Gårdsanlegg for produksjon av biogass har vært i markedet i vel 15 år, men frem til nylig har det blitt installert svært få anlegg. De siste årene har det skjedd flere ting som gjør slike anlegg mye mer interessante enn de har vært. Gjennom tilskuddsordningen for fornybar energi, kan Innovasjon Norge nå gi 45 prosent investeringstilskudd for biogassanlegg. I tillegg har det kommet tilskudd for å levere husdyrgjødsel til biogassanlegg.

Energipriser påvirker

En annen viktig faktor til interessen, er nok de høye energiprisene vi nå opplever. Mange forventer at strømprisen ikke vil komme ned på de lave nivåene vi har hatt historisk. Med en strømgenerator kan gården bli mer eller mindre selvforsynt med strøm gjennom hele året. Den aller største interessen for biogass virker å være på Vestlandet og nordover. I Rogaland er det håp om at slike anlegg kan bidra til å løse problemer med overskudd av fosfor. Lenger nord betaler oppdrettsnæringen godt for å levere avfall til biogassanleggene. Samtidig foregår det en rivende utvikling innen reaktorteknologi. Nyutviklede, kompakte anlegg tilpasset normale norske bruksstørrelser er på vei. Og enkelte aktører satser nå hardt på salg og markedsføring av gårdsanlegg.

Hvordan virker det?

Kort fortalt er et biogassanlegg en mekanisk etterligning av en kumage. Reaktoren er en tank uten tilgang på oksygen, hvor anaerobe bakterier spiser organisk materiale og slipper ut metan og CO2. Tradisjonelle anlegg har store, isolerte betongtanker med røreverk.
Nyere varianter har mer kompakte flerkammersystemer. Målet er å få størst mulig overflate for bakteriene å vokse på. I tillegg til selve reaktoren trengs det en forbehandlingstank hvor møkk og annet organisk avfall males opp, blandes og pumpes inn i reaktoren. Når prosessen i reaktoren er ferdig, typisk etter et par uker, pumpes det som nå har blitt biorest over i et sluttlager.

Biogassanlegg foto Svein Ivar Anestad
Biogassanlegg. Foto: Svein Ivar Ånestad

Tilgang på råstoff

Gårdsbiogassanlegg baseres som regel på behandling av flytende ku- eller grisemøkk. I tillegg tar noen imot fjørfegjødsel, matavfall, fiskeavfall eller annet næringsrikt organisk avfall. Slikt avfall er gjerne tørrere og har derfor langt større gasspotensiale per tonn enn husdyrgjødsel. Type avfall vil med andre ord ha mye å si for hvor mye gass anlegget kan produsere.

Behov for mye varme?

Den mest effektive utnyttelsen av gassen som produseres har vi ved direkte oppvarming. Men man er avhengig av et betydelig varmebehov for å utnytte all varmen fra et typisk gårdsanlegg. De fleste gårdsanlegg planlegges derfor med en gassdrevet strømgenerator, såkalt «CHP»- Combined heat and power. Denne omgjør 30-40 prosent av gassen til elektrisitet, som kan brukes på gården eller selges på nettet. Men 60-70 prosent av gassen må fortsatt gå til direkte oppvarming, også i sommerhalvåret. Det kan være aktuelt å grave gassrør til naboer med større varmebehov, men dette blir fort kostbart. For et gjennomsnittlig norsk husdyrbruksbruk trengs det derfor mindre, rimeligere anlegg, hvor gassproduksjonen står bedre i stil til varmebehovet.

Nabosamarbeid

Samarbeid mellom flere bønder kan gi større tilgang på gjødsel og kanskje bedre utnyttelse av produsert varme om det er kort avstand. Utnyttelsen av bioresten kan også bli bedre om flere bønder samarbeider. Det er flere måter å organisere et slikt samarbeid, fra avtale om mottak av biorest eller levering av møkk til at anlegget bygges med felles kapital.

Lønnsomhet

En skal være forsiktig med å spå noe om lønnsomheten i energiproduksjon. Den voldsomme økningen i strømpris fra høsten 2021 har gjort regnestykkene langt bedre for alle prosjekter, spørsmålet er hvilket nivå vi vil se på lengre sikt. Uansett energipris vil tilskudd være en betydelig del av inntekten på et gårdsanlegg. Investeringsstøtten fra Innovasjon Norge ligger på 45 prosent inntil 8 millioner. I tillegg gis det nå årlig tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg. Generelt kan vi si at gårdsbiogass er mer lønnsomt nå enn tidligere, men en er avhengig av å få tilskudd til investeringen og at tilskuddsordningen for levering av gjødsel vedvarer i mange år framover.

Vi hjelper deg

NLR har etablert to rådgivingsteam som kan bistå deg dersom du ønsker hjelp med avklaring eller planlegging av anlegg for fornybar energi. Teamene dekker hele landet. Team biogass kan treffes på telefon 414 48 779.