Last ned pdf her: Bruk av plantevernmidler i planteutsalg 2022

Plantevernmidler som er forbudt i planteutsalg

Det er faresymbolene på etiketten til plantevernmiddelet som viser om middelet kan brukes i planteutsalget eller ikke.

I Plantevernforskriften står at: «Plantevernmidler som er merket med farebetegnelsen «giftig», «meget giftig», «akutt giftig» og «kronisk helsefare» sammen med varselordet «FARE», ikke er tillatt på arealer som er åpne for allmenn ferdsel».

Preparater med denne merkingen kan ikke brukes i planteutsalg. Plantene må sprøytes et annet sted før de tas inn i salgslokalet når håndteringsfristen er passert.

Håndteringsfrist defineres som: «Den tid det er påkrevet med bruk av verneutstyr for å gå inn på behandlet areal eller håndtere behandlete planter/plantedeler.»

På etikettene til plantevernmidlene finner du informasjon om hvilket verneutstyr som skal brukes og håndteringsfristen for det aktuelle plantevernmiddelet. Håndterings-fristen for de fleste plantevernmidler er 24 timer.

Tabell 1 viser hvilke plantevernmidler som er godkjent til prydplanter, men som ifølge faremerkingen på etiketten ikke kan brukes i planteutsalg.

Tabell 1. Plantevernmidler om er godkjent i prydplanter i veksthus (per 24.06, 2022) og som er IKKE er lov å bruke i planteutsalg.

Plantevernmiddel

Reg.nr.

Helse og Miljøfaremerking

Håndteringsfrist

Skadedyrmiddel

Milbenknock

2012.7.18

FARE +

Brannfarlig, Kronisk helsefare, Miljøfare

Ikke data på etikett

Steward

(Tilleggsetikett)

2010.7.18

FARE + Helsefare, Kronisk helsefare, Miljøfare

Ikke data på etikett

Soppmiddel

Delan WG

2008.11.14

FARE +

Etsende, Akutt giftig, Miljøfare,

Helsefare, kronisk Helsefare

48 timer

Fungaflash

2009.1.17

FARE +

Etsende, Helsefare,

Kronisk helsefare, Miljøfare

24 timer

*Steward er i en avviklingsperiode, tillatt brukt frem til 19.09.2022.


Bruk av plantevernmidler i planteutsalg

Hovedmålet må være å unngå plantevernmidler i planteutsalget. Mattilsynet anbefaler at sprøyting med plantevernmidler, ikke bør utføres i veksthus som samtidig fungerer som salgslokale, med mindre lokalet stenges av med god margin i forhold til håndteringsfrist og gjennomføring av utlufting.

Dersom man likevel må sprøyte, må bruken av plantevernmidler følge alle bestemmelser og anbefalinger knyttet til arbeidsmiljø, merking, håndteringsfrist, helsefare, m.m.

Behandlet arealet merkes med Mattilsynet sin plakat. I tillegg må arealet sikres slik at kundene ikke har tilgang til plantene i henhold til håndteringsfristen.

Plantevernmidler i risikoklasse 1 og 2 er ikke merket med farepiktogrammer. De generelle anbefalingene for håndtering og bruk av plantevernmidler gelder også for disse midlene.

Tabell 2, 3 og 4 viser hvilke plantevernmidler som kan brukes i planteutsalg, faremerking og hvilke håndteringsfrister som gjelder for de ulike midlene.

Tabell 2. Skadedyrmidler som er godkjent i prydplanter i veksthus (per 24.06.22) og som er lov i planteutsalg når bruken følger regler for arbeidsmiljø, merking, håndteringsfrist og helsefare.

Plantevernmiddel

Reg.nr.

Helse og Miljøfaremerking

Håndteringsfrist

Conserve

2012.15.14

ADVARSEL + Miljøfare

24 timer

Decis Mega EW50

2012.1.14

ADVARSEL +

Helsefare, Miljøfare

24 timer

Floramite

2009.68.17

2010.8.16

2010.1.16

ADVARSEL +

Helsefare, Kronisk helsefare, Miljøfare

24 timer

Karate 5CS

2011.20.14

ADVARSEL +

Helsefare, Miljøfare

24 timer

Mainspring

2020.12

ADVARSEL + Miljøfare

12 timer

Mospilan SG2021.11ADVARSEL + Helsefare, MiljøfareHåndteringsfrist ikke oppgitt. Bruk vernehansker og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.

Movento

(minor use)

2013.25

ADVARSEL +

Helsefare, Kronisk helsefare

24 timer

PreFeRal WG

(biologisk middel)

2018.50

Avgiftsklasse 1

Ikke merket med faresymbol

24 timer

Raptol

2017.20

ADVARSEL + Miljøfare

Ikke data på etikett

Teppeki

(Tilleggsetikett)

2014.3.18

2014.10

2014.13

ADVARSEL + Helsefare

48 timer. Verne-hansker må brukes ved arbeid med behandlede prydplanter i 17 dager etter sprøyting.

Vertimec

2010.21.14

ADVARSEL +

Kronisk helsefare, Helsefare, Miljøfare

24 timer

Bruk forkle og lange hansker ved all håndtering av fuktige behandlete plantedeler.

Tabell 3. Soppmidler som er godkjent i prydplanter i veksthus (per 26.06.22) og som er lov i planteutsalg når bruken følger regler for arbeidsmiljø, merking, håndteringsfrist og helsefare.

Plantevernmiddel

Reg.nr.

Helse og Miljøfaremerking

Håndteringsfrist

Aliette 80 WG

2007.125.14

ADVARSEL + Helsefare

24 timer

Apron XL

2021.18

2022.2

ADVARSEL + Helsefare

Ikke data på etikett

Rizolex 50FW

2010.20.17

ADVARSEL +

Helsefare, Miljøfare

24 timer

Serenade ASO

2017.14.20

Biologisk middel (bakterie)

Avgiftsklasse 1

Ikke merket med faresymbol

Ikke data på etikett

Switch 62,5 WG

2008.56.15

ADVARSEL + Miljøfare

24 timer

Teldor WG

2007.130.14

Miljøfare

Avgiftsklasse 1

Heldekkende arbeidstøy må brukes dersom man håndterer behandlete planter

Thiovit Jet

2007.30.14

Irriterende

Avgiftsklasse 1

Ikke merket med faresymbol

Ikke data på etikett

Topas 100 EC

2008.9.15

ADVARSEL + Helsefare, Kronisk helsefare, Miljøfare

48 timerTabell 4. Vekstregulerende midler som er godkjent i prydplanter i veksthus (per 24.06.22) og om er lov i planteutsalg når bruken følger regler for arbeidsmiljø, merking, håndteringsfrist og helsefare.

Plantevernmiddel

Reg.nr.

Helse og Miljøfaremerking

Håndteringsfrist

Alar 85

2012.25.17

2012.26.16

2012.27.16

Avgiftsklasse 2

Ikke merket med faresymbol

24 timer. Hansker må også benyttes ved håndtering av plantedeler i 14 dager etter behandling.

Dazide Enhanze

2019.23

Bonzi

2013.18.17

Avgiftsklasse 1

Miljøfare

Bruk beskyttende arbeidsklær og hansker ved arbeid med behandlet kultur

Kompakt 5C

2019.17

Avgiftsklasse 2

ADVARSEL + Etsende, Helsefare

Verneutstyr må brukes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler når det fremdeles er vått etter sprøyting. I veksthus må hansker benyttes ved arbeid med behandlede planter.


Dazide Enhanze inneholder samme aktive stoff som Alar 85.