Siden plantevernmidler kan være skadelige for vannlevende organismer er det ikke lov å sprøyte helt inntil overflatevann. Overflatevann er åpent vann, f. eks. innsjøer, bekker og åpne grøfter med vann. Grøfter som i korte perioder er vannførende regnes kun som overflatevann når det er fritt vann der ved sprøyting, eller når det er varslet nedbør.

Nederst på siden finner du tabeller over midler i korn, grønnsaker, frukt og bær. Midler i potet er i midten av saken. Alle tabeller er oppdatert april 2024. Sjekk alltid etiketten på plantevernmidler - informasjon i nettsaker kan bli utdatert!

Reduser avdriften, få redusert avstandskrav

Mattilsynet har åpnet for redusert avstandskrav for enkelte plantevernmidler, hvis det settes inn tiltak for å redusere avdriften ved sprøyting. Med avdriftsreduksjon menes tiltak som gjør at plantevernmiddelet når målet og spres minst mulig gjennom luften til andre steder. Avdriftsreduksjon gjør det altså mulig å bruke plantevernmidler nærmere overflatevann uten at det øker risikoen for vannforurensing.

Les etiketten

Avstandskravet til vann står på etiketten til plantevernmiddelet. Hvis ingen avstand er oppgitt, gjelder 3 meter. Avstandsreduksjon er bare lov for middelet hvis det står en tabell for dette på etiketten. Tabellen er ofte inne i det lille heftet som er festet på flasken. Redusert avstand er bare tillatt ved bruk av bomsprøyte eller tåkesprøyte, og kravene i veilederen fra Mattilsynet skal følges.

Det oppnås 0 %, 50 %, 75 % og 90 % avdriftsreduksjon for bomsprøyte, avhengig av hvilke dyse som brukes og tiltak som følges. For tåkesprøyte oppnås det maks 50 % avdriftsreduksjon. Bilde 1 viser eksempel på tabell du skal se etter på etiketten. I dette eksempelet kan man for bomsprøyte redusere avstandskravet fra 30 meter helt ned til 3 meter, ved å bruke utstyr og teknikker som reduserer avdriften med 90 %. Avstandene varierer fra middel til middel, så sjekk alltid etikett.

Tabell avstandskrav
Tabell for avstandskrav ved ulike grader avdriftsreduksjon. Tabellen er hentet fra etiketten til plantevernmiddelet Karate 5CS, som brukes mot skadedyr i bl.a. potet og grønnsaker.

Oppdaterte etiketter ligger på Mattilsynet sine nettsider. Det er anbefalt å sjekke etiketten elektronisk før sprøyting, hvis flasken med papiretikett er kjøpt for mer enn 6 mnd siden.

Avdriftsreduksjon ved bomsprøyting

Kapittel 5 i Mattilsynet sin veileder tar for seg avdriftsreduserende tiltak for horisontal bomsprøyte. Veilederen har også et kapittel om tåkesprøyte. Dette kapittelet er ikke oppsummert her.

Avstanden til vann måles horisontalt i en rett linje fra der sprøytedusjen slutter til starten av vannet, som vist i bilde 2. For å kunne redusere denne avstanden i henhold til etiketten på plantevernmiddelet, må du følge alle disse punktene:

 • Maksimal kjørehastighet 8 km/t.
 • Dysehøyde skal være maks 40 cm over kulturen eller jorda (det som er relevant). Avstanden kan økes til 50 cm ved bruk av luftinjektordyse.
 • Det skal brukes en avdriftsreduserende dyse, oppført i vedlegg til veilederen fra Mattilsynet.
 • Trykket skal være innenfor maksimalt og minimalt trykk som er oppgitt for dysen, i vedlegget.
 • Andre eventuelle vilkår for dysen, oppført i vedlegget, skal også være oppfylt.

Punktene ovenfor skal følges på hele tiltaksarealet, altså på området mellom opprinnelig og nytt avstandskrav. For Karate 5 CS i bilde 1 blir tiltaksarealet ved 90 % avdriftsreduksjon det området som ligger mellom 3 m og 30 m fra vannet. På resten av sprøytearealet, altså det som ligger mer enn 30 m fra vannet, kan det brukes andre dyser, bomhøyde, trykk og fart hvis det er ønskelig.

Vindhastighet ved sprøyting bør være under 4,5 m/sek. I tillegg til punktene ovenfor skal det føres vannjournal, som en del av plantevernjournalen. Regler for vegetert buffersone skal også følges, for de midlene som har krav om en slik sone på etiketten.

Dyser til potetsprøyting

Eksempler på dyser som i forsøk har vist både tilfredsstillende avdriftsreduksjon (90%) og god dekningsgrad/biologisk virkning, er Hardi Minidrift Duo 110-03 og Lechler IDKT POM 120-03.

Aker naer innsjo
Avstanden i dette tilfellet med åker nær innsjø er fra der sprøytedusjen slutter til vannkanten (når det ikke er mye nedbør. Dette er vist som linje AB. (Mattilsynet)
Tabell over avstandkrav potetmidler
Plantevernmidler i potet, oppdatert per april 2024: Avstand til vann, krav om buffersone og avstand ved avdriftsreduksjon. Tabeller for midler i andre kulturer finnes nederst i saken. Sjekk alltid etiketten til plantevernmidler - nettsaker kan være utdatert!

Krav til vegetert buffersone

Noen plantevernmidler har krav om at det skal være et vegetasjonsbelte som holder igjen plantevernmidler som ellers ville havnet i vannet ved overflateavrenning. Dette står på etiketten. Tabell 2 viser midler med krav om buffersone, i potetproduksjon.

Bredden på buffersonen skal være minimum 10 meter, og denne avstanden kan ikke reduseres. Buffersonen kan inngå i det totale avstandskravet for sprøytefri sone. Avstanden måles horisontalt fra vannets normalvannstand.

Krav til vegetert buffersome
Illustrasjon av vegetert buffersone og sprøytefri sone for et plantevernmiddel med et avstandskrav på 20 meter og 10 meter vegetert buffersone. (Mattilsynet)

Buffersonen trenger ikke å være etablert året før, men vegetasjonen må være veletablert ved sprøytetidspunktet. Veletablert vil si at plantene dekker jorda godt og har et godt utviklet rotsystem. Det skal altså være et tett dekke av gress, eller en blanding av gress og urter. Naturlig vegetasjon (inkl. trær og busker), kan være en del av buffersonen.

Mattilsynet gir i sin veileder råd om stell og vedlikehold av buffersonen, men det er ikke et krav. Det er anbefalt at plantene skal være mellom 10 og 25 cm høyde, for å stoppe avrenning best mulig.

Tabell buffersone
Plantevernmidler med krav om 10 meter buffersone i potetproduksjon.

Unntak fra kravet

Du trenger ikke å ha vegetert buffersone mot overflatevann hvis minst ett av disse kriteriene er oppfylt:

 • Vannet ligger høyere i terrenget enn det området som skal behandles med plantevernmiddel.
 • Vannet ligger mer enn 50 meter fra det behandlede området.
 • Området som skal behandles med plantevernmiddel har mindre enn 2 % helling ned mot vannet.

Det er laget kart som viser hellingsgrad. Du kan søke fram ditt areal i kilden.nibio.no

Hvis du skal bruke et middel med krav til buffersone, og ikke har mulighet til å anlegge dette, kan ikke middelet brukes nærmere enn 50 meter fra overflatevann.

Vannjournal

Vannjournalen er en del av plantevernjournalen, og skal føres hver gang du sprøyter. I veilederen fra Mattilsynet finner du forslag til skjema som kan brukes som vannjournal. I vannjournalen skal det stå:

 • Avstand til overflatevann og avstand til evt. drikkevannskilder.
 • Tiltak du har gjort for å begrense risiko for vannforurensning (eks. dysevalg, større buffersoner enn kravet, valg av vaskeplass, avdriftsreduserende tiltak).
 • Avdriftsreduserende utstyr og teknikker som er brukt for å sprøyte nærmere overflatevann.

Brukte dyser skal kunne framvises Mattilsynet ved tilsyn. Hvis du ikke kan vise fram avdriftsreduserende dyse blir det sett på som et brudd på regelverket rundt redusert avstandskrav.

Her finner du veilederne fra Mattilsynet om tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plantevernmidler, og vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann.

Tabell korn 1
Plantevernmidler i korn: Avstand til vann, krav om buffersone og avstand ved avdriftsreduksjon. Midler som ikke står i tabellen har avstandskrav 3 meter og ingen mulighet for avstandsreduksjon. Sjekk alltid etiketten til plantevernmidler - nettsaker kan være utdatert! Tabellene nederst i denne artikkelen er oppdatert pr april 2024.
Tabell korn 2
Plantevernmidler i korn: Avstand til vann, krav om buffersone og avstand ved avdriftsreduksjon. Midler som ikke står i tabellen har avstandskrav 3 meter og ingen mulighet for avstandsreduksjon. Sjekk alltid etiketten til plantevernmidler - nettsaker kan være utdatert! Tabellene nederst i denne artikkelen er oppdatert pr april 2024.
Tabell gronnsaker
Plantevernmidler i grønnsaker: Avstand til vann, krav om buffersone og avstand ved avdriftsreduksjon. Midler som ikke står i tabellen har avstandskrav 3 meter og ingen mulighet for avstandsreduksjon. Sjekk alltid etiketten til plantevernmidler - nettsaker kan være utdatert! Tabellene nederst i denne artikkelen er oppdatert pr april 2024.
Tabell frukt og baer
Plantevernmidler i frukt og bær: Avstand til vann, krav om buffersone og avstand ved avdriftsreduksjon. Midler som ikke står i tabellen har avstandskrav 3 meter og ingen mulighet for avstandsreduksjon. Sjekk alltid etiketten til plantevernmidler - nettsaker kan være utdatert! Tabellene nederst i denne artikkelen er oppdatert pr april 2024.
Tabell froavl
Plantevernmidler i frøavl: Avstand til vann, krav om buffersone og avstand ved avdriftsreduksjon. Midler som ikke står i tabellen har avstandskrav 3 meter og ingen mulighet for avstandsreduksjon. Sjekk alltid etiketten til plantevernmidler - nettsaker kan være utdatert! Tabellene nederst i denne artikkelen er oppdatert pr april 2024.