampet en stripe i hver kultur. Udampet ble kalt behandling 1, dyp damping på 20 cm behandling 2, middels damping 15 cm behandling 3 og grunn damping på 10 cm behandling 4. Ugraspress og spiring i rotpersille, pastinakk og knollselleri ble registrert ukentlig fra 16. mai til 20. juni, og det ble foretatt ugrastellinger 18. mai. Plantevekst ble visuelt vurdert. Det ble tatt ut 2x3 m lange ruter til avlingsregistrering og lagervurdering.

Dampet 20 cm Hilde Olsen
Rotpersille dampet 20 cm (nedre del av bildet) vs. ubehandlet øverst, 16. mai 2022.

Oppspiring og ugras

Våren 2022 var tørr og generelt ble det ujevn oppspiring og dårlig vekst i rotpersillen. Vi så tendenser til litt raskere oppspiring av rotpersille i ruter dampet til 15 og 20 cm enn i ubehandlede ruter. Det var mest ugras i ubehandlede ruter. I ruter dampet ned til 10 cm var det mye meldestokk. I pastinakk så det ut til at oppspiringen gikk litt raskere i ruta dampet ned til 20 cm ved de to første inspeksjonene i mai. Dette jevnet seg ut på 2-3 bladstadiet. I ubehandlet rute og på 10 cm var det ujevn oppspiring, og en del svartsøtvier. Mest ugras var det i ubehandlede ruter.

Tabell ugrastellinger: Ved kontroll 18. mai så det ut til at damping ned til 10 cm har varmet opp jorda nok til at svartsøtvieren spirer, men ikke tilstrekkelig til at frøene drepes. I ubehandlet jord var jorda kaldere og spiringen var ikke trigget ved ugrastellingen.

Ugras

Behandling

Melde-stokk

Tun-gras

Vindel-slire-kne

Svart-søtvier

Tun-rapp

Hønse-hirse

Trane-hals

Vass-peppar

Rotpersille

Udampet

26

87

16

0

5

7

0

0

Dampet til 20 cm

0

0

0

0

0

0

0

0

Dampet til 15 cm

0

0

0

0

0

0

0

0

Dampet til 10 cm

29

3

5

15*

0

2

1

19

Pastinakk

Udampet

8

58

31

3

0

3

2

0

Dampet til 20 cm

0

0

0

0

0

0

0

0

Dampet til 15 cm

0

0

0

0

0

0

0

0

Dampet til 10 cm

5

1

2

17*

0

1

0

3

Knollselleri

Udampet

2

42

29

0

0

3

0

2

Dampet til 20 cm

0

0

0

0

0

0

0

0

Dampet til 15 cm

0

0

0

0

0

0

0

0

Dampet til 10 cm

1

1

2

5*

0

3

0

0


Vist i tabellen over var det mest tungras i forsøksfeltet. Dampingen så ut til å gi grei effekt mot dette ugraset på alle dampedybder. I ruter dampet til 10 cm fant vi en del meldestokk og svartsøtvier.

Avlingsregistreringer i rotpersille og pastinakk

Rotpersillen ble høstet 20. september. Det var høyere avling på dampet areal enn på udampet. Den største totale avlingen ble registrert på areal dampet til 20 cm, ledd 2, men fra dette feltet ble en stor andel utsortert, på grunn av at røttene var greina eller hadde ukurant form. Noen av de utsorterte røttene var veldig store. Det var et generelt større antall greina røtter fra udampet areal enn fra dampet. Disse røttene var mindre i størrelse enn røttene på dampet areal.

Soilsteam rotpersille 2022
Figur avling rotpersille: Ledd 1 = ubehandlet, Ledd 2 = dampet 20 cm, Ledd 3 = dampet 15 cm og Ledd 4 = dampet 10 cm.

Pastinakken ble høstet 28. september. Det var betydelig høyere avling på dampet areal enn på udampet. Den største totale avlingen ble registrert på areal dampet til 10 cm, ledd 4. Det var liten forskjell mellom de dampede arealene. Det var mindre utsortering i pastinakk enn i rotpersille, som er mer ømfintlig for greining. I pastinakk ble det utsortert noen få flergreina røtter fra alle ledd.

Soilsteam pastinakk 2022
Figur avling pastinakk: Ledd 1 = ubehandlet, Ledd 2 = dampet 20 cm, Ledd 3 = dampet 15 cm og Ledd 4 = dampet 10 cm.

Oppsummering

Våren 2022 var varm og de sådde kulturene fikk en utfordring med oppspiring på den skarpe sandjorda. Forholdene favoriserte ugras, slik som meldestokk. Dampingen så ut til å gi god effekt mot tungras på alle dampedybder. I ruter dampet til 10 cm fant vi en del meldestokk og svartsøtvier. Ved 10 cm ble det muligens ikke dampet lenge nok til at alt ugrasfrøet mistet spireevnen, men oppvarmingen medførte i stedet raskere oppspiring av de varmekjære ugrasartene.

Generelt har produsenten og pakkeriet svært gode erfaringer med bruk av Soil Steam, som har gitt bedre avlinger og lagerkvalitet sammenlignet med tidligere praksis. Erfaringer fra 2021 viser at jorddamping kan redusere smitte av jordboende sopp som kan påvirke lagerkvaliteten. Det at vi ikke så den samme effekt på lagerforsøk i 2022 kan skyldes angrep av sopp som har smittet plantene via luftspredning etter damping, eller frøbåren smitte.

Soilsteam
Damping med Soil Steam sin jorddamper i feltet med ny damping, der det også ble dampet i 2021