Sykdommer kan gi utsatt spiring, forsinket vekst og knollsetting, sprang i åkeren, redusert avling og kvalitet. Beising er ikke et godt nok tiltak alene, og vil aldri redde et dårlig parti. Vekstskifte, resistente sorter og andre gode planteverntiltak er viktigst, mens beising kan bidra til å redusere utvikling av sykdommer. Beising kan ha effekt på svartskurv, sølvskurv, svartprikk, blæreskurv, fomaråte og fusariumråte.

Hvordan beiser man settepotet?

Beising kan gjøres enten på rullebord eller på setteren. På rullebord kan potetene beises på høsten før innlagring, ved sortering, eller rett før setting. Ved beising på høsten forebygger man at smitte som følger potetene får utvikle seg på lager. Det er veldig viktig med god opptørking før potetene settes på lager, for å unngå råte etter at fuktighet er tilført knollene.

Ved beising på setteren brukes det dyser som dusjer settepoteten i det den faller ned i raden. Det er viktig at dysene er vinklet slik at beisemiddelet dekker hele settepoteten.

Midlene har kontaktvirkning. Diabolo har systemisk virkning. Uavhengig av metode er det derfor avgjørende at potetene får en god dekning av middelet, for best effekt. Det anbefales å skylle slanger og dyser daglig etter bruk, for å unngå bunnfelling og tette dyser. Bruk av verneutstyr er viktig, og skjer beisingen innendørs må det sørges for godt avtrekk.

Beisemidler

Amistar er et soppmiddel som kan brukes i radene under setting, eller på bladverket. I drillen er det bare tillatt brukt annet hvert år til settepotetproduksjon og til egen oppformering av settepotet. Dosen er 200 ml/daa, med væskemengde 10-50 liter per daa. Amistar i fåra virker mot svartskurv, svartprikk, blæreskurv og sølvskurv. Det er ikke settepotetene som skal behandles. Dysene må vinkles ut til siden for settepoteten, slik at jorda behandles, der de nye knollene dannes.

På bladverk mot tørrflekksjuke kan det brukes til 2 behandlinger med 30-50 ml/daa. 7-14 dager mellom behandlingene. Middelet har effekt både mot ekte sopp og svak effekt mot tørråte, men er i Norge mest brukt mot ekte sopp. Amistar inneholder et strobilurin som er ekstra utsatt for resistensutvikling.

Maxim 100 FS virker godt mot settepotetsmitte av svartskurv og gir også en viss beskyttelse mot sølvskurv, svartprikk og flatskurv. Dosen er 250 ml/tonn settepotet. Det anbefales 30-40 liter vann per tonn settepotet, ved beising på setteren. 1 liter per tonn ved beising på rullebord.

Rizolex 50 FW virker godt mot settepotetsmitte av svartskurv. Dosen er 200-300 ml/tonn settepotet. Anbefalt vannmengde er 5-10 liter per dekar. Ved tidligpotetdyrking skal en være obs på at det i Danmark er erfaringer med at Rizolex kan gi smak på tidligpotetene.

Serenade ASO er et bakteriepreparat med litt virkning mot svartskurv og noe mer mot sølvskurv med flere. Det er kun tillatt brukt ved beising på setter (Hardi-teknikk). Siden det er et biologisk middel kan effekten variere, men erfaringer fra andre land tilsier at dosen kjemiske midler kan halveres, ved bruk av Serenade. Dosen er 500 ml/daa, ved bruk av kun Serenade. I kombinasjon med kjemiske midler kan både dosen kjemisk middel reduseres, og Serenade halveres til 250 ml/daa.

Diabolo benyttes ved innlagring, og har god virkning mot foma, fusarium, blæreskurv, sølvskurv og middels god virkning mot svartprikk. Dosen er 150 ml ufortynnet, pr. tonn settepotet. Det kan tilsettes 1-2 liter vann hvis det brukes hydrauliske dyser med meget liten hullstørrelse. Behandlet potet skal kun benyttes som settepotet