Det tek to til tre minutt å gjennomføre undersøkinga. Les teksten grundig først.

For meir info om sjølve undersøkinga, datahandtering osv: Sjå under.

Merk deg at vi her berre spør om traktorar som er bygde for å kunne gå 50 km/h eller meir. Viss du ikkje har slik traktor skal du heller ikkje svare, anna enn at du kan kommenere i fritekstfeltet viss du har relevant info til oss.

Delta i undersøkinga


Om spørjeundersøkinga

Undersøkinga blir gjennomført av Norges Bondelag, Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening og Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid. Det er NLR som står for den praktiske gjennomføringa, og alt av data blir samla i NLR sitt system og ingen annan plass. Det blir ikkje samla data som kan identifisere deg som person.

Vil du kome i kontakt med oss, send e-post eller ring:

NLR: Jogeir M. Agjeld, jogeir.agjeld@nlr.no – 90646553

Norges Bondelag: Amund Johnsrud, amund.johnsrud@bondelaget.no – 97 54 18 42

Delta i undersøkinga