Sprøyting med vanlige standard flatdyser gir veldig mye små dråper og sprøyting med slike dyser i vind gir dårlig sprøyteresultat og uheldig avdrift av plantevernmiddel. Med ny dyseteknologi er det nå nye muligheter.

Dyser og regelverk

Flatdyser til åkerbommer er nå ISO- merket med ulike dysefarger og nummer. «Gamle velkjente Hardi 4110-20» har nå rød farge og tallet 04 på dysespissen. I rekkefølge gir dysene stadig mindre væske: Rød 04 - Blå 03 - Lilla 025 - Gul 02 og Grønn 015. Ved samme trykk gir eksempelvis alle dyser med samme farge lik væskemengde per minutt uansett fabrikat, dysevinkel og dysetype. På åkerbommer med 50 cm dyseavstand må det brukes dyser med 110-120 grader spredevinkel. På blå dyse står det da eksempelvis 110-03 på dysespissen.

I 2020 kom Mattilsynet med nytt regelverk for sprøyting nær vann. For en del midler gis det på etiketten mulighet for å sprøyte nærmere vann enn oppgitt avstandsgrense tilsier dersom det brukes spesielle lavavdriftsdyser innenfor visse væsketrykk. Det er ei stor liste over dysetyper, dysestørrelser og trykk som angir 50, 75 eller 90 % avstandsreduksjon mot vann. Standarddyser og eldre typer lavavdriftsdyser som Agrotop Turbodrop kan brukes, men får ingen avstandsreduksjon uansett trykk og sprøyteteknikk. Flere nye lavavdriftsdyser har hele 90 % avstandsreduksjon når de brukes ved 1,5 bar trykk. Det er godt dokumentert at disse dysene gir god avdriftsreduksjon i vind, men det var nødvendig å kartlegge om de gav god sprøytedekning og biologisk effekt mot smått nyspirt ugras, med jordvirkende midler og ved sprøyting mot sopp og skadedyr i store bestand.

Testing av dekningsgrad og bladvirkning

I 2018 og 2019 testet vi mange ulike dyser der vi kartla dekningsgrad og biologisk effekt i forsøk med bladvirkende middel mot nyspirt ugras i korn. Arbeidet og resultatene er relevante og overførbare også til andre kulturer som grasgjenlegg, potet, grønnsaker og bær. Resultatene viste god sprøyteeffekt av bladvirkende middel når vi brukte de beste Blå 03 dyser på 1,5 bar trykk ved 15 liter væske pr dekar. I testene fant vi at flere dyser, deriblant standarddyse uten avstandsreduksjon, Teejet AIXR med 50 % avstandsreduksjon og Hardi MD Duo med 90 % avstandsreduksjon gav god sprøytedekning og godt sprøyteresultat på alle nyspirte ugras. Flere dyser, deriblant dysene Teejet TTI (90 %) og Albuz CVI Twin (90 %) hadde derimot statistisk sikkert dårligere sprøytedekning og ugrasvirkning.

Dyser til ugrassprøyting i potet

I 2020 testet vi standarddyser og fem ulike lavavdriftsdyser i ruteforsøk med jord- og bladvirkende ugrasmiddel i potet. Valgte dyser hadde ulik dekningsgrad og ulik avstandsreduksjon til vann. Ved 1,5 bar trykk har standarddyse ingen avstandsreduksjon, Teejet AIXR gir 50 %, Hypro ULD 75 % og dysene Teejet TTI, Hardi Minidrift Duo og Lechler IDKT gir alle 90 % avstandsreduksjon. For alle dysetyper ble brukt blå 03 dyser ved 1,5 bar trykk og 5,0 km/time som gir 20 liter væske pr dekar. Med alle dyser ble det brukt 130 ml Fenix + 15 g Sencor pr dekar som begge er kombinert jord- og bladvirkende. Sprøytinga ble foretatt 1-1,5 uke før potetene spirte for å få fram jordeffekten. Da var det noen få små nyspirte meldestokk. Væskefølsomme papir lå i rutene ved sprøyting for å kartlegge sprøytedekning. Papirene er så sammenstilt som vist i bildet. Registrering av ugrasvirkning ble foretatt flere ganger etter sprøyting helt frem til potetbestandet ble hyppet før radlukking.

Ugrasfloraen var hovedsaklig meldestokk og svartsøtvier, men også noen planter av flere andre ugrasarter. 4. juni, 10 dager etter sprøyting, var det 36 ugras pr m2 på usprøytede ruter mens det var 2-6 ugrasplanter pr m2 på sprøyta ledd som tilsvarer 82-95 % ugrasvirkning av sprøyting. 15. juni, tre uker etter sprøyting, var det 60 ugras pr m2 på usprøyta ruter, ugrasvirkningen av sprøyting var da 56-86 % på antall ugras, men ugraset på alle sprøyta ledd var veldig smått. Registreringen rett før potetplantene var så store at det var radlukking 19. juni viste 28 % ugrasdekning på usprøyta ruter og bare 1-3 % ugrasdekning der det var sprøyta. Sprøyting gav totalt sett 87-96 % virkning sammenlignet med usprøyta kontroll. Hyppinga 19/6 begravde godt de små ugras på sprøyta ledd, men begravde ikke godt nok de større ugras på usprøyta ledd.

Det var store statistiske utslag av å sprøyte, men lite statistisk sikre utslag i ugrasvirkning mellom de ulike dysene. Gjennomgående var det klar tendens til at dysene Hypro ULD, Hardi MD Duo og Lechler IDKT gav best ugrasvirkning. Standarddyse og Teejet AIXR med minst dråpestørrelse og finfordelt væske og dysa Teejet TTI med grove dråper hadde tendens til dårligere virkning med kombinert blad- og jordvirkende ugrasmiddel. Forskjellene mellom dysene var mindre her når det ble brukt jordvirkende middel enn da vi testet ut bladvirkende middel i korn 2019. Dysa Teejet TTI gav i alle prøvinger for grove dråper og egner seg bare til sprøyting av store ugras.


Råd og anbefalinger til ugrassprøyting

  • Testene og forsøkene dokumenterer godt at de beste lavavdriftsdyser gir like god virkning mot ugras som standarddyser.
  • Med lavavdriftsdyser kan sprøytearbeidet også gjøres i noe vind og det kan sprøytes nærmere vann med de midlene som har godkjent avstandsreduksjon på etiketten.
  • Dysene Hypro ULD og Teejet AIXR gir god sprøytevirkning, men er bare godkjent til henholdsvis 75 % og 50 % avstandsreduksjon ved 1,5-2 bar trykk.
  • Flere dyser, deriblant Teejet TTI og Albuz CVI Twin, er godkjent med 90 % avstandsreduksjon, men gir for dårlig sprøytedekning og sprøyteeffekt.
  • Vi anbefaler å ta i bruk en av «testvinnerne» blå Hardi Minidrift Duo 110-03 eller blå Lechler IDKT 120-03 POM. Med 1,5 bar trykk gir det mulighet for 90 % avstandsreduksjon samtidig som du oppnår god biologisk effekt både mot stort ugras, smått nyspirt ugras og før ugrasspiring med jordvirkende middel.
  • Hovedsakelig bladvirkende ugrasmiddel på smått nyspirt og stort ugras: 45 cm dysehøyde, 1,5 bar trykk, kjørehastighet 6,7 km per time som gir 15 liter pr dekar.

Jordvirkende middel og kombinerte blad- og jordmiddel: 45 cm dysehøyde, 1,5 bar trykk, kjørehastighet 5,0 km per time som gir 20 liter pr dekar.

Bilde JKH fagart lavavdriftsdyser sproytefordeling
Sprøytedekning av ulike Blå 03-dyser der det på væskefølsomt papir er mørk farge: 1,5 bar trykk og 5,0 km pr time som gir 20 liter væske pr dekar.
Jan
Bilder tatt 19. juni 2020 i potetforsøket: Venstre: Usprøytet plantebestand. Høyre: Bestand sprøytet med dysa Hardi MD-Duo. Foto: Karstein Henriksen