< Tilbake til nlr.no/mentor

Mål: Målet med ordninga er å bistå unge produsenter under 35 år, eller nye produsenter innenfor landbruket eller landbruksbaserte næringer, med kompetanseheving gjennom personlig veiledning i en oppstarts- eller utviklingsfase.

Målgruppe: Nye eller unge produsenter i en oppstarts- eller utviklingsfase.

Tiltaksområde: Mentorordninga består av mentorbistand i form av personlig veiledning, samt oppstarts- og avslutningssamlinger organisert av Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

Forvaltning: NLR forvalter ordninga.

Kriterier for adept (mottaker av mentorbistand): Det kan gis mentorbistand til unge produsenter under 35 år eller nye produsenter for veiledning til et utviklingsprosjekt. Det må settes klare mål og avgrensinger på prosjektet det ønskes veiledning om. Det ytes ikke mentorbistand til prosjekter der formålet er å tilegne seg grunnleggende agronomisk kompetanse.

Søknad om mentorbistand: Søknad om mentorbistand skal sendes NLR. Søker skal bruke søknadsskjema på NLRs nettsider.

Vilkår for tildeling: Det må utarbeides en avtale mellom adept og mentor om innhold og omfang av mentorbistanden. Adept og mentor skal i avtalen forplikte seg til å avholde minimum fem møter.

Rapportering: Mentor og adept skal sammen utarbeide en rapport på det enkelte prosjekt det har blitt gitt mentorbistand til, i tråd med de krav som NLR stiller.

Administrasjon og klage: Vedtak om tildeling av mentorbistand fattes av NLR. Vedtaket kan påklages Landbruks- og matdepartementet.

Kontroll: NLR kan føre kontroll med at vilkår for mottatt mentorbistand er oppfylt.