Formel for vanning

Bedre vannfordeling?

For at få vannet fra vanningsanlegget fordelt jevnest muligt, må kanonen være justert slik at den fordeler vannet sitt jevnt ut over arealet. Når kanonene blir eldre, blir det større avstand imellom de enkelte ”striper” av vann, som fremkommer fra det enkelte hammerslaget fra kanonen – som vist på ene skissen th. Som viser et eks på for stor avstand imellom ”vann-stripene” .

Skisse

Skisse vanning ts mjoeen

Vannfordelingen fra kanonen må være slik det vises lengst til høyre, hvor ”stripene” plasseres rett ved siden av hverandre. Løsningen er å justere bremsene på selve kanonen, der den dreier rundt, eller å justere på den platen på hammeren, som går inn i vannstrålen.

Hvor mye vann pr time gir anlegget mitt ?

Til alle vanningskanoner finnes en dysetabel, som gir svar på hvor mange m3 pr time, kanonen leverer. For å få svar på det, må man ha følgende opplysninger:

1) Dysetrykket ved kanonen. På stasjonære maskiner må trykket leses av på manometeret imellom slange og kanon

2) Dysetype: Om dysen er en ringdyse (skivedyse) eller er en konisk dyse (mest vanlige dysetypen

3) Dysestørrelsen, i med mer

4) På bakerste side ses et diagram over leveringsmengden ( m3/time)for koniske dyser.

Vanningsteknikk dysetrykk korr 004

Ønsker man mer presis angivelse en det man kan lese av i diagrammet, da må man ha tak i en ytelsestabel. Denne finnes gjerne i instruksjonsboken til maskinen. Alternativt kan man prøve å finne den på Internet, enten hos leverandøren av maskinen, eller hos produsenten av kanonen.

Mm vann pr vanning (pr drag)

Antall med mer vann ved vanningen kan måles med regnmåler. Man kan og kalkulere sig fram til det ved å bruke følgende formel:


Mål kjørehastigheten

Mål hvor langt maskinen eller kanonen forflytter seg innover på 36 sekunder; 36 sekunder = 1/100 time. Antall centimeter framdrift pr 36 sekunder svarer til framdriften i meter / time.

Formel for vanning

Mål kjørehastigheten

Mål hvor langt maskinen eller kanonen forflytter seg innover på 36 sekunder; 36 sekunder = 1/100 time. Antall centimeter framdrift pr 36 sekunder svarer til framdriften i meter / time.

Beregn kjørhastighet for ønsket mm vann

Noen ganger ønsker man å gi et fastlagt antall mm vann. Med formlen nedenfor kan man beregne hvilken kjørehastighet maskinen da må stilles inn til.

Formel 2 for vanning jpg

Mer vann med samme maskine / anlegg ?

Ofte er det er det noen som lurer på om man kan få anlegget sitt til å lever mer vann. Hvis muligt, da er det bare noen få prosent – prøv å montere en dysestørrelse, som er et nummer større enn det, man bruker nå. Er vanntrykket ved kanonen stadig så høyt at man kan vanne uten å påføre veksten skade, og uten å få vesentlig øking av avrenning av vanningsvannet, da er det bare å fortsette vanningen. Skader ved vanning kan eksempelvis være: jordsprut i kål og salat; nedvasking av potetdriller; avrenning i kupert eller skrå terreng; legde i korn).

Les av arbeidstrykket på manometeret og gå inn i diagrammet på neste side for å lese av ytelsen med den nye dysestørrelsen.

Unngå ulykker – følg veiledningene for sikker arbeid

Vanningsmaskiner og deler på disse beveger seg langsomt. Derfor oppfattes utstyret som ufarlig. Imidlertid kan rekke ulike ting påføre personer alvorlige skader.

Vesentligste sikkerhetsregler:

  • Ikke juster på- eller rør kanonen mens den jobber
  • Hold deg unna maskinen imens den er på gang – dette gjeller både kanon og selve maskinen.
  • Husk å stenge hovedkranen ved hovedledningen og å løse ut trykket i forsyningsslangen, før koplinger åpnes.

Læs mer om sikkerhetsregler på skilter på maskinen, og i maskinens brukerveiledning.


Vanningsteknikk