God forberedelse av innhøstinga bidrar til ei god og sikker høsting. Ved å bruke god tid sammen med de ansatte på gjennomgang av høstemaskin og rutiner rundt innhøsting unngår du skader og opphold i innhøstinga.

God og riktig opplæring av alle involverte

Under innhøsting av potet er store maskiner med mange bevegelige deler i bruk. I innhøstingsperioden blir det gjerne lange dager og ensidig arbeid. Ikke kjør for lange arbeidsdager på slutten av opptaksperioden. Kjør heller litt lengre dager i starten av potetonna. Da er mannskapet opplagt. Temperaturen er sannsynligvis også høyere tidlig i innhøstinga, og det blir mindre skader på poteter og mannskap.

Det er viktig at alle som deltar i dette arbeidet får god opplæring og blir bevisst på de risikoene arbeidet kan medføre. Opplæringen skal foregå på et språk de ansatte forstår og skal dokumenteres (jamfør kravene fra KSL og Arbeidstilsynet).

Bruk 1-2 timer på å gå gjennom rutiner på høstemaskinen før innhøstinga starter. Noen punkter på maskinen er det spesielt viktig å ta for seg:

  • Sørg for at alle som er involvert i høstinga vet hvor den utvendige nødstoppen på kraftuttaket er.
  • Tetter det seg med ris på maskinen og man må inn på noen av beltene SKAL traktormotoren være slått av.
  • Ved kassefylling: Det skal ikke oppholde seg folk mellom kasser og maskin. Slik unngår man klemskader.
  • Gå ALDRI rett bak maskinen. Dette er et område hvor sjåføren ikke har oversikt over.
Fornoyde potetplukkere
Er personale fornøyd og opplagt unngås skader i større grad enn når de er slitne. (Foto: Borghild Glorvigen)

Sikring av potetkasser - sikring av last

Lasten skal være sikret slik at ingen del av den kan forskyve seg eller falle av under transport. Lasten skal være sikret ved låsing, stenging, surring eller ved en kombinasjon av disse metodene. Under transport skal gods på kjøretøy være sikret slik at ingen del av godset kan forskyve seg eller falle av. Sikring skal minst kunne tåle følgende krefter:

  • Framover langs kjøretøyet: Kraft lik hele lastens vekt.
  • Bakover og på tvers av kjøretøyet: Kraft lik halve lastens vekt.
  • Gods skal være sikret ved låsing, stenging eller surring eller ved kombinasjon av disse metoder.
Lastsikring
Potetkasser Sikring last IMG 0629
Viktig med god sikring av last (foto: Borghild Glorvigen)

Fare for velt med potetopptaker

Det er under tømming veltefaren er størst. Tankene på høstemaskinene tar mange tonn poteter. Når tankene blir tømt forandrer tyngdepunktet seg. Er høstemaskinen parkert i litt skrått terreng kan hele maskinen velte. Den kan også velte under transport når man svinger.
Advarsel om veltefare skal være påklistret maskinen. Det er advarsel om at draget skal være i riktig posisjon, at man skal stå rett og at man ikke skal kjøre med tanker høyt over bakken.

En anbefaling kan være å skru av automatisk avvatring, og vatre maskinen mot tømmeretningen ved tømming. Man må sørge for å tømme mens maskinen står i vannrett posisjon og ikke flytte maskinen med tanken i øvre posisjon.

Potethosting sene kvelder
Kveldene kan bli lange. Sørg for gode pauser og unngå skader. (Foto: Borghild Glorvigen)

Stabling av potetkasser og veltefare

Hvor mange potetkasser er det greit å stabel oppå hverandre? Det avhenger av underlaget det står på, ujevnheter på bakken og kvaliteten på kassene. Vurder alltid risikoen når du stabler kasser med tanke på at stabelen kan velte eller enkeltkasser kan falle ned. Vær nøyaktig ved stabling slik at kassene står rett med hjørnestolpene oppå hverandre. Pass på å juster lengden på pallegaflene så de ikke kommer bort i og skaper ubalanse i resten av stabelen. Ett råttent hjørne kan forårsake at hele stabelen med kasser velter. All kassehåndtering må gjøres med tanke på veltefare uansett om det er i forbindelse med stabling, tømming eller transport.

Ved stabling i lager må du ta høyde for at du skal ha igjen plass nok til å kunne ta ut prøver og kontrollere kvaliteten på en forsvarlig måte i løpet av lagringssesongen. Forsøk å stable slik at du enkelt kan bruk en stige istedenfor å klatre på kassene. Mange produsenter har fått føle konsekvensen av at et bord i kassa har løsnet og dermed falt ned. Flere har fått varige men etter en «skal bare»-hendelse i potetlageret.
Dersom det er plass i lageret kan de ytterste kassene stables slik at man kan stå i en kasse og plukke av den neste høyden. En god og lang nok stige, gjerne med toppfeste (bøyler) som hektes over kanten på kassa gir god stabilitet – unngå stiger som blir for bratte. En svært god løsning er en fleksibel stige som er tilpasset potetkassene og også danner ei «gangbru» over kassene.

Kilde: Nytt fra NLR HMS