Fordeling av ansvar

Tydelig ansvar er ofte en god motivasjon for at oppgaven blir gjort i tide.

Et eksempel på fordeling av ansvar, kan være rutiner ved luking av ugras. Det hjelper lite å si at "det er alle sitt ansvar å luke ugras i veksthuset når de har tid". Resultatet av denne beskjeden, er ofte at ingen tar seg tid til å luke. De fleste tror at det er det sikkert en annen som kan luke istedenfor dem.

Dersom du deler opp veksthuset i mindre deler og gir hver ansatt sin del å luke, blir det synlig hvem som gjør jobben sin eller ikke. I tillegg er det lettere å ta seg tid til å luke et lite areala enn å gå løs på et stort veksthus. Ved å luke fortløpende, tar oppgaven mindre tid og er gjennomførbar i en travel arbeidsdag.

Luking av ugras

Ugras kan dessverre bli en oppformeringsstasjon for skadedyr som trips, bladlus og mellus. Det hjelp lite å bruke mange penger på plantevernet på tomat, agurk, utplantingsplanter eller andre plantekulturer, hvis du fortløpende får nye skadedyr som produseres på ugrasplantene i veksthuset.

Regelmessig luking av ugras er derfor viktig. Her er det mange penger å spare ved å redusere smittepress av skadedyr i veksthuset. Jeg har flere eksempler på gartnerier som har fått gode rutiner på luking av ugras og har redusert smittepresset av skadedyr og dermed kunnet redusere kostnadene med utsett av nyttedyr i veksthuset.

Sjekke limfeller

Regelmessig sjekk av limfeller er et godt hjelpemiddel for å kunne oppdage angrep av skadedyr som blant annet trips, mellus og bladlus før du ser skade på plantene. Dessverre er dette ofte en oppgave som få tar seg tid til å gjøre.

Igjen er det viktig å fordele ansvar til en eller flere som sjekket noen få limfeller hver uke og skriver opp hva de finner av trips og/eller mellus på limfellene.

I et agurkgartneri har de gode rutiner med sjekk av limfeller hver uke og bruker limfellene som et hjelpemiddel til å sette ut rett nyttedyr eller rett dose. Et eksempel på dette er valg av tripsrovmidd (N. cucumeris) eller rovmidden A. swirskii mot trips. Tripsrovmidd spiser bare trips, mens A. swirskii spiser både trips og mellus og A. swirskii er ca. dobbelt så dyr som tripsrovmidd. Når de bare finner trips og ikke kvitfly, settes det ut tripsrovmidd og kostnaden halveres i forhold til bruk av poser med A. swirskii.

Nyttedyr må settes ut samme dag som mottak

De fleste nytteorganismer er ferskvare og må settes ut i veksthuset så fort som mulig etter mottak og senes neste dag.

Vær klar over at selv om nyttedyrene ikke dør med en gang, kan kvaliteten reduseres så mye ved lagring i noen dager, at virkningen blir for dårlig. Dette er viktig ved utsett av snylteveps mot bladlus eller mot mellus. Snyltevepsene legger flest egg de første dagene etter klekking. Hvis de blir liggende, kommer de fort i "overgangsalderen". Det blir redusert egglegging og dermed dårligere virkning (parasittering) mot bladlus/mellus.

Et annet eksempel på hvor viktig det er å sette ut nyttedyrene med en gang, er ved utsett av rovmidd mot trips ved planting av agurkplantene. Siden rovmidden bare spiser 1. nymfestadiet av trips må den settes ut før tripsen rekker å utvikle seg til 2. nymfestadiet.

En god rutine for å sikre at nyttedyrene settes ut i tide, er at du dagen etter mottak av nyttedyrene, sjekker at nyttedyrene er satt ut og at de ikke er blitt stående noen flasker/esker med nyttedyr på arbeidsrommet eller på lageret/kjøla.

Heng opp posene med rovmidd

Rovmidd kan ikke fly. For at tripsrovmidden skal gjøre jobben sin mot trips, må posene henge på plantene og ikke ligge på gulvet i veksthuset. Ved høsting av agurker eller når det fjernes blader fra agurkplantene, kan noen av posene falle ned på bakken. Hvis posene blir liggende, kan dette være nok til at angrepet av trips øker. Det er derfor viktig at posene blir hengt opp igjen på plantene så fort som mulig.

Dette er også et eksempel på en oppgave som må delegeres, slik at alle som jobber i veksthuset får ansvar for å henge opp rovmiddposene i sin veksthusavdeling. Det blir dermed lett å kontrollere om jobben blir gjort eller ikke.