Potetnytt 7 nr 3
Vanning i forsøksfelt på Landvik i Grimstad. Foto Sigbjørn leidal

Overskudd av regn i en tidlig fase har gitt svak rotutvikling i mange potetåkre. I sommer blir det derfor ekstra viktig med jevn tilførsel av vann for å gi god tilvekst i de seine sortene. Når potetriset lukker radene og vi har solrike dager med vind og høg temperatur stiger vannforbruket betydelig. Et nyttig hjelpemiddel for å vurdere vannforbruket dag for dag finnes på Nibio sin side: NIBIO - vurder vannforbruk

Modellen til Riley beregner potensiell fordamping for norske forhold. Ved fullt plantedekke kan vi regne med at det reelle vannforbruket i åkeren er omtrent like stort som de kalkulerte verdiene for potensiell fordamping. Beregning for Landvik de siste 10 døgn viser knapt 25 mm i potensiell fordamping. De mest solrike og tørre dagene tidligere i juni lå fordampingen over 4 mm per døgn etter Riley sin formel.

Hvor ofte må man vanne på tørkesvak jord? Lett sandjord har liten vannlagringsevne. Feltkapasitet (FK) er den vannmengden som "henger" igjen i jorda etter total oppbløyting. Sandjord med lavt moldinnhold kan ha en FK ca 15-18 % av jordvolumet. Ikke alt av dette er tilgjengelig for plantene, selv på sandjord er noe bundet for hardt til at planten får tak i det. kan regne 12-15 % av volumet som tilgjengelig for plantene. Dette tilsvarer 12 -15 mm vann per 10 cm jorddybde. Med økende innhold av silt og mold i jorda stiger feltkapasitet og plantetilgjengelig vann betydelig og verdiene kan dobles og mer til. Leirinnhold øker også feltkapasitet, men leira binder vannet så hardt at plantetilgjengelig vann ikke øker på samme måte.

Hvor mye vann kan plantene gjøre seg nytte av? I tillegg til vannlagringsevnen i jorda kommer dette an på rotdybden og tettheten av røtter. Sortene er ulike i så måte både i tid og rom. Generelt er de tidlige sortene mindre effektive til å hente vann, men også noen av de seine sortene har et «svakt» rotsystem. Lady Claire er et eksempel på dette. Dersom vi regner med effektiv rotdybde til 25-30 cm på sandjord i nå i begynnelsen av juli vil 12-15 vol % tilgjengelig vann tilsvare ca 30 -45 mm plantetilgjengelig vann.

Forsøk har vist at vi ikke bør vente lenger enn til en tredjedel av tilgjengelig vann er brukt før vi vanner. Gitt at det bare er 30-45 mm tilgjengelig vann betyr dette at vi må starte å vanne når forbruket har passert 10-15 mm på tørkeutsatt jord. Hvis vannforbruket er på 2,5 mm per dag (som siste 10 døgn) er det derfor behov for vanning hver fjerde dag på den skarpeste jorda slik forholdene er nå, men kan strekke seg til vanning en gang i uka på litt mer normal lett jord med middels moldinnhold. Husk at forbruket kan stige til høyere verdier enn 2,5 mm per dag utover i juli.

Hvor mye bør man vanne med hver gang? Dersom man vannet opp til feltkapasitet forrige gang og gjentar vanninga når det er brukt 15 mm anbefaler vi i teorien å tilføre 15 mm vannmengde. I praksis er det gjerne noe tap i form av avdrift, direkte fordamping og avrenning, og heller ikke lett å få jevn oppfuktig av hele drillen. For å få en fullgod oppfukting etter 15 mm vannforbruk er det i praksis nødvendig å gi minst 20 mm med vanningsvogn. Vanning utover dette vil gi fare for utvasking av lettløselig næringsstoff som nitrat og kalium.