Arter og blandinger

I Innlandet har vi prøvd ulike blandinger. Det finnes egne blomsterfrøblandinger, men disse er kanskje litt dyre å bruke på vendeteigen som tross alt skal kjøres en del på også i sesongen. Vi har derfor prøvd å finne fram til rimeligere blandinger. For enkelthetsskyld, da gardbrukerne kanskje likevel skal så fangvekster i korn, har vi prøvd vanlig fangvekstblanding som såes med sentrifugalspreder i korn rett før tresking. Disse inneholder oljereddik, vikker, honningurt og kanskje havre. Vi så at jord kom raskt gjennom det nedkjørte plantedekket under høsting, om det ikke var en grasart i blandinga. Grasarten øker jordas bæreevne mange hakk, og kan være italiensk raigras eller høstkorn.

1 fang pa vendeteig
Blandinger med en grasart tåler flest overkjøringer. Her har vi brukt en vanlig fangvekstblanding med bl.a. oljereddik, og blanda inn italiensk raigras.

Raigras blir ikke spredd særlig godt i sentrifugalspreder, så på vendeteigen er det kanskje mest praktisk å bruke vanlig såmaskin. Oljereddiken blomstrer ganske raskt. Pionerblandinga fra Strand Unikorn, som består av vintervikke, honningurt, blodkløver og italiensk raigras, fungerer også veldig fint da den tåler en del overkjøringer - pga. raigraset - pluss at den blomster. Tabellen viser noen eksempler på fungerende arter og blandinger.

Pionerblanding
Pionerblandinga tåler en del overkjøringer da den inneholder raigras. Vikkene, blodkløveren og honningurten blomstrer fint, og blomsterstripetilskudd kan utløses.
Fangvekster og blommer pa vendeteig 2
Pionerblandinga tåler en del overkjøringer da den inneholder raigras. Vikkene, blodkløveren og honningurten blomstrer fint, og blomsterstripetilskudd kan utløses.
Tabell fangvekster og blomsterstriper

Vegetert buffersone

Noen ganger kan fangvekster på vendeteigen sammenfalle med vegetert buffersone mot plantevernmidler i overflatevatn. I dette ligger det at plantedekket skal være etablert før sprøyting. Da må vekster som etablerer seg raskt brukes, da noen midler brukes tidlig i sesongen. Det beste hadde kanskje vært overvintrende grasart som fangvekst i kornet året før. Høstkorn har rask etablering når den såes om våren, og blir et tett grasdekke som tåler mange overkjøringer. Pionerblandinga etablerer seg også relativt raskt.

På etiketten til plantevernmidlet opplyses det om midlet krever buffersone eller ikke. I flytskjemaet på side 9 i denne veilederen fra Mattilsynet kan du finne ut om du har krav til buffersone mot vatn eller ikke.

Veileder: Vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann (Mattilsynet)


Tilskudd?

Fangvekster på vendeteig er ikke tilskuddsberettiget fordi det ikke har vært noen kultur den skal fange opp overskuddsnæringa fra. Bruker du blandinger med blomstrende planter kan du imidlertid få blomsterstripetilskudd. I Innlandet fylke er blomsterstripe-tilskuddet kr 10 pr m. Kravet er minimum 2 m bredde. Det gis tilskudd til max. 3000 m pr bruker (Tilskuddet kan variere mellom fylkene, så sjekk RMP ordningen i ditt fylke). Arealet med blomsterstripe må ikke tas med i søknaden om produksjonstilskudd for potet. Blomsterstripa skal blomstre det meste av sesongen, men om du kjører den ned ved opptak om høsten er det sjølsagt greit. Ta bilder som dokumentasjon før de ødelegges. Tabellen viser forslag til noen aktuelle arter/blandinger.

Her kan du lese mer om blomsterstriper og nyttedyr (nlr.no)

Fangv pa vendeteig Sor Bryhn 31aug2021
Vi har prøvd ulike blandinger som fangvekst på vendeteig.