Prosjektet er finansiert av FMC, Nordisk Alkali, Grøntsatsingsmidler NLR og Nibio.

Feltvert:

P. Næss Holm, Larvik

Setting:

15/5

Jordart:

Moldfattig sand

Gjødsling:

90kg 8-5-19,

40kg k.salp

Forgrøde:

Hvete

Sort:

Pimpernel

+15kg KMg

Beh A:

Beh B:

3/6

8/6

Beh C: Beh D:

15/6

21/6

Bakgrunn

Sencor WG er ikke lenger i produksjon og Sencor SC er ikke godkjent i Norge. Sencor/ metribuzin skulle vært revurdert i EU i fjor, men EU er på etterskudd i saksbehandling. Man forventer at Sencor ikke blir regodkjent. Årsak er blant annet lang nedbrytningstid i jord og ofte funn av rester i grunnvann/ brønner. Uten Sencor i ugraskampen i potet må vi se nærmere på andre alternativer.

Proman (metobromuron) er søkt godkjent i Norge og vi forventer en avgjørelse første halvår -22. Middelet er i hovedsak et jordherbicid med god langtidseffekt og har meget god virkning på balderbrå, meldestokk, vassarve, rødtvetann og tunrapp. Effekten mot svartsøtvier er også god (70-90%).

I Danmark har man fått lov til å bruke lave doser av Fenix etter at potetene har spirt. Det ville vi sammenligne med «normal» ugrasbekjemping. Dette kan være et alternativ om man ikke får sprøytet før spiring og vil unngå Titus.

Forsøk ble gjennomført i NLR Agder, Innlandet, Trøndelag og Viken.

Preparater med i forsøkene

Fenix

jord- og bladherbicid, brukes før potetene spirer

Sencor SC600jord- og bladherbicid, brukes fram til ca 5 cm potetris
Centiumjord- og bladherbicid, brukes fram til 3 dg før poteten spirer
Spotlight Plussvimiddel/ bladherbicid, brukes fram til 10% spiring
Promanjord- og bladherbicid, før potetene spirer, god langtidseffekt
Mizuki(Gozai+Renol) svimiddel/ bladherbicid, fram til spiring

De fleste behandlingene ble sprøytet 5 dg før potetspiring (A), men Proman + svimiddelet Mizuki (PM) ble sprøytet når potetene spirte (B). To gangers behandling med 25 ml/ daa Fenix (F&F) ble utført 7 og 14 dg etter spiring.

Med unntak av sprøyting med Fenix etter potetspiring var det ingen skader på potetriset av behandlingen, hverken 7 dg etter potetene spirte eller senere.

En uke etter første sprøyting med 25 ml Fenix/daa var det 4% skade på riset og 8 dager etter andre sprøyting 15 % skade (se bilde neste side).

Kode

Behandling/ Preparat

Dose - ml/daa

Behandlingstid1)

U

Usprøyta

-

FS

Fenix + Sencor SC600

150 + 24

A

FB

Fenix + Boxer

150 + 300

A

FC

Fenix + Centium

150 + 12,5

A

FSp

Fenix + Spotlight Plus

150 +33

A

FSpC

Fenix+Sp.l Pl+Centium

150 + 33 + 12,5

A

PF

Proman + Fenix

200 + 150

A

PC

Proman + Centium

200 + 12,5

A

PM

Proman + Mizuki

200 + 100

B

F&F

Fenix & Fenix (2 beh)

25 & 25

C & D

1)A: 5dg før potet spirer B: når potet spirer C: 7 dg etter spiring D: 7 dg etter C

Jordfuktigheten var litt fuktig i de øverste 2 cm ved sprøytetid A, men ved de tre siste tidene var det notert god jordfuktighet.

I tabellen under vises % effekt av de ulike behandlingene mot ulike ugrasarter (registrert rett før hypping).

Holm 2021

Ant/ kvm (usprøyta), % effekt av sprøyting – registrering 29/6

% dekning av ugras

Høsting 7/10

Behandling

Balderbrå

Tunbalderbrå

Åkerstemor

Åkergråurt

Tunrapp

Andre

Sum ugras

Avling kg/daa

% tørrstoff

Uspr.

17

24

418

137

123

7

726

19,5

5646

24

FS

95

100

100

100

100

0,3

5095

24

FB

60

20

100

100

100

3

5466

25

FC

30

60

99

100

100

2,5

5333

24

FSp

40

13

98

100

100

2,5

5958

25

FSpC

75

93

100

100

100

0,5

5333

25

PF

99

100

100

100

100

0

5389

26

PC

58

98

100

100

100

1

5466

25

PM

100

100

100

100

100

0

5746

25

F&F

15

15

50

100

50

17,5

5123

25

Alle behandlingene har hatt relativt god effekt på ugraset i feltet med unntak av lave doser Fenix etter potetspiring. Innblanding av Spotlight sammen med Fenix+Centium har økt effekten på balderbrå og tunbalderbrå.

Proman er et allsidig middel og har meget god effekt sammen med Fenix eller svimiddelet Mizuki.

Etter hypping kvelte Pimpernellriset evt. gjenværende ugras. Avlinga ble stor uten sikre forskjeller mellom behandlingene.

Bilde: Skade av lav dose Fenix etter spiring.

Bilde1

I tabellen under vises effekt på ugrasarter fra de andre feltene og avlingsresultat i middel av tre felt. Usprøyta og Fenix med lav dose etter potetene hadde spirt ga lavere avling, og hadde mer ugrasdekning – enn de andre behandlingene.

Flere felt

Ant/ kvm (usprøyta), % effekt av sprøyting – registrering før hypping (ant felt i () )

% dekning ugras (2)

Høsting

Behandling

Klengemaure (1)

Linbendel (1)

Meldestokk (1)

Vindelslirekne (1)

Avling kg/daa (3)

% tørrstoff (3)

Uspr.

18

73

194

21

33

3779

24

FS

93

100

100

100

0,1

4445

24

FB

100

100

100

83

1,2

4158

24

FC

98

67

99

100

1

4495

24

FSp

100

100

100

90

1

4601

25

FSpC

90

96

95

98

0,2

4382

24

PF

93

100

100

97

0

4573

25

PC

97

97

98

98

0,4

4358

24

PM

96

96

100

98

0

4531

25

F&F

98

98

77

85

15,2

3895

24

Konklusjon v/Kirsten Semb Tørressen, Nibio

Sein sprøyting med Fenix ga til dels stor skade og vil være problematisk, selv om ikke avlinga ble veldig redusert. Effekt på ugraset var heller ikke av det beste.

Proman+Mizuki ved spiring var lovende, men var problematisk på ett felt (stor skade) der det ble sprøyta etter at potetene hadde spirt. Ellers var Proman i blanding med Centium eller Fenix sprøyta før oppspiring lovende. Spotlight Plus i blanding med Fenix eller i tillegg Centium var også lovende.