NLR Sogne 12
Bonde Jon Leif Eikaas (t.v.) og NLR-rådgiver Georg Smedsland sjekker matjordlaget på gården i Søgne. (Foto: Tun Byrå)

Å ta vare på matjorda er helt avgjørende. Gammel kulturjord er alltid bedre enn nydyrket mark. Det var i områdene med god jord det ble bosetting, så den beste jorda er allerede dyrket. De gode forholdene la grunnlaget for at de store byene vokste frem, men dessverre er det også i de områdene det bygges ned mest matjord i dag. Jorda holder seg best i bruk, og det er viktig å holde jorda i god hevd og hindre at den gror igjen eller legges under asfalt, sier NLR-rådgiver Georg Smedsland.

Georg er oppvokst på gård og driver i dag som økologisk sauebonde ved siden av jobben som rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Med utdannelse innen økologisk landbruk og plantevitenskap, er han godt rustet til oppgaven som rådgiver.

NLR Sogne 11
– Det er viktig å holde matjorda i hevd også for kommende generasjoner, sier NLR-rådgiver Georg Smedsland. (Foto: Tun Byrå)

Jorda er vår viktigste ressurs

– Jeg har alltid syntes rådgivningen og selve plantefaget er interessant. Jorda er grunnlaget for all plantevekst, og uansett hva slags landbruk man driver, står jorda helt sentralt. Vi bør sette mer fokus på jorda, også utover riktig gjødsling og kalking. For eksempel er jordpakking en vesentlig del av årsaken til at vi ikke får frem de avlingsøkningene som burde være mulig med den fremgangen på sorter og dyrkingsteknikk som finnes, mener den erfarne rådgiveren.

Georg er ikke i tvil om at jordpakking en av de viktigste utfordringene i dagens landbruk, og mener det skyldes at bonden skal rekke over stadig større arealer på samme tid.

– Arbeidsmengden gjør det naturlig å vurdere større utstyr, selv om vi vet at tyngre utstyr gir større marktrykk og økt fare for jordpakking. Det er her vi rådgivere kommer inn som viktige støttespillere for bøndene i jakten på kunnskap og de gode løsningene, sier han.

Lokal tilstedeværelse og faglig nettverk

For å finne de gode løsningene, er det viktig med lokalkunnskap. NLR har rådgivere over hele landet, som kjenner klimaet, jordsmonnet og forholdene på stedet. De har god erfaring med hva som fungerer og ikke fungerer i området.

– At vi også kjenner kulturen og menneskene som driver her, gir oss et godt grunnlag for å gi gode råd som bøndene kan følge. Det ligger en styrke i lokal kunnskap. Samtidig har vi i NLR et velfungerende faglig nettverk av rådgivere over hele landet, som vi kan støtte oss på. Står jeg fast i en problemstilling, er det alltid andre rådgivere jeg kan spørre om råd for å komme videre. Det er helt avgjørende for å kunne gjøre en god jobb. I NLR konkurrerer vi ikke, men samarbeider på tvers av geografi og fagområder for å finne gode løsninger til bondens beste. Jeg kan tilegne meg ny kunnskap gjennom prosjekter og forsøksarbeid, og gjennom samarbeid med dyktige bønder som utfordrer meg, forteller Georg.

Vi er her for å gjøre bonden bedre

Nye tider krever ny kunnskap

Mer ekstreme værforhold, gjengroing og nedbygging av matjord, krever økt fokus på å bevare den matjorda vi har. NLR tilbyr rådgiving innen mange fagområder, men Georg mener fokus på erosjon og drenering blir stadig viktigere.

– Med plantedekke hele året, bindes næringsstoffene i plantene i stedet for å ligge lett tilgjengelig for erosjon og utvasking.Plantedekket holder på jorda, bidrar til at en i større grad tar vare på næringen, samtidig som det er et viktig tiltak for økt karbonbinding i jorda. Også drenering er et viktig klimatiltak, for i vannmetta jord omdannes nitrogenet i jorda raskere til lystgass. Helårs plantedekke og god drenering er langt mer bærekraftig og bedre for miljøet, enn åpen jord.

Det er mange forhold å vurdere når man skal legge planer for fremtiden, og Georg er opptatt av at man også må ha med seg bondens økonomi oppi det hele.

– Å gi råd som knekker bondens økonomi, er ingen løsning. Derfor er det viktig å gjøre en kost/nytte-vurdering av tiltakene som foreslås. Det er ikke alltid de beste løsningene er praktisk gjennomførbare. Rådgiverens rolle er å finne de gode løsningene for akkurat denne gården og for den situasjonen bonden befinner seg i. Vi skal være gode støttespillere og nøytrale samtalepartnere som kan delta i diskusjonene og komme med innspill på ulike løsninger. Det er vårt bidrag til et levende landbruk, og å holde matjorda i hevd også for fremtidige generasjoner, konkluderer Georg Smedsland.

NLR Sogne 14
Måling av infiltrasjon sier noe om hvor raskt vannet dreneres vekk. Rask infiltrasjon er viktig for at du skal unngå ytterligere jordpakking. (Foto: Tun Byrå)

Lær mer om jord