HMS i landbruket er kurs i HMS for leiar og andre i landbruksnæringa. Kurset er ein kombinasjon av undervisning med kurshaldar og e-læring med avsluttande ettertest. Kurset blir halde av HMS-rådgivar frå Norsk Landbruksrådgiving. Gjennomført kurs oppfyller kravet § 3-5 i Arbeidsmiljølova for HMS-opplæring som også er vist til i KSL.

Meld deg på kurs 28. november kl. 12.00 her

HMS-arbeid handlar om å førebygge og avdekke risiko, samt hindre alvorlege konsekvensar. Alle i verksemda må delta aktivt og involverast i dette arbeidet. Leiaren har ansvaret for at verksemda utfører internkontroll. At nokon følger opp, også når noko går gale, er kvalitetsarbeid i praksis. HMS-arbeid skal sikre godt arbeidsmiljø, auke sikkerheita i arbeidet, førebygge helseskadar og verne miljøet mot forureining.

Kurset er berekna til 10 timar. Del 1 er tre timar undervisning, enten ved fysisk oppmøte eller Teams, del 2 er e-læring. Fullført kurs gir kompetansebevis.

Gjennom e-læringa får du også eit verktøy for å lage din eigen beredskapsplakat tilpassa din gard.

Kurset omhandlar viktige tema i landbruket som:

 • Motivasjon
 • Lovverk
 • Vernerunde
 • Traktor og maskin
 • Brann og elektrisk
 • Risikovurdering
 • Husdyr
 • Dokumentasjon
 • Arbeidsgivaransvar
 • Helse og velferd
 • Beredskap
 • Andre næringar knytt til garden