Sprøyting med vanlige standard flatdyser gir veldig mye små dråper og sprøyting med slike dyser i vind gir dårlig sprøyteresultat og uheldig avdrift av plantevernmiddel. Tidligere var lavavdriftsdyser gode i vind, men hadde for grove dråper med for dårlig væskedekning til en del sprøytinger. Med ny dyseteknologi er det nå nye muligheter.

I 2020 kom Mattilsynet med nytt regelverk for sprøyting nært vann. Det nye regelverket gir mulighet til å sprøyte nærmere vann enn det avstandsgrensa på etiketten tilsier dersom det brukes spesielle lavavdriftsdyser innenfor visse væsketrykk. Det er ei stor liste over dysetyper, dysestørrelser og trykk som gir 50, 75 eller 90 % avstandsreduksjon mot vann. Standarddyser får ingen avstandsreduksjon uansett trykk og sprøyteteknikk. Flere lavavdriftsdyser «innrømmes» helt opp til 90 % avstandsreduksjon mot vann dersom dysene brukes ved maks 1,5 bar trykk. Det er ingen tvil om at disse dysene med anbefalte trykk gir god avdriftsreduksjon, men blir det akseptabel sprøytedekning og god biologisk effekt i ulike kulturer ved ulike sprøytinger? Alle dyser er egnet til sprøyting mot stort ugras, men hva med dekning og virkning mot smått ugras, jordvirkende midler og sprøyting med kontaktvirkende sopp- og skadedyrmidler i større bestand? I 2018 og 2019 testet vi mange ulike dyser der vi kartla dekningsgrad og biologisk effekt av bladvirkende middel mot nyspirt ugras i korn. Vi fant da at flere dyser, deriblant dysene Teejet AIXR med 50% avstandsreduksjon og Hardi MD Duo med 90% avstandsreduksjon gav god sprøytedekning og godt sprøyteresultat på alle nyspirte ugras. Dysene Teejet TTI (90%) og Albuz CVI Twin (90%) hadde derimot for dårlig dekning og virkning. Se detaljer i Forsøksmeldinga for 2019.

I 2020 testet vi standarddyser og flere ulike lavavdriftsdyser i et forsøk med jordvirkende ugrasmiddel i potet og kartla sprøytedekning ved soppsprøyting mot tørråte i potet.

Ulike dyser med jordvirkende ugrasmiddel i potet

Seks dyser ble testet ut i et ruteforsøk med 3 gjentak for å finne virkningsgrad/biologisk effekt mot ugras i potet. Ugrasmidlene vi brukte er kombinert jord- og bladvirkende, men det var særlig jordvirkningseffekten vi her ville kartlegge. Sprøytinga ble derfor foretatt 25/5 ca. 1 – 1,5 uke før Lady Claire potetene spirte. Da var det ca. 10 meldestokk med frøblad til 2 varige blad per m2. I hele forsøket ble det sprøytet 130 ml Fenix + 15 g Sencor pr dekar. For alle dysetyper ble det i forsøket brukt blå 03 dyse med 1,5 bar trykk og hastighet 5,0 km/time som gir 20 liter væske pr dekar. Valgte dyser hadde ulik dekningsgrad og ulik avstandsreduksjon til vann. Standarddyse har ingen avstandsreduksjon, Teejet AIXR og Hypro ULD har 50% avstandsreduksjon mens dysene Teejet TTI, Hardi Minidrift Duo og Lechler IDKT alle har 90% avstandsreduksjon når de brukes på 1,5 bar trykk. Før forsøkssprøytinga ble det lagt væskefølsomt papir i rutene for å kartlegge og dokumentere dekningsgrad/dråpestørrelse. Papiret blir blått der det kommer væske. Sprøytedekning for ulike dyser er vist i bildet nedenfor. Registrering av ugrasvirkning og effekt på potetplantene ble foretatt flere ganger etter sprøyting helt frem til hypping rett før potetbestandet dekket/lukket.

Sproytedekning
Sprøytedekning av ulike Blå 03-dyser: 1,5 bar trykk og 5,0 km pr time som gir 20 liter væske pr dekar.

Resultat med ulike blå 03-dyser med jordvirkende ugrasmiddel i potet hos Per Try.

Dysetype

% avstandsreduksjon

Antall ugras pr m2

Ugrasdekning i % av totalareal

ved 1,5 bar

4. juni

15.juni

19.juni

Usprøyta kontroll

36

60

28,3

Standard dyse

0

5

26

3,0

Teejet AIXR

50

6

19

3,3

Hypro ULD

Teejet TTI

50

90

2

5

8

19

1,4

3,7

Hardi MD - Duo

90

2

16

1,0

Lechler IDKT POM

90

3

11

1,4

Statistikkbehandling behandla ledd: 4/6: *** med LSD 5%: 3,7 ugras, 15/6: *** med LSD5% 11,2 ugras, 19/6: *** med LSD5% på 6,9 % dekning.

Bare de første spirte potetbladene viste litt ugrasmiddelskade. Ugrasfloraen var hovedsakelig meldestokk og svartsøtvier, men også noen planter av flere andre ugrasarter. 10 dager etter sprøyting den 4.juni var ca. 50% av potetplantene spirt. Da 4.juni var det på usprøytet ruter 36 ugras pr m2 mens det på sprøyta ledd var 2-6 ugrasplanter pr m2 som tilsvarer 82-95% ugrasvirkning av sprøyting. 21 dager etter sprøyting den 15.juni var det på usprøyta ruter 60 middels store ugras pr m2 mens det på sprøyta ledd var 8-26 små ugras pr m2 som tilsvarer 56-86 % ugrasvirkning av sprøyting på antall ugras. Ugraset på sprøyta ledd var veldig smått og registreringen rett før potetplantene dekket den 19/6 viser 28% ugrasdekning på usprøyta ruter og 1-3 % ugrasdekning der det var sprøyta. Sprøyting gav altså 87-96 % virkning sammenlignet med usprøyta ledd. Hypping 19/6 begravde godt de små ugras på sprøyta ledd, men begravde ikke godt nok de større ugras på usprøyta ledd.

Bilde JKH fagart lavavdriftsdyser sproytet med Hardi MD Duo 110 03
Bestand sprøytet med dysa Hardi MD-Duo.
Bilde JKH fagart lavavdriftsdyser usproyta
Usprøytet plantebestand.

Det var lite statistisk sikre utslag i ugrasvirkning mellom de ulike dysene, men gjennomgående tendens til at dysene Hypro ULD, Hardi MD Duo og Lechler IDKT var best. Standarddyse og Teejet AIXR med minst dråpestørrelse og finfordelt væske og dysa Teejet TTI med grove dråper hadde heller tendens til dårligere virkning med jordvirkende ugrasmiddel. Forskjellene mellom dysene var mindre med jordvirkende middel enn da vi testet ut bladvirkende middel i korn 2019. Standarddyse, Teejet AIXR og Hardi MD Duo kom godt ut med bladvirkende midler mot smått ugras i testene i 2019. Dysa Teejet TTI gir grove dråper og gav statistisk sikkert redusert ugraseffekt med bladvirkende middel i korn i 2019. Teejet TTI egner seg bare til store ugras.

Testene og forsøkene dokumenterer godt at det nå er smart å skifte ut standarddysene med aktuelle lavavdriftsdyser ved sprøyting mot ugras. Sprøytearbeidet kan også gjøres i noe vind og det kan sprøytes nærmere vann med de midlene som har godkjent avstandsreduksjon på etiketten. Hypro ULD, Teejet AIXR med flere kan gi god virkning, men er bare godkjent til 50% avstandsreduksjon. Flere dyser er godkjent med 90% avstandsreduksjon, men gir for dårlig sprøytedekning og sprøyteeffekt.

Våre anbefalinger:

 • Velg en av testvinnerne enten blå Hardi Minidrift Duo 110-03 eller blå Lechler IDKT 120-03 POM. Sprøyter du med 1,5 bar trykk, så gir det mulighet for 90% avstandsreduksjon samtidig som du oppnår god biologisk effekt både mot smått nyspirt ugras med bladvirkende midler og med jordvirkende middel.
 • Bladvirkende ugrasmiddel på smått nyspirt/ stort ugras: 4-45 cm dysehøyde, 1,5 bar trykk, kjørehastighet på 6,7 km/t som gir 15 liter pr dekar
 • Jordvirkende middel: 40-45 cm dysehøyde, 1,5 bar trykk, kjørehastighet på 5,0 km /t som gir 20 liter pr dekar.

Ulike dysers dekningsgrad ved sprøyting mot tørråte i potet

Standarddyse og 5 ulike lavavdriftsdyser ble testkjørt ved ulike trykk og kjørehastigheter for å kartlegge dekningsgrad i stort potetbestand. Alle dysene var Blå 03 dyser:

 • Standard dyse: Ingen avstandsreduksjon.
 • Teejet AIXR: Avstandsreduksjon 50 % ved max 2 bar
 • Teejet AITTJ: Avstandsreduksjon 50 % ved max 5 bar og 75 % ved max 2,5 bar
 • Teejet TTI: Avstandsred. 50 % ved max 5 bar, 75 % max 2,5 bar og 90 % max 1,5 bar
 • Hardi MD – Duo: Avstandsred. 50 % ved max 4 bar, 75 % max 2 bar og 90 % max 1,5 bar
 • Lechler IDKT: Avstandsred. 50 % ved max 4 bar, 75 % max 2 bar og 90 % max 1,5 bar

På bommen var det bortover først fire dyser av en dysetype, så fire av en annen dysetype osv. Så ble det i vannet i sprøytetanken blandet i UV-fluoriserende væske i stedet for plantevernmiddel. Deretter ble det sprøytet i jevn frodig potetåker med de ulike dyser ved valgt trykk og kjørefart. Etterpå ble det lyst med UV-lampe i bestanden der det UV fluoriserende stoffet viste lysrefleksjon der vi hadde sprøytedekning. For hver dyse og sprøytescenario ble det registrert sprøytedekning på bladoverside, bladunderside og stengel både oppe og nede på plantene. Ved registreringen ble graderingsskala fra 0-10 brukt der 0 er ingen dekning og 10 er full dekning.

Standard anbefaling for tørråtesprøyting er Blå 03 dyse med ca. 35-40 cm dysehøyde ved 3 bar trykk og 5 km/t som gir 29 liter væske pr dekar. Vi testkjørte alle dysene også ved 1,5 bar trykk og 5 km/t, 3 bar trykk ved 5 og 6 km/t og 5 bar trykk ved 4, 5 og 6 km/t.

Tørråtestrategi er nå at det sprøytes forebyggende på siste 7-10 dagers nye tilvekst og vi trenger da sprøytedekning oppe på plantene. Tørråtemidlene har delsystemisk/systemisk virkning som gjør at vi særlig trenger dekning på oversida bladene og på stengler. Ved 3 bar og 5 km7t gav alle dyser god nok dekning på bladoversidene oppe på plantene. Viktigste bedømmingskriterium for å skille mellom dysene er derfor å vurdere sprøytedekning på stenglene oppe på plantene. Der så vi at dysene Teejet AIXR, Teejet AITTJ, Hardi MD-Duo og Lechler IDKT alle gav bedre stengeldekning enn standarddyse, mens dysa Teejet TTI med sine grove dråper gav dårlig dekning. Ved 3 bar trykk og 5 km/t er Teejet AITTJ, Hardi MD-Duo og Lechler IDKT godkjent med 50% avstandsreduksjon mens Teejet AIXR på lik linje med standarddysa da ikke har noen avstandsreduksjon. Ved 3 bar og 5 km/t gav alle dyser lite dekning nede på plantene, men med normal forebyggende tørråtesprøyting trenges ikke dekning der.

Dekningsgradtest sproyting
Resultater fra dekningsgradtest med UV-lampe av 6 dyser i potetbestand ved 3 bar trykk og 5 km/t. Dekningsgrad fra 0-10 der 10 er best. O = oppe på plantene, N= nede på plantene, BO = bladover-side, BU= bladunderside og S = Stengel. Cellene er også fargelagt der rød er dårlig dekning, gul er middels og grønn er god dekning. «Totalkarakter» er fargelagt i høyre kolonne.

Testkjøringer på andre trykk og kjørefarter viser følgende:

 • · Økning av kjørehastighet fra 5 til 6 km/t reduserer sprøytedekningen kraftig for alle dyser og trykk. Det anbefales derfor max 5 km7t ved tørråtesprøyting.
 • · Reduksjon i kjørehastighet fra 5 til 4 km/t gir noe forbedring i sprøytedekning øverst i plantebestandet, men bra forbedring nedover i bestanden om en skulle trenge det. Ved forebyggende tørråtesprøyting sprøyter vi helst øverst og de er det lite å vinne på å senke kjørefarten fra 5 til 4 km/t.
 • · Reduksjon i trykk fra 3 til 1,5 bar kan gi mulighet til å sprøyte nærme vann med de midler som er godkjent til det. Slik trykkreduksjon gir reduksjon i stengeldekning oppe på plantene med 1-1,5 enheter på dekningsgradskalaen i forhold til det som er oppgitt i figuren ovenfor. Dekningsgraden for Hardi MD Duo og Lechler IDKT som da kan brukes ved 90% avstandsreduksjon i areal nærme vann, er fremdeles så god at det vil være god hjelp i å sprøyte fremfor å måtte la være å sprøyte.
 • · Økning fra 3 til 5 bar trykk øker dekningsgraden på stengler oppe på plantene for alle dyser, men økningen er bare 0,5-1 på dekningsgradskalaen når en holder seg innenfor 5 km/t. Slik trykkøkning er bare aktuelt å vurdere dersom du trenger å sprøyte og få bedre dekning også dypere ned i bestanden.
 • · Trenger du å oppnå forbedret/brukbar dekning nede i store bestand, så må vi både øke trykket og senke kjørefarten samtidig. Testkjøringene i potet og andre testkjøringer i grønnsaker har vist at vi da får best dekning og sprøyteresultat med standarddyse. Ved så høye trykk får ingen dyser avstandsreduksjon. Bruk da standarddyse blå 03 med 5 bar trykk og 4 km/t med dysehøgde ca. 30 cm. Da brukes ca. 46 liter pr dekar.


Feltdata

 • Vert: Per Try i Søgne. Jord: Moldholdig siltig sandjord.
 • Ugrasforsøk sprøytet på formiddagen 25.mai på litt fuktig jord ved lufttemperatur 16 – 18 grader og 70 % luftfuktighet. Senere på sprøytedagen var temp 21 – 22 grader.
 • Test av dekningsgrad mot tørråte ble kjørt i samme åker 7.august.