Slangesprederutstyr til husdyrgjødsla krever en god del investeringer, men totalkostnadene blir oftest veldig lave med slangespredning. Slikt utstyr kan eies av flere sammen og brukes på store areal. En kan beholde gjødselvogna til utkjøring på mindre og dårligere arronderte arealer.

Tidlig vårspredning av husdyrgjødsel på åker og eng gir god virkning, god avling, lite fare for husdyrgjødselrester, lite feilgjæring i grovfôret og best gjødslingsøkonomi. Vanninnblanding i gjødsla gir mer lettflytende gjødsel, bedre nitrogenvirkning og bedre infiltrasjon i jorda. Vannfortynning fra 7% til 4% tørrstoff i gjødsla øker nitrogeneffekten av gjødselkummen din med over 50%, men øker volumet som skal ut med 75%. Ved utkjøring med vogn er ekstra vanninnblanding nettoøkonomisk lønnsomt bare opptil 1 km kjøreavstand fra garden på konvensjonelle bruk og opptil 3 km kjøreavstand på økologiske bruk. Da koster transporten med vogn like mye som verdiøkninga er i gjødselverdi. Kjører du lenger enn angitt ovenfor, koster handteringa mer enn det du øker gjødselverdien.

Husdyrgjødselhandtering med vogner er fleksibelt i forhold til å kjøre ut til ulike jorder og ved ulike jord- og arronderingsforhold, men kjøring med vogner krever mye transporttid. Du må vente på lagelige jordforhold og mye kjøring med tunge vogner øker jordbelastningen og faren for jordpakking. Mange som sprer med vogn rekker ikke å kjøre husdyrgjødsla ut innenfor «optimalt spredevindu», noe som medfører at en del husdyrgjødsel må kjøres ut senere på året når den har mindre økonomisk spredeverdi.

Med slangesprederutstyr røres gjødsla opp på vanlig måte. Ved spredning står det en traktor ved gjødselkummen med høytrykkspumpe som pumper gjødsla direkte ut til jordet i lang slange. Enden av slangen er påkoplet en stripespreder, trepunktmontert på traktoren. Traktoren kjører da systematisk rundt på hele jordet mens gjødsla spres kontinuerlig ut gjennom fordelerrør som slipper ut gjødselstriper med ca 20 cm mellomrom. Dimensjon på slangen og trykket på gjødselstrømmen på sprederen angir hvor mange m3 pr time som spres ut. Traktorens kjørefart tilpasses til ønsket mengde per dekar. Det tar noe tid å legge ut og inn slangemateriellet, men når anlegget er i drift så er spredekapasiteten veldig stor. Avhengig av slangedimensjon og trykk så varierer spredekapasiteten fra 70- 200 m3 pr time når anlegget kjøres. Kapasiteten er så stor at det lønner seg med mye vanntilsetning, ofte kjøres slike anlegg med bare 3,5-4 % tørrstoff i gjødsla. For å få nok fosfor og kalium, må fortynnet husdyrgjødselmengde være 5,5- 6 tonn/dekar. Til tross for mye vanninnblanding, så blir ofte husdyrgjødselhandteringa utført på halve arbeidstida sammenlignet med vognutkjøring av gjødsel med 5-6 % tørrstoff. Stripesprederriggen på traktoren veier ca 750 kg og det er nok med en moderat traktor til jobben ute på jordene. Dette gjør at en kan komme tidlig utpå, gjerne lenge før jorda er tørr nok til å kjøre med vogn, en har et større «tidsvindu» som optimalt spredetidspunkt og en kan kjøre husdyrgjødsel også på bæresvake arealer. Slangespreder med stripespreder og god vanninnblanding kommer også inn under miljøtilskuddsordningen med bra tilskudd på ca 110 kr/daa.

Slangespredermetoden er veldig effektiv om du har kort avstand fra hjemmelageret til jordene, men er også effektiv om en har egen kum/lager i nærheten av areal lenger fra gården. Da kan selve gjødseltransporten skje om vinteren med egen traktor og vogn eller med lastebiltransport. Uten mellomlager kan en også få til en god transport- og spredelogistikk med flyttbar container på jordkant, med vogntog, eller traktorer som kjører mellom og stadig etterfyller mens slangespredersystemet går på jordet. Kombinert med stor effektivitet, kan gjerne slikt slangesprederanlegg være i sameie med flere bønder, eller en bonde kan kjøpe det alene og drive med utleiekjøring. Da kan slangeanlegget brukes på de største sammenhengende jordene og på bæresvake areal. Så kan du beholde en vogn som kan brukes på mindre dårligere arrondert areal.

Om du ønsker råd, vurderinger og økonomiske beregninger omkring dette, så har vi kunnskap og beregningsverktøy til å kunne hjelpe.