Landbruket i Nord-Norge har vært i stor endring de siste 20 år. Vekstsesongen er blitt lengre, og grovfôrprodusentene har tatt i bruk nye arter og sorter i grasproduksjonen. Samtidig erfarer bøndene at enga lett går ut gjennom vinteren, og veksling mellom spesielt gode og spesielt dårlige sesonger har vært tydelige de siste årene.

Varmere og våtere høst gir utfordring

Varmere og våtere høst stiller større krav til valg av riktig plantemateriale. Plantene herdes for vinteren av mindre lys og lave temperaturer. Varmere høst drar dermed i motsatt retning. Et stabilt snødekke gir god overvintring for plantene. Mer frost på barmark, mildere vinter og fare for mer langvarig isdekke, krever godt tilpassede planter/sorter. Det er uansett viktig å tilpasse gjødsling, stubbhøyde og agronomi til plantenes overvintringsegenskaper. Sein slått gir utfordring med overvintring. På den andre siden vil tidligere vår kunne gi en tidligere 1. slått, og dermed en større 2. slått.

Utvikling av nye timoteisorter

Timotei er det viktigste fôrgraset i Norge. Det omsettes årlig ca 1000 tonn timoteifrø i Norge. Timotei inngår i omtrent alle engfrøblandinger. De viktigste foredlingsmålene i timotei er avling, vinterherdighet og kvalitet. I nordlige deler av landet der det stort sett dyrkes bare gras er det spesielt viktig at plantene overlever vinteren. Graminor har i en periode fått signaler om at de norske sortene som skal være tilpasset nordlige områder, ikke er vinterherdige nok. Det kan være flere årsaker til dette:

  • a) nordlige sorter mister sin vinterherdighet fordi frø av disse oppformeres i sørlige deler av landet
  • b) klimaet i nordlige områder har forandret seg, med det resultat at sortene ikke lenger passer det klimaet de er utviklet for

Graminor har satt i gang et prosjekt hvor formålet er å finne ut hvor raskt genetikken i en sort forandrer seg, ved å dyrke frø i et annet klimaområde. I tillegg ønsker Graminor å intensivere utvikling av timoteisorter for nordlige områder, blant annet i nært samarbeid med NLR Nord Norge.

Foredling av nye sorter

Det er flere måter å foredle fram nye sorter på. Ved tradisjonell metode, tar det omtrent 28 år fra man krysser to planter, til det er en ny sort tilgjengelig på markedet. I dette prosjektet har vi tenkt å ta noen snarveier. Vi planlegger å bruke allerede utviklet plantemateriale/populasjoner, som tidligere har blitt testet i Nord-Norge. Populasjonene som har gitt gode resultater i denne testingen, men ikke nødvendigvis har blitt godkjent i den offisielle verdiprøvingen, videreutvikles ved å dyrke dem i Nord-Norge over flere år. Slik tilpasser de seg gradvis til vekstsesongen i nord. Under denne prosessen selekteres «dårlige» planter bort i flere omganger, og over flere år. Målet er å sitte igjen med en base av de beste plantene, som presterer bra under tøffe klimaforhold. På sikt kan de settes sammen til en ny sort for dyrking i Nord-Norge.

Det ble i vår anlagt 6 felt i Nord-Norge, blant annet to felt i Finnmark: Langfjordbotn i Alta, Holmfjell i Tana, i Bardu, Steiro i Sortland, Hattfjelldal og Skonseng i Rana kommune. Hvert felt anlegges med 1000 timoteiplanter, krysset og oppformert hos Graminor – med tanke på vekstkravene i Nord-Norge. Plantene i feltene er genetisk forskjellige. Feltstørrelsen er på ca 65 m2. Feltene blir kun slått de to første sesongene, før man den 3. sesongen frøhøster plantene, som sendes til Graminor hvor frøet testes videre. Målet er at materialet er godt nok til en offisiell verdiprøving.