Styret i NLR ber alle de regionale styrene om å legge frem forslaget til ny organisering for sine respektive årsmøter. Det blir da opp til det enkelte årsmøte å bestemme om de vil bli med i den nye landsdekkende organisasjonen, NLR SA.

Les også: Bonden tjener på ett, samlet NLR

Styret i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) behandlet mandag 13. februar leveransen fra prosjektgruppa i prosjekt Omega. Et enstemmig styre i NLR ber enhetenes styrer legge frem sammenslåingsavtalen, og spørsmålet om enheten skal opphøre som foretak, til behandling i sine respektive ordinære årsmøter i mars/april 2023.

Hele styrevedtaket ble som følger:

"Styret legger til grunn mandatet i prosjekt Omega og oppdragsbrev mottatt fra Landbruksdirektoratet 5. september 2022. Styret har gått igjennom mottatte innspill fra styrelederforum, tillitsvalgte og de dokumenter som foreligger fra prosjektgruppa i prosjekt Omega. Styret deler styrelederforum sin uttrykte målsetning om at NLR-familien må klare å stå samlet. Styret opplever at mandatet for prosjektet er godt svart ut. Styret ønsker å gi honnør til alle som har bidratt aktivt i arbeidet.

Sammenslåingsavtale med vedtekter, instruks for valgkomité, instruks for regional valgkomité og instruks for regionutvalg er etter det styret kan se i tråd med konsensus gjennom arbeidet i prosjektgruppa i prosjekt Omega og prosjektmandatet.

Styret i NLR ber enhetenes styrer legge frem sammenslåingsavtalen, og spørsmålet om enheten skal opphøre som foretak, til behandling i sine respektive ordinære årsmøter i 2023. Enhetenes styrer er ansvarlige for at informasjons- og drøftelsesmøter med de ansattes tillitsvalgte blir gjennomført som beskrevet i arbeidsmiljøloven §16, og at protokoll fra møtet legges ved sammenslåingsavtalen til årsmøtets behandling. Enhetenes styrer er ansvarlige for å sjekke med kreditorer vedrørende overføring av skyldner til et nytt NLR SA. Attest fra kreditor skal også legges ved sammenslåingsavtalen til årsmøtets behandling."

Bedre medlemsdemokrati og lokal forankring

Styreleder i NLR Lars Fredrik Stuve er optimistisk dagen etter styremøtet.

– Dette blir bra. Vi får det til. Spørsmålet er bare hvor mange som blir med fra start, sier Stuve. Han synes det har blitt en veldig god løsning som nå er lagt fram.

– Vi bygger en organisasjon som muliggjør reel medlemsinnflytelse, sier Stuve. Han påpeker at medlemsdemokrati og muligheter for innflytelse styrkes gjennom at alle medlemmene kan delta i elektroniske valg av tillitsvalgte.

– Vi sikrer også regional forankring og styring ved at ledergruppa i NLR SA nå blir lokalisert spredt rundt i hele landet, sier Stuve.

Mer og bedre rådgiving for pengene

Stuve legger stor vekt på kostnadsreduksjonspotensialet som er betydelig sammenlignet med dagens organisering.

– Det gir grunnlag for vesentlig bedre rådgiving uten at vi må øke kostnadene. Vi sikrer et likeverdig rådgivingstilbud til alle bønder i hele landet. Alle vil etter dette få tilgang til den samme spisskompetansen, sier Stuve.

– De beste rådgiverne kan også være med å bidra til et høyere nivå og en jevnere kvalitet på rådgivingen i hele landet gjennom opplæring og erfaringsdeling, sier Stuve. Han mener at med ny organisering i NLR blir det lettere å få til et tettere samarbeid om rådgiving med andre organisasjoner som Tine, Nortura og Felleskjøpet.

– Norske bønder fortjener den beste rådgivingen. Derfor må vi samordne oss. Vi hører mange som heier på oss, sier Stuve.

Videre arbeid

– Forslaget til ny medlemsorganisasjon er nå på plass. Organisering av den forretningsmessige delen av rådgivningsvirksomheten skal vi jobbe videre med når de formelle beslutningene er gjort i de regionale årsmøtene og I NLR sitt årsmøte, sier Stuve.

På møte i styrelederforum den 7. februar, der alle styrelederne i de ti regionene deltok, var det fire styreledere som foreløpig ikke har tatt stilling til, eller ikke vil anbefale, den foreslåtte organisasjonsmodellen.

– Vi sender nå saksunderlag til de regionale styrene for framlegging i de regionale årsmøtene, sier Stuve. Han forteller at det er en del formelle ting som må være på plass før saken kan behandles i årsmøtene.

– Det skal gjennomføres samtaler med de ansattes organisasjoner før en virksomhetsoverdragelse kan vedtas. Eventuelle større kreditorer skal også varsles, sier Stuve.

Bakgrunn

Føringer fra jordbruksavtalen

Bakgrunnen for arbeidet er jordbruksavtalen i 2022, vedtatt av Stortinget i juni, som sa at NLR må samles i én juridisk enhet for å oppnå formålet med avsetningen over jordbruksavtalen. I år er den på 100 mill. kroner. Dette ble presisert i et oppdragsbrev fra Landbruksdirektoratet i september, der det står: Det vises i Prop. 120S til at dagens oppgaveløsning i organisasjonen må bli mer samordnet, enhetlig og effektiv og at dette er en forutsetning for at NLR skal tildeles tilskudd fremover i tid. Videre står det at: Partene kan ikke se at dette kan gjøres uten at NLR organiserer seg som én juridisk enhet. Formålet med støtten vil ikke kunne oppfylles gjennom å tildele tilskudd direkte til NLRs 10 juridiske regionale enheter hver for seg. Det understrekes at lokal og regional tilstedeværelse fortsatt skal være en forutsetning for rådgivingstjenesten. (...)

Lang prosess

Organisasjonsprosesser er ikke noe nytt i NLR. Dette er en diskusjon som har pågått i mange år. Strukturutvalget i NLR la i 2014 fram en rapport der en enleddet organisasjon var ett av alternativene. Man endte da opp med dagens ti regioner. Avtalepartene ga ikke slipp på videre organisasjonsutvikling i NLR. Det har hele tiden vært et sterkt ønske om mer samordning.

Landbruksdirektorat utredet vinteren 2022 tildelingen av tilskudd til NLR og konkluderte med at tildelingen ikke kan videreføres som før. Enten må pengene overføres direkte til hver av de ti regionene, noe avtalepartene ikke ønsker, eller så må tildelingen gis til én, landsdekkende organisasjon.


Kontakt

Lars Fredrik Stuve, 911 93 021, lars.stuve@gardhamar.no