Felles for alle RMP-ordninger knytta til husdyrgjødselspredning er at det skal spres minimum 5 kg total-nitrogen pr dekar med husdyrgjødsla, og at alle tiltak skal dokumenteres, først og fremst med skiftenoteringer. Ordningene gjelder både husdyrgjødsel og biorest. Du kan få ett tilskudd pr dekar med husdyrgjødsel, foruten bruk av tilførselsslange.

Du kan få tilskudd til:

  1. Spredning av all husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen
  2. Nedlegging av husdyrgjødsel
  3. Nedfelling av husdyrgjødsel
  4. Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange – i kombinasjon med én av de andre tre.

Null tilskudd til areal med høstspredd husdyrgjødsel

Areal der du sprer husdyrgjødsel uten etterfølgende høsting eller beiting er ekskludert fra alle ordninger, uansett om du har benytta miljøvennlig spredning på arealet tidligere i sesongen. Høstspredning betyr også at du mister muligheten for tilskudd etter ordning 1, der kravet er at all husdyrgjødsel foretaket disponerer skal spres om våren eller i vekstsesongen og at det tas avling etter siste spredning.

Nedmolding innen 2 timer i åpen åker

For å få tilskudd til rask nedmolding av husdyrgjødsel og biorest i åkervekster (korn, grønnfôr, gjenlegg, potet mm) må gjødsla moldes ned innen 2 timer, uavhengig av spredeteknikk. Nedfelling (ordning 3) innebærer umiddelbar nedmolding og kvalifiserer direkte, men du kan altså også få tilskudd både til nedlegging (ordning 2) og breispredning (ordning 1) med dokumentert rask nedmolding. Breispredning med nedmolding innen 2 timer kan gi tilskudd bare om du helt unngår høstspredning, i motsetning til forrige RMP.

Breispredning krever null høstspredning

Ordning 1, spredning av all husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen, gjør det mulig å få tilskudd ved bruk av tradisjonell breispredning av husdyrgjødsel og biorest. Men da kan du ikke høstspre husdyrgjødsel på ett eneste dekar av arealet foretaket disponerer. Denne ordningen er også eneste mulighet for tilskudd til deg som disponerer fast gjødsel, spredd enten på eng/beite eller i åpen åker.

Nedlegging og nedfelling åpner for høstspredning på anna areal

Med nedlegging (ofte kalt stripespredning) eller nedfelling i eng/beite eller åpen åker kan du få tilskudd på areal der du unngår høstspredning. Det er altså ikke krav om null høstspredning innafor foretaket, men bare for arealet du søker tilskudd på.

Breispredning og nedlegging/-felling innafor samme foretak

Forutsatt at du helt unngår å spre husdyrgjødsel uten påfølgende høsting eller beiting på noe areal i det hele tatt, kan du velge spredemetode og få tilskudd til enten breispredning eller f.eks. nedfelling (med høgere tilskuddsats) på adskilte arealer. Vær da svært nøye med dokumentasjon av spredninga, spesielt om andre står for spredninga hos deg.