Mineralgjødselprisen har økt kraftig de siste ukene og prisutvikling er usikkert. Prisliste for uke 47 forteller om prisdobling i forhold til vante priser. Mens salget for nitrogengjødsel har stoppet ligger prisen pr kg N på ca 30 – 46kr i de mest brukte fullgjødseltyper for engdyrking. God husdyrgjødseldisponering og handteringsmetoder er nå særlig viktig.

En representativ husdyrgjødselprøve er gull verdt og gir et godt grunnlag for å kjøre et best mulig og kostnadsgunstig gjødselopplegg. Størst innsparing i innkjøpt mineralgjødsel får man ved vårspredd husdyrgjødsel og rask nedmolding i åkeren.

Pris på 1 tonn husdyrgjødsel

1 tonn husdyrgjodsel
Figur 1: Beregnet gjødselopplegg på kaliumfattig sandjord

Slik figur 1 viser vil gjødsling med 6t/daa husdyrgjødsel (5,5% TS) i vekstsesongen gi en innsparing på ca kr 450/daa etter gjødselprisene for uke 47. Dette eksemplet vil si at 1t husdyrgjødsel gir ca 75kr/daa i gjødselgevinst. Diverse miljøtilskudd for spredning kan øke denne gevinsten betraktelig.

Prosjektet «Grovfôr 2020» har i beregnet den gjennomsnittlige kroneverdien pr behandlet tonn husdyrgjødsel på ca kr 54 i Nord – Norge, derfor kan det trygt sies at tjener penger på husdyrgjødsel.

Rask nedmolding av husdyrgjødsel i åkeren innen 2 timer etter spredning vil gi ca 1kg bedre nitrogenvirkning sammenlignet med nedmolding etter 24 timer. Ved 5t husdyrgjødsel/daa i gjenlegget vil rask nedmolding gi en gevinst på ca 110kr i sparte mineralgjødselkostnader. RMP tilskuddet for rask nedmolding finnes det i både Nordland og Troms og Finnmark og vil øke denne gevinsten enda mer.

Vurder nyere spredemetoder og satelittlagere

Stripespredere har slanger som henger over bakken med 20 – 30cm mellomrom der gjødsla slippes i striper rett ned på jorda/ graset. Bruk av stripespreder gir 20 - 30 % bedre nitrogenutnyttelse av husdyrgjødsla, sammenlignet med fanespreder.

Slepesko påmontert stripespredere lager ei lita fure i bakken og plasser husdyrgjødsla nærmest grasrøttene. Denne metoden kan gi opptil 50% bedre nitrogenutnyttelse i sammenligning med fanespredning. Tilgrising av graset er minimalt, noe som gir friere valg i spredetidspunkt.

Slangetilførsel av husdyrgjødsla er absolutt å anbefale, der det går an å ha det. Kapasitetssterk, tidsrasjonelt og «snill mot bakken» er de mest utslagsgivende faktorene for bruk av metoden.

På arealer som ligger langt unna eksisterende gjødsellageret bør det vurderes en containerløsning eller oppsett av et satelittlager med mellomtransport. Det er veldig aktuelt med sameie av container/satelittlager der jordene grenser til naboen. Mellomtransport/flytting med lastebil gir stort sett god økonomi.