Tilsvarende forsøk ble gjennomført av NLR på fire felter i 2021 og 2022. Målet med forsøket er å se om bladgjødsling flere ganger i løpet av sesongen, kan gi en økning i stivelsesinnhold og en høyere salgbar avling.

Potetforsok v2 2
NLR Viken sitt forsøksfelt i Lady Claire åker. Feltet ligger i Stokke hos feltvert Ståle Bertelsen.

Bakgrunn for forsøket

For å få en god kvalitet på produktene til forbrukeren, er potetindustrien avhengig av riktig egenskaper hos potetsortene. Til produksjon av chips er dette egenskaper som høyt tørrstoffinnhold og lavt akrylamidinnhold, og til pommes frites produksjon er lav stekeindeks (lys farge) viktig.
Lady Claire (chipsproduksjon) og Innovator (produksjon av pommes frites) er to viktige sorter til industri i Norge. Dette er sorter med en bestemt vekstrytme, og relativt liten rotmasse med noe dårlig rotutvikling. Med en slik rotutvikling, kan en få dårligere opptak av næringsstoffer selv om det er nok tilgjengelig næring i jorda. Under knollfyllingen vil lavt innhold av næringsstoffer kunne begrense stivelsesinnlagringen. «Økt innlagring av stivelse i potetknollene øker verdien av avlinga både for produsentene og for foredlingsbedriften» (B. Glorvigen, et al,. 2022).
Gjennom forsøket Fosfor for økt stivelse vil en se på effekten bladgjødsling gjennom sesongen har på stivelsessinnholdet og avlingsnivået.

Gjennomføring av forsøk

NLR Viken har forsøket Bladgjødsling med P (økt stivelse) i to åkere. Den ene er en Innovator-åker, og den andre er en åker med Lady Claire.
Forsøksfeltene følger identiske praksiser med åkrene de står i når det gjelder påføring av fastgjødsel og utførelse av behandlinger med plantevernmidler mot ugress, sopp, insekter og risdreping.

Selve forsøksfeltet består av 20 forsøksruter, der fire og fire ruter får samme behandling. De fem ulike behandlingene som blir prøvd ut på feltet er:

  • Ubehandlet
  • Flex foliar NP7-6 + klebemiddel
  • NoroTec Potatis
  • ½ Flex Foliar NP 7-6 + klebemiddel
  • Solatrel

Bladgjødslingsbehandlingene startet rett etter blomstring og blir gjennomført i fem omganger. Før hver bladgjødsling blir frodigheten i forsøksrutene vurdert, og utviklingsstadiet i BBCH-skala registreres. I tillegg utføres fosformålinger ved bruk av P-tester fra Spectracrop før hver gjødsling.

Når forsøket høstes, vil prøver bli sendt til varemottakerne (Findus, Maarud og Orkla) for å gjennomgå kvalitetsprøving. Ved ankomst hos varemottakerne vil prøvene bli sortert etter størrelse og kvalitetsvurdert slik de aktuelle sortene ellers ville blitt ved den enkelte fabrikk.

Resultater fra 2021 og 2022

Flere behandlinger med bladgjødsling har ikke gitt den økningen en forventet, verken i 2021 eller i 2022. I 2021 var det generelt jevnere og noe høyere fosforinnhold i bladstilker for både Innovator og Lady Claire enn det vi normalt ser. Noe av forklaringen kan være at det var nok plantetilgjengelig fosfor i feltene, og at bladgjødslingen derfor ikke ga en mereffekt.
I 2022 så en mer mangel på fosfor, og bladgjødslingen ga litt økt avling i «salgbar størrelse». Utslagene var størst i Lady Claire. Resultatene fra 2021-2022 ga ingen statistisk sikker økning for totalavlingen i noen av årene. Sammendraget for 21-22 viser at bladgjødsling med fosfor ikke har påvirket knollansett eller gjennomsnittlig knollvekt. Sammendraget for 21-22 har gitt noe høyere andel «medium knollstørrelse», noe som var tydeligst i Innovator. Det er heller ingen forskjeller i mengde eller type kvalitetsfeil, tørrstoffinnhold, stekeindeks eller akrylamidinnhold mellom behandlingene.

Da resultatene ikke viser veldig klare forskjeller mellom ubehandla og behandla ruter er vi spent på resultater fra årets forsøksfelt. Med flere resultater øker mulighetene for å finne forskjeller.

Glorvigen, B., Bye, C., Forbord, J. O., & Abrahamsen, S. (2022, februar 22). Sluttrapport Fosfor for økt stivelse 2021, Norsk Landbruksrådgiving.