Funn av resistent tørråte mot enkelte virksomme stoffer ble dessverre en realitet i 2023. I vekstsesongen 2024 har vi et tidsvindu for "å rydde opp" i situasjonen. Dette tidsvinduet har vi fordi vi med midlertidig godkjenning av to preparater (Infinito og Shirlan) har fått inn flere virksomme stoffer i kampen mot tørråte.

Fjorårets funn av tørråte med genotypen EU43_A1 i de fleste norske potetdistrikt i Sør-Norge er urovekkende. De aller fleste av disse funnene er sannsynligvis ensbetydende med resistens overfor det virksomme stoffet mandipropamid i Revus. Samtidig er det kryssresistens* med bentiavalikarb, et av de virksomme stoffene i Zorvec Endavia. Beste måten å unngå videre utvikling av resistens mot et plantevernmiddel er å unngå å bruke de preparatene det gjelder. Å unngå bruk av disse preparatene er mulig i enkelte områder og sorter. Får vi en vanskelig tørråtesesong med høyt tørråtepress er det vanskelig å unngå bruk av disse preparatene. Da gjelder det å bruke de til riktig tid i en gjennomtenkt strategi.

Redusert bruk av Revus og Zorvec Endavia

For å unngå massive tørråteangrep i åkrene og økonomiske tap for produsentene må vi legge en ny strategi for årets tørråteprogram. Antall ganger man bruker Revus må ned, og vi må alltid blande og veksle med preparat som har en annen virkningsmekanisme. Revus må aldri brukes dersom det er aktiv tørråte i åkeren.

Det ene virksomme stoffet i Zorvec Endavia (bentiavalikarb) har samme virkningsmekanisme som mandipropamid i Revus. Tørråte som er resistent mot Revus vil derfor også være resistent mot denne delen av Zorvec Endavia. For å unngå at det andre virkestoffet i Zorvec Endavia (oxatiapiprolin) utsettes for sterkt resistenspress anbefaler vi samme forholdsregler som for Revus.

Selv om 2024 er det siste året med Zorvec Endavia håper og tror vi at fornuftige valg i år kan sikre at den nye varianten Zorvec Enicade vil være en viktig del av tørråtekampen neste år.

Shirlan og Infinito midlertidig godkjent

NLR har søkt og fått midlertidig tillatelse for bruk av Shirlan og Infinito mot tørråte i år. Det ville vært nær sagt umulig å sy sammen en sprøyteplan med redusert bruk av Revus og Zorvec Endavia, uten å overbelaste Ranman Top, Proxanil og Cymbal. Vi er glade for at Mattilsynet skjønte alvoret i situasjonen og ga oss mulighet til å bruke Shirlan og Infinito i år.

Shirlan er et middel som mange kjenner fra tidligere. Det er et rent forebyggende kontaktmiddel. Tidligere ble det brukt alene, men nå mener vi at det alltid skal blandes, og da fortrinnsvis med Revus eller Zorvec Endavia i perioder med lavt til moderat smittetrykk. Selv om det er et gammelt middel, har det vist seg å gi god beskyttelse mot den nye tørråtevarianten med resistens mot mandipropamid/bentiavalikarb.

Infinito er et preparat med to virksomme stoff, ingen kjente resistensproblemer og kan derfor brukes uten blandingspartner. Virkestoffet fluopicolid er forebyggende kontaktmiddel, og propamokarb sikrer kurativ effekt. Det er viktig å understreke at den kurative effekten er begrenset til et par døgn, og at Infinito som alle andre middel skal brukes forebyggende før forventet tørråteangrep.

Ranman Top basis i tørråteprogrammet

I Norge har vi fortsatt lov å bruke Ranman Top. Både Sverige og Danmark har mistet dette middelet på grunn av funn i grunnvannet. Vi skal selvsagt unngå overdreven bruk, men med dagens utfordringer med ny tørråtevariant kommer vi ikke utenom å bruke Ranman Top som basis i tørråteprogrammet.

I perioder med lavt smittepress kan Ranman Top brukes alene uten blandingsparter. Dette til tross for at preparatet kun inneholder ett virksomt stoff; cyazofamid. I perioder med høyt smittetrykk vil blanding med Cymbal eller Proxanil være fornuftig for å stoppe infeksjoner som akkurat har skjedd. Proxanil er det sterkeste kurative middelet av disse, siden det inneholder både cymoxanil (Cymbal) og propamokarb.

Forslag til sprøyteplan

Med dagens utvalg av tørråtemidler har vi laget et forslag til sprøyteplan mot tørråte med til sammen 10 sprøytinger.

Det er lagt opp til blanding og veksling slik at det er minst tre ulike virkningsmekanismer i to påfølgende sprøytinger.

Sproytestrategi torrate 10 stk

Der man ikke trenger 10 sprøytinger anbefaler vi å starte på samme måte som skissert i tabellen, dvs. unngå Revus og Zorvec Endavia ved de to første sprøytingene. Man kan avslutte programmet når som helst, men må selvsagt være observant på 14 dagers sperrefrist for Proxanil. Alle andre sprøyteblandinger vil ha 7 dagers sperrefrist, siden Revus (3 dager) ikke skal brukes alene.

Ved dyrking av industrisorter i områder med lang vekstsesong og vedvarende tørråtevær kan 10 sprøytinger bli for lite. Siden vi ikke kan bruke Infinito mer enn 3 ganger må de resterende sprøytingene dekkes av de andre midlene.

Sproytestrategi torrate 14 stk

Planen er nesten identisk som forslaget med 10 sprøytinger fra nr. 1 til 10, men Zorvec Endavia erstatter Revus i den sjette sprøytinga. De 4 siste sprøytingene fra 11-14 anbefales det å veksle mellom Shirlan + Revus og Ranman Top + Cymbal.

Med denne planen har man utnyttet det maksimale antall tillatte sprøytinger for Ranman Top (6), Infinito (3) og Shirlan (5).

Tørråtens «10 bud» = viktige prinsipper for årets tørråtebekjemping

Torratens 10 bud