Resultater, forsøk hos Per Try i Søgne, 2021

Knollvekt

Setteavstand

Avling, kg/dekar

%

TS

Knollvekt

Knoll/

plante

Avl.verdi*

gram

cm

Total

Salgbar

<40 mm

gram

kr/daa

50

20

5263

4074

1190

16,7

76

11,2

45678

50

30

3991

3155

836

17,1

75

12,8

34856

50

40

3831

3228

603

16,5

81

14,9

33989

70

20

5506

3410

2096

17,5

57

15,6

45740

70

30

4732

3387

1345

17,4

64

17,8

40359

70

40

4342

3817

525

16,3

83

16,8

38087

90

20

5833

3611

2222

17,7

57

16,4

47253

90

30

5760

4131

1629

17,2

65

21,4

48723

90

40

4819

3848

972

17,2

74

20,8

41428

Resultater, 4 forsøk Nibio og NLR Agder 2019-21

Knollvekt

Setteavstand

Avling, kg/dekar

%

TS

Knollvekt

Knoll/

plante

Avl.verdi*

gram

cm

Total

Salgbar

<40 mm

gram

kr/daa

50

20

4140

3167

973

17,2

67

9,9

38200

50

30

3525

2854

670

17,4

73

11,6

33300

50

40

3226

2734

492

17,4

80

13

30900

70

20

4402

3243

1159

17,7

63

11,1

39400

70

30

3913

3019

894

17,5

64

14,6

35900

70

40

3697

3231

466

17

85

14,1

35100

90

20

4601

3177

1423

17,7

57

12,8

39200

90

30

4405

3373

1032

17,3

64

16,5

39600

90

40

3893

3217

675

17,6

73

16,9

35900

Avlingsverdi = Salgspris kr 11,00 for standard og kr.10,00 for små og der 85% er salgsvare. Settepotetpris kr.12,00 per kg

Kommentar v/forsker emeritus Erling Stubhaug, NIBIO Landvik:

Settepotetstørrelse

Store settepoteter gir større knollsetting enn små, som igjen gir høyere avling i begge sorteringene. Det ser ut til at dette gjelder både om det høstes på liten eller stor avling. Siden Colomba er en sort som tydeligvis tåler å bli stående i jorda lenge uten at det går ut over kvalitet, kan det være mest aktuelt å velge store settepotet dersom en tar sikte på utsatt høsting for å kunne ta stor avling. Men med større ansetning på store settere, vil også fraksjonen småpotet øke med størrelsen på settepotetene.

Setteavstanden

Økt setteavstand har gitt statistisk sikker økning i knollsetting. I gjennomsnitt for de fire forsøkene har antall knoller per settepotet økt med cirka 30% ved økning av setteavstand fra 20 til 40 cm. Det har vært størst utslag for økt setteavstand ved tidlighøsting. For Colomba ser det ut til at stor ansetning ikke er negativt for tidligavling, slik en har sett for andre sorter. For alle størrelser av settepotet har liten setteavstand gitt best totalavling, noe som først og fremst skyldes større avling småpoteter her. Mest igjen for tett setting har en dersom en høster sent, på stor avling.

Konklusjon

Selv om Colomba ikke er blant de aller tidligste sortene, er den svært interessant på grunn av at den har stort avlingspotensial, og at sorten tåler å bli høstet på stor avling uten at det går ut over kvalitet. Knollene utvikler seg jevnt utover i sesongen slik at det blir lite frasortering på grunn av størrelse. I tillegg har sorten fin ytre og indre kvalitet. Den er sterk mot sprekking og har lite skurv.

Det anbefales å bruke store settepoteter (70-90 gram) og setting på middels til liten avstand (20-30 cm). Liten setteavstand er fordelaktig dersom en får levert småpotetene til god pris og dersom sen høsting, på stor avling.

Forsøksdata

Feltvert

Jordart

Forgrøde

Gjødsling

Setting

Høstet

Per Try

Mellomsand

Korn

110 kg F.gj.
12-4-18

7. april

30. juni